Дечији додатак

 
Грађани Београда право на дечји додатак остварују у Секретаријату за социјалну заштиту, 27. марта 43-45.
 
Дечји додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева.
 
Цензус за остваривање права на дечији додатак утврђује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за сваки месец, по правилу средином месеца за текући месец. Информације о висини актуелног цензуса могу се добити у Секретаријату за социјалну заштиту. Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази цензус.
 
Уз попуњен образац захтева, који се може бесплатно добити у Секретаријату, потребно је приложити и следећа документа:
 
фотокопије извода из Матичне књиге рођених за сву децу у породици;
фотокопију уверења о држављанству Србије за подносиоца захтева;
фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства (лица која поседују биометријску личну карту достављају оригинал на увид и очитавање), а за децу фотокопије пријава пребивалишта;
фотокопију оверене здравствене књижице за подносиоца захтева;
потврду о приходима у три месеца који претходе месецу подношења захтева за све чланове породичног домаћинства (нето приходи);
потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове породичног домаћинства (из места рођења и места пребивалишта);
пореско уверење из места пребивалишта о имовинском стању домаћинства;
доказ о незапослености (уверење Републичког фонда за тржиште рада и фотокопија радне књижице);
школске потврде за децу основношколског и средњошколског узраста, односно потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (извод из земљишњих књига – власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана и др.);
фотокопију картице текућег рачуна.
 
Ако је потребно, ради доказивања посебног статуса, прилажу се и:
 
акт о разврставању за дете ометено у развоју;
акт о продужењу родитељског права;
докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, пресуда о разводу брака, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе);
докази о старатељству, хранитељству (акт надлежног органа старатељства).
 
Исплата дечјег додатка врши се искључиво преко текућег рачуна код Поштанске штедионице. Корисницима који немају отворен текући рачун, службеним путем биће отворен текући рачун код Поштанске штедионице. У захтеву се обавезно наводи тачан поштански број места пребивалишта за прву исплату.
 
Право на дечји додатак признаје се у трајању од једне године од дана поднетог захтева. Захтев за обнављање права подноси се најраније 30 дана пре истека важности решења. Уз попуњен образац захтева потребно је приложити доказе о приходима домаћинства исплаћеним у последња три месеца пре подношења захтева а од других доказа само за промене које су од утицаја на остваривање права.
Читко попуњен захтев и документа предају се у Писарници Градске управе, 27. марта 43-45, од 7,30 до 15,30 часова сваког радног дана.
 
Образац захтева можете да добијете у Писарници, или да га сами одштампате пошто га преузмете кликом на линк испод овог текста.
 

Захтев за остваривање права на дечји додатак