ПРИЈАВА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

 

 

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, број 65/2023) од 04.08.2023. године и Одлуке Владе Републике Србије о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, број 69/2023) од 18.08.2023. године, Комисија за процену штете настале након елементарних непогода на територији градске општине Земун, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

 

 

  1. Позивају се грађани са територије Градске општине Земун који су претрпели штету од елементарне непогоде – јаког олујног ветра, града и кише,на породичним стамбеним објектима у својини грађана током јула месеца 2023. године, да исту пријаве у периоду од 24.08.2023. године до 07.09.2023. године.

 

  1. Услов за пријаву штете на породичном стамбеном објекту јесте, да је исти оштећен услед јаког олујног ветра, града и кише у јулу месецу 2023. године, да је оштећена или уништена ствар која служи и неопходна је за задовољење основних животних потреба, те је као таква била у свакодневној или редовној употреби, да је ствар чувана са пажњом и на прописан начин као и да су предузете све мере ради смањења ризика од елементарне и друге непогоде, као и да су испуњени други услови у складу са законом.

 

  1. Пријава штете која се односи на помоћне објекте и викенд куће, као и за покретну имовину неће бити разматрана од стране Комисије. Такође оштећења која спадају у текуће одржавање неће бити разматрана.

 

  1. Пријаве штете се подносе искључиво на шалтеру Писарнице Управе градске општине Земун, на адреси Магистратски трг бр. 1, сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова, на прописаном обрасцу, који се може преузети: на шалтеру и званичној интернет страници Градске општине Земун.

 

  1. Пријаве упућене пре или након прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране Комисије.

 

  1. За све додатне информације, грађанке и грађани се могу обратити Одсеку за безбедност, ванредне ситуације и помоћне послове на број телефона 011/2610-154 и 062/8018-841 сваког радног дана у времену од 07:30 до 15,30 часова.

 

 

Јавни позив