Саопштења пољопривредним произвођачима

12.06.2020.

 

ОНЛАЈН ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ

Међународни пољопривредни сајам, ове године у онлајн издању, биће организован од 14. до 18. децембра, а грађани ће моћи да прате манифестацију путем сајта на www.expoonline.rs.

Пријавило се више од 130 излагача из земље и иностранства, који ће понудити производе и услуге у области пољопривреде, а припремљени су попусти и сајамске акције. Потребно је да се посетиоци бесплатно региструју. Комуникација између излагача и посетилаца омогућена је видео или аудио позивом, мејлом или четом.

На Националној изложби стоке биће представљено више од 150 грла говеда, коња, оваца и свиња, које излаже више од 30 одгајивача из Србије.

Конгресни сегмент, који обухвата конференције и стручне скупове, такође се организује онлајн на платформи expoonline.rs.

 

 

 

12.06.2020.

 

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2021. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2020. и 2021. годину, ( у даљем тексту: Комисија)

расписује

Јавни позив
за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
града Београда за 2021. годину

којим обавештава:

– образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
– високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
– правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2021. годину, до дана 31. октобра 2020. године. 

 

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица 
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана дана од 8 до 15 часова, у просторијама Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1710 или са интернет презентације града Београда www.beograd.rs. Додатне информације се могу добити на телефон број 011/715-7341 и 715-7389.

 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2020. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2021. годину” за Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2020. и 2021. годину, на адресу: Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом су: Драгана Степановић, телефон: 715-7341 и Душан Марчетић, телефон: 715-7389 или лично у просторијама Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1710.

Овај јавни позив је објављен на огласним таблама градских општина и огласним таблама месних канцеларија.

 

Захтев

 

 

 

четвртак, 11. јун 2020.

Секретаријат за привреду
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2021. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2020. и 2021. годину,

расписује

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2021. годину

 

Текст јавног позива и пратећу документацију можете преузети овде:

 

 

 

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

 

Исплату једнократне новчане помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19, врши Министарство финансија – Управа за трезор, на основу података из евиденција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Регистра пољопривредних газдинстава и Ветериранрске базе.

Исплата се врши директно на наменски рачун пријављен у Регистру пољопривредних газднистава, на основу стања у наведеним евиденцијама на дан 16.04.2020. године и није неопходно подносити захтев за остваривање права на овај вид подршке.

 

Висина помоћи је ограничена и  максимални износи помоћи које пољопривредно газдинство може остварити износи:

1) 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;
2) 3.000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;
3) 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;
4) 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.

Више информација на: http://uap.gov.rs/dve-milijarde-evra-kredita-dostupno-priv…/

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПИЈАЦА СРБИЈЕ

 

Платформа Електронска пијаца Србије https://pijaca.minpolj.gov.rs омогућује произвођачима квалитетне хране директан контакт са потрошачима у градским срединама широм Србије. Имајући у виду тренутну ситуацију и ограниченост кретања, нова платформа треба да донекле замени постојеће системе дистрибуције и омогући потенцијалним купцима лако повезивање са произвођачима.

Довољно је унети WEB адресу https://pijaca.minpolj.gov.rs, затим кликнути на квадратић у доњем десном углу ”Регистрација газдинства”, а затим кликнути на ”Регистрација произвођача”. Затим трба унети елементарне податке: контакт, производни програм, систем квалитета и локацију. Процедура траје око 5 минута.

Уколико неко има проблем приликом регистрације може контактирати Марка Мајсторовића на телефон 064/8188-777.

 

 

КАКО НА ЊИВУ ? ВОЋАРСТВО

Како до дозволе за кретање: Упутство за произвођаче воћа и поврћа

 

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, током периода забране кретање (17 – 5 часова радним данима, односно од 13 часова суботом до 5 часова у понедељак), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског захтева који је доступан на интернет адреси http://agromere.registar-uzb.rs/.

У наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица, број личне карте и адресу са које ће се кретати у периоду од 17 до 05 часова радним данима, односно од 13 суботом до 05 часова у понедељак, број пољопривредног газдинства (БПГ), локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за тражени период. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.

Списак телефона на које се можете додатно информисати:

Окрузи: Јужнобачки, Средњебанатски, Јужнобанатски, Севернобанатски, Севернобачки, Западнобачки и Сремски – контакт телефон 064/88-18-449

Окрузи: Град Београд, Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Поморавски, Нишавски, Јабланички, Пчињски, Топлички и Пиротски – контакт телефон 064/88-18-486

Окрузи: Мачвански, Моравички , Kолубарски, Златиборски, Шумадијски, Расински и Рашки – контакт телефон 064/88–18–412.

Свако лице које буде добило дозволу за рад током забране кретања биће обевезно да током кретања са собом има и потврду, чији образац можете преузети – овде. 

Списак телефона на које се можете додатно информисати: 064/86-80-951, 064/80-55-782, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/88-18-506, 064/88-18-418, 064/81-88-794, 064/88-18-481, 064/86-80-947, 064/88-18-413, 011/260-79-60 и 011/260-79-61

 

 

КАКО НА ФАРМУ? СТОЧАРСТВО

Како до дозволе за кретање: Упутство за власнике стоке и пчеларе

 

У случају обављања неопходних послова из области сточарства током периода забране кретањa (радним данима од 17 – 5 часова, викендом – од суботе у 13 часова до понедељка у 05 часова), сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију.

Интернет адреса  за подношење електронског захтева за одобрење кретања за пољопривредне произвођаче из области сточарства је : http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је омогућило пољопривредницима да са било ког рачунара или преносивог уређаја поднесу захтев за одобрење кретања. Дозвола кретања ће важити само за тражени период. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова од пријема поруке.

У наведеној електронској пријави, неопходно је попунити сва обавезна поља у циљу добијања дозволе за кретање са циљем спровођења послова у сточарству (мужа домаћих животиња и радови на пчелињаку).

Свако лице које буде добило дозволу за рад током забране кретањa биће обавезно да током кретања са собом има и потврду, чији образац можете преузети – овде.

Списак телефона на које се можете додатно информисати: 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/80-55-782, 064/81-88-778,  064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-794, 011/260-79-60 и 011/260-79-61

 

 

ПОЧИЊЕ ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОСНОВНИХ ПОДСТИЦАЈА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

 

Данас почиње подношење захтева за остваривање основних подстицаја у биљној производњи.

Према актуелном Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, захтев се подноси једанпут годишње, у пeриоду од 1. марта до 30. априла подручној Управи за Трезор Министарства финансија. Захтев се подноси у два примерка на обрасцу који можете преузети и на следећем линку (https://bit.ly/2EHBD61)

 

Износ подстицаја је 5.200 динара по хектару: 4.000 динара је основни подстицај у биљној производњи, а 1.200 динара је регрес за дизел гориво (шездесет литара дизел горива по хектару се регресира са по 20 динара по литру.

 

Актуелна верзија Правилника о начину остваривања права на подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја

 

 

ОБЈАВЉЕН ПРАВИЛНИК И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

 

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години, објављен  је  на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs.

 

Више информација

 

 

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је расписисала је Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години. Пријава на Конкурс подноси се од 17. октобра до 31. децембра 2019. године Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

 

Више информација

 

 

”ПОДСТИЦАЈИ ПО КOШНИЦИ” И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје по кошници пчела почиње oд 15. априла и трајаће до 31. маја текуће године. Подстицаји се остварују у износу од 720 динара по кошници пчела. Приступ апликацији за подношење електронског захтева је омогућен са званичне интернет презентације Управе за аграрна плаћања uap.gov.rs. Пчелари који имају регистрован електронски потпис, цео процес ће обавити уношењем тражених података у апликацију.

 

Више информација

 

 

КРЕНУЛО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОСНОВНИХ ПОДСТИЦАЈА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

 

Према актуелном Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, захтев се подноси једанпут годишње у периоду  од 1. марта до 30. aприла подручној Управи за трезор Министарства финансија. Захтев се подноси у два примерка на обрасцу који можете преузети на следећем линку https://bit.ly/2EHBD61.

 

Износ подстицаја је 5200 динара по хектару: 4000 динара је основни подстицај у биљној производњи, а 1200 динара је регрес за гориво (шездесет литара дизел горива по хектару се регресира са по 20 динара по литру).

 

 

OБАВЕЗНА ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства да ће се у периоду од 1. марта до 30. априла 2019. године обављати обнова и упис у регистар пољопривредних газдинстава. Напомињемо да је обнова регистрације пољопривредних газдинстава у овој години ОБАВЕЗНА. Необнављање регистрације повлачи са собом прелазак газдинства у пасиван статус и немогућност остваривања субвенција.

 

Више информација

 

 

Трећи Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Документација се подноси у року од 1.новембра 2018. године до 9. јануара 2019. године. Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације, осим инвестиција у набавку нових трактора.
http://www.minpolj.gov.rs/treci-javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-odobravanje-projekta-za-ipard-podsticaje-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/

 

 

Конкурс за подршку младим пољопривредницима и јавни позиви за подршку инвестицијама у примарној биљној и сточарској производњи
http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2018/raspisan-konkurs-za-podrsku-mladim-poljoprivrednicima-i-javni-pozivi-za-podrsku-investicijama-u-primarnoj-biljnoj-i-stocarskoj-proizvodnji/

 

 

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2018/objavljena-uredba-o-raspodeli-podsticaja-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-2018-godini/
 

 
Кретање цена пољопривредних производа
http://subvencije.rs/cene-poljoprivrednih-proizvoda-na-berzama/

 
Регистровање пољопривредног газдинства
http://www.trezor.gov.rs/src/services/rpg/propisi/


 
Конкурси и саопштења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Конкурси
Тендери и конкурси
 
Градски огласи и конкурси
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/
 
Јавни позиви и саопштења Министарства пољопривреде и заштите животне средине
http://www.mpzzs.gov.rs/category/saopstenja/saopstenja-ministarstva/

 
Пољопривредна саветодавна стручна Служба
pssspadinskaskela.com/
 
Управа за аграрна плаћања
http://www.uap.gov.rs
 
Дозволе и обрасци
http://www.mpzzs.gov.rs/dozvole-i-obrasci/
 

Актуелности

Јавни позив

 
 
NODULARNI DERMATITIS    
АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ