РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОПШТИХ ОКВИРА ЗА ПРИВРЕЂИВАЊЕ, ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Управа градске општине Земун
Број: 111-17/2017-IV
Дана: 22.12.2017. године
Земун, Магистратски трг бр. 1
 
Заменик начелника Управе градске општине Земун, на основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр. 17/16) и Решења о попуњавању радног места интерним конкурсом, бр. 111-16/17-IV од 21.12.2017. године, а у вези мишљења Министарства државне управе и локалне самоуправе бр. 111-00-00003/2017-20 од 03.02.2017.године, оглашава
 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 
I – РАСПИСУЈЕ СЕ интерни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време:
 
У ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ
 
Одсек за привреду
 
РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОПШТИХ ОКВИРА ЗА ПРИВРЕЂИВАЊЕ, ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ
 
УСЛОВИ: Стечено високо образовање друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
 
Поред наведених посебних услова, кандидат мора да испуњава и опште услове из чл. 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једниницама локалне самоуправе и то:
 
• да је пунолетан држављанин Републике Србије
• да има прописано образовање
• да је испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места
• да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
 
Место рада за наведено радно место је у згради Градске општине Земун.
 
На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.
 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања интерног конкурса ( рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања).
 
Пријаву и доказе о испуњавању услова огласа, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци), доставити Одељењу за општу управу и скупштинске послове Управе градске општине Земун, Земун, Магистратски трг број 1, поштом или путем писарнице, са назнаком ”ЗА ИНТЕРНИ КОНКУРС”.
Одељење за општу управу и скупштинске послове Управе градске општине Земун, ако кандидат то изјави, може по службеној дужности прибавити:
 
– извод из матичне књиге рођених
– уверење о држављанству
– уверење МУП-а о некажњавању
– уверење надлежног суда да се против пријављеног кандидата не води истрага.
 
осим ако кандидат изричито изјави да ће те податке сам прибавити ( образац Изјаве да ће пријављени кандидат сам прибавити чињенице које су неопходне за одлучивање налази се на званичној интернет презентацији Градске општине Земун).
 
Неће се разматрати неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази.
 
Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/3778-530 – Тијана Бакић.
 
Интерни конкурс објавити на интернет презентацији Градске општине Земун и огласној табли Управе градске општине Земун.
 
Рок за доношење Решења о избору кандидата износи 15 дана од дана истека рока за подношење пријаве.
 
О извршењу ове одлуке стараће се Одељење за општу управу и скупштинске послове.
 

Заменик начелника Управе
Александар Грдинић