Информатор о раду

Информатор о раду градске општине Земун садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
 
Информатор о раду Градске општине Зeмун објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).
 
Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује Градска општина Земун у оквиру делокруга рада.
 
Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Градске општине Земун www.zemun.rs.
 
Градска општина Земун ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор.
 
Oвлашћено лице за поступање је по захтевима за слободан приступ информацијама у градској општини Земун је Марко Јанковић, секретар скупштине градске општине Земун.
 
Контакт:
Тел.: 011/3778-404 и 011/3778-424;
E-маил: marko.jankovic@zemun.rs

 

 

 

Информатор о раду ГО Земун

 

Информатор о раду – архива

 

Организациона шема Управе ГО Земун

 

Одлука о другом ребалансу

 

Одлука о завршном рачуну

 

Циљеви и индикатори – Ребаланс 2 Члан 15

 

Преглед капиталних добара

 

САП – Ребаланс 2

 

Завршни рачун – Циљеви и индикатори

 

САП – Завршни рачун 2021.

 

Кадровски план ГО Земун за 2020.

 

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2019. годину

 

Извештај о раду за период јануар–децембар 2018. године

 

Кадровски план ГО Земун за 2019. годину

 

Реализација јавних набавки у периоду јул-децембар 2018.

 

Извештај о раду за период јануар-јун 2018.

 

Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2018. годину

 

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката


САП – РЕБАЛАНС 1


Циљеви и индикатори – Члан 10 – Ребаланс 1 – 2018 
 
ПЛАН ПОСТАВЉАЊА БАШТИ У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ И НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ „СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА“
 
Одлукa о другом ребалансу буџета за 2016. годину
 
Други ребаланс за 2016. годину члан 7
 
Циљеви и индикатори – II Ребаланса члан 8
 
Одлука о буџету ГО Земун за 2016.
 
Одлука о буџету за 2016. – члан 10
 
Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2016.
 
I Ребаланс буџета за 2016. – члан 7
 
Одлука о буџету ГО Земун за 2015.
 
Одулука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2015.
 
Одлука о завршном рачуну ГО Земун за 2014.
 
Образац за евидентирање о јавним набавкама за 2015.
 
План јавних набавки за 2015.
 
Друга измена Плана јавних набавки Градске општине Земун за 2017. годину
 
Одлука о месним заједницама
 
Одлука о пружању правне помоћи
 
Завршни рачун – Циљеви и индикатори члан – 14
 
Завршни рачун 2015. године – II посебан део
 
Завршни рачун 2015. године – Одлука
 
 
foto zemun_0