Комунална инспекција

III СПРАТ
Соба број 89
Директан телефон: 2612-251
Локал: 579, 580, 581

 

Комунални инспектори општине Земун, изласком на терен по наведеним пријавама, уочавају чињенично стање и сачињавају записник, доносе решења и сл. или утврђено чињенично стање констатовано записником прослеђују надлежним органима општине, Града и Републике, чиме активно учествују у решавању комуналне проблематике грађана, а у складу са Законом о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ»,бр. 33/97 и 31/2001)

 

·         за оштећене коловозе и тротоаре подносе се захтеви за ревитализацију истих, односно за постављање подлоге и асфалтног застора на истим;

·         грађани подносе захтеве за решавање канализације у својим улицама и то фекалне и канализације за одвођење атмосферских вода;

·         пријаве грађана због оштећења локалних водовода;

·         пријаве због загушења сливника кишне канализације;

·         пријаве због недостатка поклопаца на водоводним, канализационим и другим шахтовима;

·         грађани се обраћају Комуналној инспекцији за решавање оштећења водоводне и канализационе мреже;

·         пријаве самовољног постављања разних запрека и ограда дуж коловоза и тротоара (као самозаштита од паркирања возила)

·         паркирање нерегистрованих и хаварисаних путничких моторних возила, као и прикључних возила на јавним површинама (на коловозима, тротоарима, јавним паркиралиштима, просторима око стамбених зграда и др.);

·         лепљење плаката ван дозвољених места по фасадама, излозима и сл.

·         пријаве због формирања «дивљих» депонија на јавним и другим површинама

·         паркирање возила на паркинг местима која су закупљена од стране привредних организација;

·         пријаве због постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним местима, као и проблеми уличне продаје;

·         пријаве везане за проблеме у вези са кућним редом у стамбеним зградама;

·         држање животиња у стамбеним зградама и сопственим двориштима породичних домаћинстава;

·         грађани се обраћају Комуналној инспекцији подношењем пријава за чишћење и уређење јавних површина од корова и разног смећа;

·         пријаве грађана које се односе на уређење шеталишта на Кеју и другим просторима са захтевима за постављање и побољшање јавне расвете, уређење и чишћења зелених површина, ревитализације дечијих игралишта у обдаништима, на просторима око стамбених зграда.

Грађани писаним путем подносе пријаве  на обрасцу које могу преузети у шалтер сали,

а попуњене пријаве се предају на шалтеру писарнице у приземљу зграде Општине.

НАПОМЕНА: За питања везана за електричну енергију, водовод и канализацију, јавну расвету, јавна паркиралишта, централно грејање, гасовод, телекомуникације и јавне зелене површине потребно је контактирати дежурну службу Секретаријата за инспекцијске послове Града Београда на телефон 3227- 000.