Накнада зараде за време породиљског

 
I Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета остварују:
 
1) породиље запослене код правних и физичких лица;
2) породиље која самостално обављају делатност.
 
Накнада зараде утврђује се у висини просечне основне зараде за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, увећане за минули рад, а највише до пет просечних месечних зарада у Републици Србији.
 
Пун износ накнаде зараде припада породиљи под условом да је непосредно пре остваривања овог права била у радном односу и по том основу остваривала зараду, или накнаду зараде, односно самостално обављала делатност више од шест месеци непрекидно. Породиљи која је била у радном односу, од три до шест месеци припада 60 одсто, а породиљи у рандом односу до три месеца припада 30 одсто од износа накнаде зараде.
 
Месечни износ накнаде зараде не може бити мањи од минималне зараде утврђене за месец у којем се врши исплата, само уколико у смислу претходног текста породиљи припада пун износ накнаде.
 
Обрачун и исплату накнаде зараде врши послодавац истовремено са обрачуном и исплатом зарада запосленима.
 
Послодавцу се врши рефундација исплаћених средстава по достављању доказа да је исплатио накнаду зараде породиљи.
 
II Остваривање права на накнаду зараде врши се на основу поднетог попуњеног обрасца захтева и следећих доказа:
 
• извештаја о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета – оригинал дознаке;
• фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу;
• фотокопије оверене здравствене књижице мајке;
• решења о праву на породиљско одсуство и осуство са рада ради неге детета;
• уговора о раду;
• фотокопије пријаве на ПИО;
• фотокопије радне књижице;
• решења надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу, односно личне изјаве да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице.
 
Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
 
III За утврђивање основице за исплату накнаде зараде уз попуњену потврду о висини основне зараде запослене, увећане за минули рад, за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства за сваки месец појединачно, достављају се и следећи докази:
 
• обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;
• извештај (извод) банке са обележеним износима исплаћене зараде и уплаћеним порезима и доприносима за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно;
• решење надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање , за полседних 12 месеци који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године решење о коначној основици, само за лице које самостално обавља делатност.
 
Потврда о оствареној заради
 
Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета остварују запослене породиље у Секретаријату за социјалну заштиту, Београд, 27. марта 43-45.
 
IV За рефундацију исплаћених накнада послодавац доставља:
 
• образац НЗ-1 (оригинал у два примерка);
• фотокопије образаца ПП ОПЈ и ПП од-1 након овере у пореској управи;
• доказ о исплаћеној накнади зараде запосленом (фотокопије извода банке са обележеним износима исплаћене накнаде запосленом и уплати пореза и доприноса за социјално осигурање, односно, уколико послодавац врши исплату преко благајне, уз извештај банке, доставља и потписан списак од стране запосленог о примнљеној накнади зараде).
 
Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге дететаостварује један од родитеља детета млађег од 5 година коме је због тешког степена психофизичке ометености неопходна посебна нега, у Секретаријату за социјалну заштиту, 27. марта 43-45.
 
Уз попуњен образац захтева, потребно је доставити следећа документа:
 
• Фотокопија здравствене документације детета;
• Фотокопија здравствене књижице подносиоца захтева.
 
Захтев за остваривање ових права грађани Младеновца подносе у пункту Секретаријата у ул. Николе Пашића 27 у Младеновцу, грађани Обреновца у ул. Београдског батаљона 10ц у Обреновцу, а грађани Лазаревца у ул. Карађорђевој 17 у Лазаревцу.
 
Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време посебне неге детета