Јавни позиви и конкурси

 

20. мај 2023. 

Датум истека рока за пријављивање: 05.06.2023. године.

 

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020-др.закон, 114/2021 и 123/2021-др. закон), члана 11., члана 12., члана 12а., члана 13.,члана 13а., члана 14. и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016  и 12/2022) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3599/2023 од 26.04.2023. године;

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ИЗЈАВА

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЗАКОН О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА

ЗАКОН О ОГЛАШАВАЊУ

ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

 

 


 

18. мај 2023.

На основу члана 12, 13. и 14. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18  и 156/20), Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2023. годину бр. 06-110/2023-V од 28.02.2023. године, утврђује и објављује:

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката – заштита и унапређење животне средине

 


 

18. мај 2023.

 

На основу члана 12, 13. и 14. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18  и 156/20), Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2023. годину бр. 06-107/2023-V од 28.02.2023. године (у даљем тексту: Јавни конкурс), утврђује и објављује:

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката – друштвена брига о деци

 

 


 

18. мај 2023.

 

На основу члана 12, 13. и 14. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18  и 156/20), Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2023. годину бр. 06-108/2023-V од 28.02.2023. годинe, утврђује и објављује:

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката – соц.инклузија, хуман. програми и људска и мањ.права

 

 


                                                                                                                           

16.05.2023.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 16. маја 2023. године расписао Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, на основу Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана, односно од 17. 05.2023. године, а завршава се закључно са 31. 05. 2023. године. 

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 


 

понедељак, 15. мај 2023.

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

 

Рани јавни увид поводом измена и допуна ПДР за подручје привредне зоне “ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину за комплекс “Змај”

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 25. априла 2023. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину за комплекс „Змај”, Градска општина Земун, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) 

 

Оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТО-ПУТ” У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ ЗА КОМПЛЕКС „ЗМАЈ”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

 

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 15. до 30. маја 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 30. мајем 2023. године. 
 


12.мај 2023. године

 

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА

 

кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, (мали грант), за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Јавни позив) – за средства, преостала по Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Земун, заведен на писарници код Комесаријата број: 9-9/57 од  дана 11.03.2022. године и код Градске општине број: 400-20/2022-VII од дана 04.03.2022. године.

 

 

 


 

 

9.мај 2023. године

 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА  И ВИСИНИ СРЕДСТАВА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, број: 06 – 261/2023-V од 09. маја 2023. године.

 


5.мај 2023. године

 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА  И ВИСИНИ СРЕДСТАВА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, број:06 – 252/2023-V од 05. маја 2023. годинe

 


.

5.мај 2023. године

 

Комисија за оцену програма у области спорта за 2023. годину, донела је Одлуку о одобравању и финансирању програма, број:06 – 251/2023-V, од 05. маја 2023. године.

 

ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА

 

 


 

5.мај 2023. године

 

Комисија за оцену програма у области спорта за 2023. годину, донела је Одлуку о одобравању и финансирању програма, број:06 – 251/2023-V, од 05. маја 2023. године.

 

ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА

 


 

 

27. април 2023. године

 

Комисија за оцену програма у области спорта за 2023. годину, донела је Одлуку о одобравању и финансирању програма, број:06 – 243/2023-V, од 27. априла 2023. године.

 

ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА

 

 


13.4.2023. године

 

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун, бр. 06-194/2023-V од 29.03.2023. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2023. годину бр. 06-105/2023-V од 28.02.2023. године, председник Градске општине Земун донeo je

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

 

 


 

11.4.2023. године

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун, бр. 06-195/2023-V од 29.03.2023. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2023. годину бр. 06-106/2023-V од 28.02.2023. године, председник Градске општине Земун донeo je

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

 

 


 

 

29.3.2023. године

 

Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, по Јавним конкурсима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2023. годину бр. 06-105/2023-V и бр. 06-106/2023-V од 28.02.2023. године, утврђује и објављује:

 

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројекта – активност пензионерских организација

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројекта – добровољно-ватрогасно друштво

 

 

28.2.2023. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Председник градске општине Земун је 28. фебруара 2023. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 30 дана од дана објављивања, односно од 01. марта 2023. године, а завршава се закључно са 30. мартом 2023. године. 

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-553.

 

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

 


 

28.2.2023. године

 

ЈАВНИ КОНКУРСИ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

Председник градске општине Земун је 28. фебруара 2023. године расписао јавне конкурсе за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 01. марта 2023. године,  а завршава се закључно са 15. мартом 2023. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ

У ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ ПЕНЗИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

28.2.2023. године

 

ЈАВНИ КОНКУРСИ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

Председник градске општине Земун је 28. фебруара 2023. године расписао јавне конкурсе за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 01. марта 2023. године,  а завршава се закључно са 15. мартом 2023. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА ПРОГРАМЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СПРОВОДИ

ДОБРОВОЉНО-ВАТРОГАСНО ДРУШТВО

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

28.2.2023. године

 

ЈАВНИ КОНКУРСИ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

Председник градске општине Земун је 28. фебруара 2023. године расписао јавне конкурсе за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 01. марта 2023. године,  а завршава се закључно са 15. мартом 2023. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

28.2.2023. године

 

ЈАВНИ КОНКУРСИ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

Председник градске општине Земун је 28. фебруара 2023. године расписао јавне конкурсе за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 01. марта 2023. године,  а завршава се закључно са 15. мартом 2023. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ

У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ И РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ,

ХУМАНИТАРНИХ И ДРУГИХ ПРОГРАМА

КОЈИ ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДЕ ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И ЗАШТИТЕ И ПРОМОВИСАЊА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

 


 


28
.2.2023. године

 

ЈАВНИ КОНКУРСИ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

Председник градске општине Земун је 28. фебруара 2023. године расписао јавне конкурсе за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 01. марта 2023. године,  а завршава се закључно са 15. мартом 2023. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 


 

28.2.2023. године

 

ЈАВНИ КОНКУРСИ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

Председник градске општине Земун је 28. фебруара 2023. године расписао јавне конкурсе за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун за 2023. годину, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 01. марта 2023. године,  а завршава се закључно са 15. мартом 2023. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


30.1.2023.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ


 

30.1.2023.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ

 


 

30.1.2023.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

21.12.2022.

 

Јавни позив за доделу помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији Градске општине Земун

Градска општина Земун је дана 20. децембра 2022. године расписала Јавни позив за доделу помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 7 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, (на интернет презентацији КИРС-а и на интернет презентацији и огласним таблама Градске општине Земун)  од 21. децембра 2022. године, а најкасније до 27. децембра 2022. године.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-463, 011/3778-563 и 011/3778-469

 

 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

 


 

06.12.2022.

 

Јавни позив за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, (мали грант), за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за средства, преостала по Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Земун, заведен на писарници код Комесаријата број: 9-9/57 од  дана 11.03.2022. године и код Градске општине број: 400-20/2022-VII од дана 04.03.2022. године.

Градска општина Земун је дана 05.11.2022. године расписала Јавни позив за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, (мали грант), за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности – за средства, преостала по Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Земун, заведен на писарници код Комесаријата број: 9-9/57 од  дана 11.03.2022. године и код Градске општине број: 400-20/2022-VII од дана 04.03.2022. године.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 45 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 06.12.2022.године, а најкасније до 19.01.2023. године.

 

Конкурсна документација заинтересована лица могу преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs и у канцеларији 100 Повереништва, на III спрату ГО Земун..

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун.

Све додатне информације заинтересована лица могу добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469.

 

  

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ИЗЈАВА ПРОДАВЦА

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 


03.12.2022.

 

Датум истека рока за пријављивање: 19.12.2022. године.

 

Веће Градске општине Земун, на основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон , 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 95. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон 157/2020-др.закон и 123/2021-др. закон), члана 11. став 3., члана 12. став 2.,  члана 12а,  члана 13. члана 13а., члана 14. и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016  и 12/2022) и члана 42. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда“, број 95/19 – пречишћен текст и 156/20), оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА РАДИ ПОПУЊАВАЊА ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА

ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

 


30.11.2022.

 

На основу Правилника о раду Комисије, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту: БРСЕ) у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: РСП у РС) – Потпројекат бр. 9– куповина станова (у даљем тексту: Потпројекат 9) и у складу са Приручником за куповину станова (у даљем тексту: Приручник), Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: Комисија), дана  25. новембра 2022. године објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР. RHP-W9-PA/PC1-2022

за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије

на територији града Београд

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 


 

 

09.11.2022.

 

 

Веће Градске општине Земун, на основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 53. Решења о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни центар Земун“ („Службени лист Града Београда“, бр. 85/16, 103/16, 106/16-исправка и 21/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Пословни центар Земун“ бр. 06-612/2022-II/22 од 28. октобра 2022. године

 

оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

    за избор директора Јавног предузећа Пословни центар Земун“

 

 


 

29.10.2022. 

 

Датум истека рока за пријављивање: 14.11.2022. године.

 

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020-др.закон, 114/2021 и 123/2021-др. закон), члана 11., члана 12., члана 12а., члана 13.,члана 13а., члана 14. и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016  и 12/2022) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4255/2022 од 30.05.2022. године;

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ИЗЈАВА

ЗАКОН О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

УРЕДБА О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

УПУТСТВО O КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

ЗАКОН О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ

ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 


 

06.10.2022.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листе вредновања и рангирања пријављених програма бр. 06-551/2022-V-53  од 23. септембра 2022. године по Јавном конкурсу за подношење предлога програма за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун 2022. години, бр. 06-519/2022-V-53 oд 01. септембра 2022. године, председник Градске општине Земун доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА


23.9.2022.

 

Комисија за избор и праћење реализације пројеката удружења у области безбедности у саобраћају на територији Градске општине Земун, по Јавном конкурсу за подношење предлога програма за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун 2022. години, бр. 06-519/2022-V-53 oд 01. септембра 2022. године, утврђује и објављује

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 


 

23.9.2022.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун дана 23. септембра 2022. године расписује Јавни позив за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији Градске општине Земун – у Пројекту по Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Земун (број под којим је заведен Уговор код Комесаријата: 9-9/580 од 19.05.2020. године, односно  код Градске општине Земун: 400-56/2020-VII од 14.05.2020. године).

 

Пре тога Градска општина Земун је у Пројекту по наведеном Уговору расписала два јавна позива.

 

Први Јавни позив за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији Градске општине Земун бр. 561-17/2020 је расписан дана 08.06.2020. године, на основу којег је додељена помоћ за породице четири корисника помоћи.

 

Други Јавни позив за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији Градске општине Земун бр. 561-66/2021, је расписан дана 16.09.2021. године, на основу којег је додељена помоћ за породице пет корисника помоћи.

 

Јавни позив (трећи по реду) се расписује за средства – пакете грађевинског материјала који су преостали за доделу по Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Земун (број под којим је заведен Уговор код Комесаријата: 9-9/580 од 19.05.2020. године, односно  код Градске општине Земун: 400-56/2020-VII од 14.05.2020. године).

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама и интернет презентацијама општине и Комесаријата за избеглице и миграције РС од 23.09.2022. године, а најкасније до 07.10.2022. године.

 

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.  (и са интернет презентације КИРС-а РС).

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 


 

17.09.2022.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ИЗЈАВА

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

 

 


 

1.9.2022.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник Градске општине Земун је 1. септембра 2022. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 1. септембра 2022. године,  а завршава се закључно са 15. септембром 2022. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: : 011/ 3778-555.

 

Конкурсна документација и обрасци:

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

 

 


 

2.9.2022.

 

ЈАВНА ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

РАСПИСУЈЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 


 

 

26.8.2022.

 

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и члана 7. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, број 136/21, 26/22 и 68/22), председник Градске општине Земун, 26. августа 2022. године донео је

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН  ЗА 2022. ГОДИНУ, БРОЈ 06-29/2022-V ОД 28. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ, 06-128/2022-V ОД 28. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ И 06-392/2022-V ОД 24. ЈУНА 2022.ГОДИНЕ

 

 

 

 

 


 

 

30.07.2022.

 

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020-др.закон, 114/2021 и 123/2021-др. закон), члана 11., члана 12., члан 12а., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4255/2022 од 30.05.2022. године и Овлашћења в.д. начелника Градске општине Земун бр. 020-48/22-IV од 22.07.2022. године, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ИЗЈАВА

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

 


 

 

29.7.2022.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун, бр. 06-436/2022-V од 14.07.2022. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину

бр. 06-393/2022-V од 24.06.2022. године, председник Градске општине Земун доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

 

 


 

22.07.2022

 

 

Републички завод за статистику

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

ЗА ПОПИСИВАЧЕ

У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

пријављивање у периоду од 22. јула (од 7,00 часова) до 5. августа (до 20,00 часова)

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 


 

15.7.2022.

 

Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину, по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину бр. 06-393/2022-V од 24.06.2022. године, утврђује и објављује

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 


 

26.6.2022.

 

ОМЛАДИНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ ЗЕМУНА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГО ЗЕМУН ЗА 2023. ГОДИНУ

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

 

https://omladinskisportskisavezzemuna.rs/konkurs-za-dostavljanje-predloga-za-2023 

 

 


 

 

24.6.2022.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 24. јуна 2022. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 25. јуна 2022. године,  а завршава се закључно са 9. јулом 2022. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

 


 

 

24.6.2022.

 

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и члана 7. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, број 136/21, 26/22 и 68/22), председник Градске општине Земун, 24. јуна 2022. године донео је

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН  ЗА 2022. ГОДИНУ, БРОЈ 06-29/2022-V ОД 28. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ  И 06-128/2022-V ОД 28. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ

 

 

 


 

 

24.06.2022.

 

Јавни позив

за пријављивање кандидата за инструкторе

 

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

 

ПОЗИВ

 


 

27.5.2022

 

 

Извештај о одобреним програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2022. години.

 

ИЗВЕШТАЈ О ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА

 

23.5.2022.

 

Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица  док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градске општине Земун

 
Градска општина Земун је дана 20 маја 2022. године расписала Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица  док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градске општине Земун.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 23.05.2022.године, а најкасније до 06.06.2022. године.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун 

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

 

 

23.5.2022

 

 

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме на територији Градске општине Земун.

 
Градска општина Земун је дана 20. маја 2022. године расписала Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији Градске општине Земун, за 2022. годину.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 23.05.2022. године, а најкасније до 06.06.2022. године.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун 

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 


 

 

23.5.2022

 

 

Јавни позив за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, (мали грант), за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности.

 
Градска општина Земун је дана 20. маја 2022. године расписала Јавни позив за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, (мали грант), за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, за 2022. годину.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 45 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 23.05.2022. године, а најкасније до 06.07.2022. године.

 

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун. 

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469.
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ИЗЈАВА ПРОДАВЦА СЕОСКЕ КУЋЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 


 

18.5.2022.

 

Председник Градске општине Земун, на предлог Комисије за оцену програма у области спорта за 2022. годину, на основу члана 137. став 1, тачка 6. и 138. став 7. Закона о спорту („Службени гласник РС“број 10/2016);  члана 3. тачка 1.  Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун („Службени лист града Београда”, број 89/17 и 136/21 ), Одлуке о буџету Градске општине Земун за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 136/21 и 26/22), члана 22. и 30. Правилника о одобравању и финансирању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун бр.06-724/2018-IV/43 од 06. септембра 2018. године и члана 37. Статута Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“ бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донео је

 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

12.05.2022.

Комисијa за оцену програма у области спорта за 2022. годину, донела је

                                 

Предлог о одобравању програма и додели средстава

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И

ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

За финансирање пројеката приспелих на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун,

број 06-31/2022-v од 20. јануара 2022. године

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

19.4.2022.
Комисија за спровођење конкурса „За избор пројеката за суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде на подручју Градске општине Земун у 2021. години”, на седници
одржаној дана 18.04.2022.године, на основу члана 11 став 5 Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града Београда” број 96/2017 и 101/2019)

утврђује
ИЗМЕЊЕНУ КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „Избор
пројеката за суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде на подручју
Градске општине Земун у 2021. години”

РАНГ ЛИСТА

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

11.4.2022.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листи вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину бр. 06-32/2022-V од 28.01.2022. године, председник Градске општине Земун доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  – Област Социјална инклузија и развој социјланих услуга у заједници

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА   – Област Друштвена брига о деци

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

11.4.2022.

Председник Градске општине Земун донео је Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун за 2022. годину по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета ГО Земун за 2022. годину бр. 06-30/2022-V од 20. јануара 2022. године.

 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

1.4.2022.

Одлука о поништавању конкурса за заменика начелника

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

30.3.2022.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун, бр. 06-198/2022-V од 21.03.2022. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину бр. 06-129/2022-V од 01.03.2022. године, председник Градске општине Земун дана 29.03.2022. године доноси

 

Одлуку о избору програма и пројеката удружења

 

 

 

28.3.2022.

 

Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, бр. 06-31/2022-V од 20. јануара 2022. године

 

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

 

 

22.3.2022.

 

На основу члана 12, 13. и 14. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18  и 156/20), Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину, по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину бр. 06-129/2022-V од 01.03.2022. године, утврђује и

објављује 

 

 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења – активности пензионерких организација

 

 

22.3.2022.

Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун за 2022. годину, донела је  Одлуку о утврђивању ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета ГО Земун за 2022. годину бр. 06-30/2022-V од 20. јануара 2022. године.

 

Одлуку о утврђивању ранг листе вредновања и рангирања

 

 

 

19.03.2022

Веће Градске општине Земун, на основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон , 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 95. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон 157/2020-др.закон и 123/2021-др. закон), члана 11. став 3, члана 12. став 2. и члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 42. Статута Градске општине Земун („Службени лист града Београда“, број 95/19 – пречишћен текст и 156/20), оглашава

 

   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

КОНКУРС

ИЗЈАВА

ОДЛУКА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

РЕШЕЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У АП И ЈЛС

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

17.3.2022.

 

Председник Градске општине Земунн, на основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листи вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун, по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину бр. 06-32/2022-V од 28.01.2022. године,

председник Градске општине Земун доноси

 

Одлуку о избору програма и пројеката удружења- област заштита и унапређење животне средине

Одлуку о избору програма и пројеката удружења – област заштита животиња

Одлуку о избору програма и пројеката удружења-област програми од јавног интереса које спроводи добровољно-ватрогасно друштво

Одлуку о избору програма и пројеката удружења-област активности пензионерских организација

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

15.3.2022.

 

Одлука о избору програма

 

за финансирање програма приспелих на Јавни позив за удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун бр. 06-173/2022-V од 14. марта 2022. године.

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

14.3.2022.

 

Комисија за спровођење поступка Јавног позива за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном позиву за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун, бр. 06-49/2022-V од 31. јануара 2022. године

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

11.3.2022.

 

Комисија за спровођење конкурса „За избор пројеката за суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде на подручју Градске општине Земун у 2021. години”, на петој седници одржаној дана 11.03.2022.године, на основу члана 11 став 5 Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града Београда” број 96/2017 и 101/2019) утврђује

 

 

КОНАЧНУ  РАНГ-ЛИСТУ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА „Избор пројеката за суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде на подручју Градске општине Земун у 2021. години”

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

11.3.2022.

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину, утврдила је Листe вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2022. годину, бр. 06-32/2022-V од 28.01.2022. годинe

 

 

 

Листа вредновања  и рангирања програма и пројеката – заштита и унапређење животне средине

Листа вредновања  и рангирања програма и пројеката – социјална инклузија

Листа вредновања  и рангирања програма и пројеката – друштвена брига о деци

Листа вредновања  и рангирања програма и пројеката – заштита животиња

Листа вредновања  и рангирања програма и пројеката – добровољно-ватрогасно друштво

Листа вредновања  и рангирања програма и пројеката – активности пензионерских организација

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1.3.2022.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 1. марта 2022. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 2. марта 2022. године,  а завршава се закључно са 16. мартом 2022. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1.3.2022.

 

 

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и члана 7. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, број 136/21), председник Градске општине Земун, доноси

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН  ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

26.2.2022.

 

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др. закон), члана 11., члана 12., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11044/2021 од 30.11.2021. године, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ЈАВНИ КОНКУРС

ИЗЈАВА

УРЕДБА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

18.2.2022.

 

Комисија за спровођење конкурса „ За избор пројеката за суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде на подручју Градске општине Земун у 2021. години, на трећој седници одржаној дана 18.02.2022.. године, на основу члана 11. став 1. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града Београда број 96/2017 и 101/2019) утврђује

 

 

ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА

„За избор пројеката за суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде на подручју Градске општине Земун у 2021. Години”

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1.2.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун је 01. фебруара 2022. године расписала Јавни конкурс за подношење предлога програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун.

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 2. фебруара, а закључно са 17. фебруаром 2022. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

28.01.2022. године

 

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и члана 7. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, број 136/21), председник Градске општине Земун, 28. јануара 2022. године донео је

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН  ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

28.01.2022. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 28. јануара 2022. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 29. јануара 2022. године,  а завршава се закључно са 12. фебруаром 2022. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

25.01.2022.

 

Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градске општине Земун

 
Градска општина Земун дана 25 јануара 2022. године расписије Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градске општине Земун

 

Пријаве на Јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 25.01.2022.године, а најкасније до 08.02.2022. године.

 

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун 

 
Све додатне информације Подносиоци пријаве могу добити на телефон 011/3778-463 и 011/3778-469.
 

У прилогу дописа достављамо Вам потребне пријавне обрасце

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ДОКУМЕНТИ УЗ ПРИЈАВУ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

21.01.2022. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Председник градске општине Земун је 20. јануара 2022. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 30 дана од дана објављивања, односно од 21. јануара 2022. године, а завршава се закључно са 20. фебруаром 2022. године. 

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-553.

 

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

21.01.2022. године

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 20. јануара 2022. године расписао Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун за 2022. годину, на основу Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана, односно од 21. јануара 2022. године, а завршава се закључно са 5. фебруаром 2022. године. 

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

На основу члана 5. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), и члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, број 136/21),

председник Градске општине Земун, доноси

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН  ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

 

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и члана 4. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, број 136/21),

председник Градске општине Земун, доноси

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

22.12.2021.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун бр. 06-848/2021-V од 21.12.2021. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2021. годину бр. 06-778/2021-V од 30.11.2021. године, председник Градске општине Земун доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

 

 

 

 

21.12.2021.

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2021. годину, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2021. годину, бр. 06-778/2021-V од 30.11.2021. године

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета ГО Земун

 

 

 

 

17.12.2021.

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2021. ГОДИНИ

 

УПУТСВО

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ 1 ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗЕМУН

МОДЕЛ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

КОМИСИЈА

 

 

 

 

 

 

14.12.2021.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун за област заштите и унапређења животне средине, бр. 06-793/2021-V од 02.12.2021. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2021. годину бр. 06-680/2021-V од 27.10.2021. године, председник Градске општине Земун доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА – ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

3.12.2021.

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун за област друштвене бриге о деци, бр. 06-792/2021-V од 02.12.2021. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2021. годину бр. 06-680/2021-V од 27.10.2021. године, председник Градске општине Земун доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА – ОБЛАСТ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

2.12.2021.

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2021. годину, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2021. годину бр. 06-680/2021-V од 28.10.2021. године

 

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења – област друштвене бриге о деци

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења  – област заштите и унапређења животне средине

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

30.11.2021.

 

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 30. новембра 2021. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 1. децембра 2021. године,  а завршава се закључно са 15. децембра 2021. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

27.11.2021.

 

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020-др. закон), члана 11., члана 12., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7921/2021 од 27.08.2021. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УРЕДБА О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ИЗЈАВА

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

19.11.2021.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ  ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СМЕШТЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Градска општина Земун дана 19.11.2021. године, објављује Јавни позив за доделу новчане помоћи за најугроженије породице  избеглица и интерно расељених лица смештених на територији Градске општине Земун.

 

Пријаве на Јавни позив за доделу помоћи  са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од 19.11.2021. године, а најкасније до 03.12.2021.године.

 

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

 

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563,3778-463,3778-469.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

28.10.2021.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 27. октобра 2021. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18 и 156/20).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 28. октобра 2021. године,  а завршава се закључно са 12. новембром 2021. године.

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 3778 -508.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

11.10.2021

 

 

ОДЛУКА О ЛИСТИ КОРИСНИКА ПОМОЋИ У ОГРЕВУ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СМЕШТЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Градска општина Земун је дана 20. септембра 2021. године објавила Јавни позив за доделу помоћи у огреву за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији Градске општине Земун.

Комисија за избор корисника донаторских пројеката помоћи у огреву за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији Градске општине Земун, је дана 06.10.2021. године, после спроведеног поступка усвојила Одлуку о додели помоћи и Одлуку о листи корисника помоћи у огреву за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији Градске општине Земун.

 

Све додатне информације странке могу добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469.

Одлука о листи корисника

 

___________________________________________________________________________

 

09.10.2021.

 

 

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020-др. закон), члана 11., члана 12., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7921/2021 од 27.08.2021. године, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

ИЗЈАВА

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЈАВНИ КОНКУРС

УРЕДБА О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

 

______________________________________________________________________________

6.10.2021

 

ПОЗИВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБАЛОУТВРДЕ ЗЕМУНСКОГ КЕЈА У ЗЕМУНУ

 

 

Градска Општина Земун као Наручилац посла у сарадњи са спроводиоцем конкурса Удружењем архитеката Србије обавештава да је расписан позивни анонимни конкурс за урбанистичко архитектонско идејно решење обалоутврде Земунског кеја.

Жири је именован у саставу:

Председник жирија:

Ванр. проф. др Зоран Ђукановић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије

Чланови жирија:

Гаврило Ковачевић, председник Градске оштине Земун, представник Наручиоца

Милица Јовић Кораћ, маш. инж. архитектуре, представник Наручиоца

др Жаклина Глигоријевић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије

проф. др Душан Игњатовћ, архитекта, представник Удружења архитеката Србије

Позвани учесници конкурса су:

Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд

Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд

Машинопројект Копринг а.д. Београд

Reyolution Architects, дoo, Београд

 

 

Програм конкурса за обалоутврду Земунског кеја

 

 

2.10.2021.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020-др. закон), члана 11., члана 12., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7921/2021 од 27.08.2021. године, оглашава

 

jавни конкурс

изјава

ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

УРЕДБА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

 

 

 

20.09.2021.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ОГРЕВУ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СМЕШТЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун дана 20. септембра 2021. године објављује Јавни позив за доделу помоћи у огреву за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама и интернет презентацијама општине од 20.09.2021. године, а најкасније до 04.10.2021. године.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469.

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

 

20.09.2021.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ПАКЕТИМА ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СМЕШТЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун дана 20. септембра 2021. године објављује Јавни позив за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији Градске општине Земун.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 5 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама и интернет презентацијама општине, и то од 20.09.2021. године, а најкасније до 24.09.2021. године, имајући у виду су тренутно високе спољне температуре, као и да постоји опасност од брзог кварења и пропадања прехрамбених производа у пакетима хране, те је стога скраћен рок за пријем пријава за доделу помоћи.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

 

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

16.09.2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун је дана 16. септембра 2021. године расписала Јавни позив за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији Градске општине Земун.

 

Наведени Јавни позив се расписује за средства – пакете грађевинског материјала који су преостали за доделу по Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Земун (број под којим је заведен Уговор код Комесаријата: 9-9/580 од 19.05.2020. године, односно  код Градске општине Земун: 400-56/2020-VII од 14.05.2020. године).

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама и интернет презентацијама општине од 16.09.2021. године, а најкасније до 30.09.2021. године.

 

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ИЗЈАВА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

 

 

8.9.2021.

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор корисника пројекта „
Веб лаб за младе

 

Јавни конкурс

Пријава за учешће на конкурсу

 

 

6.9.2021.

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

23.8.2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 29.07.2021. године, утврдила Нацрт плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)
оглашава
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА I ФАЗУ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА
са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена
на животну средину

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

 

 

 

19.08.2021. 

ОМЛАДИНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ ЗЕМУНА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГО ЗЕМУН ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

Јавни позив

Образац 1 –   Предлог годишњег програма

Образац 3  –  Стипендије и новчане награде

Образац 7  –  Завршни извештај

Образац 9   –  Периодични извештај

Образац 11  – Изјава о партнерству

Одлука

Правилник

 

 

27.07.2021. 

 

Комисија за оцену програма у области спорта, број: 06 – 498/2021

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 

 

 

27.07.2021. 

 

Комисија за оцену програма у области спорта, број: 06 – 497/2021

ПРЕДЛОГ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА – одлука 1

ПРЕДЛОГ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА – одлука 2

 

 

17.07.2021. 

 

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020-др. закон), члана 11., члана 12., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4907/2021 од 28.05.2021. године, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

jавни конкурс                                                    

Изјава

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о заштити од пожара

 

 

 

3.7.2021.

 

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020-др. закон), члана 11., члана 12., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4907/2021 од 28.05.2021. године, оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у управи Градске општине Земун

                                                                                                                                           

jавни конкурс                                                    

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА

ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА

ЗАКОН О МЛАДИМА

ЗАКОН О ИЗБЕГЛИЦАМА

ЗАКОН О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

ЗАКОН О ЦРВЕНОМ КРСТУ СРБИЈЕ

ЗАКОН О АЗИЛУ И ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАШТИТИ

УРЕДБА О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

СТАТУТ ГО ЗЕМУН

СТАТУТ ГРАДА БЕОГРАДА

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ

ИЗЈАВА

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

17.5.2021.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18) и Одлуке о утврђивању листе вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун за 2021. годину бр. 06-142/2021-V од 04. марта 2021. године, председник Градске општине Земун, доноси

                                                                                                                                                                                               

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12.5.2021.

 

Решење о исправци решења о одобрењу програма и додели средстава, број 06-289/2021  –V од 26. априла 2021. године, од 11. маја 2021. године.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12.5.2021.

 

Решење о исправци одлуке о избору пројеката цркава и верских заједница број 06 – 305/2021 –V од 10. маја 2021. године, од 11. маја 2021. године.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12.5.2021.

 

Решење о исправци одлуке о избору програма и пројеката удружења 06 – 278/2021 –V од  28. априла 2021. године, од 11. маја 2021. године.

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

10.5.2021.

 

На основу члана 12. Одлуке o финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18), и Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, број 06-293/2021 од 27. априла 2021. године, председник Градске општине Земун, доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5.5.2021.

 

На основу члана 13. и 14. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл.лист града Београда“ број 38/18), Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун за 2021. годину, број 06-140/2021-IV од 03. марта  2021. године, донела је:

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ РАНГ ЛИСТЕ  ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5.5.2021.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун је дана 5.маја 2021. године расписала Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији Градске општине Земун, за 2021. годину.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе,

у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине

од 5.5.2021. године, а најкасније до 19.5.2021. године.

 

Програми и пројекти се морају реализовати на територији Градске општине Земун

до 30.9.2022. године.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469

 

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ИЗЈАВА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 28.4.2021.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун бр. 06-199/2021 од 16.04.2021. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2021. годину бр. 06-143/2021-V од 04.03.2021. године, председник Градске општине Земун доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

27.4.2021.

 

Председник Градске општине Земун, на предлог Комисије за оцену програма у области спорта, на основу члана 137. став 1, тачка 6. и 138. став 7. Закона о спорту („Службени гласник РС“број 10/2016);  члана 3. тачка 1.  Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун („Службени лист града Београда”, број 89/17),

Одлуке о буџету Градске општине Земун за 2021. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 156/20 и 21/21), члана 22. и 30. Правилника о одобравању и финансирању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун бр.06-724/2018-IV/43 од 06. септембра 2018. године и члана 37. Статута Градске општине Земун

(„Сл. лист града Београда“ бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), доноси

 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                 27.4.2021.

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за изградњу, обнову, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање из буџета Градске општине Земун за 2021. годину, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, број 06-144/2021-V од 04. марта 2021. године.

 

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање из буџета Градске општине Земун

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

22.4.2021.

 

Комисије за оцену програма у области спорта годишњих програма спортских клубова и организација

територијалног спортског савеза за 2021. годину  донела је

Предлог о одобравању програма и додели средстава

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

15.4.2021.

 

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2021. утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2021. годину бр. 06-143/2021-V

од 4. марта 2021. године:

http://Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

29.3.2021.

 

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА

 

за финансирање програма приспелих на Јавни позив за удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун бр. 06-106/20201-V од 17. фебруара 2021. године.

 

 

11.3.2021.

 

Комисија за спровођење поступка Јавног позива за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном позиву за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун, бр. 06-106/2021-V од 17. фебруара 2021. године

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

 

06.03.2021.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020-др. закон), члана 11., члана 12., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8368/2020 од 28.10.2020. године, оглашава јавни конкурс.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ИЗЈАВА

ПРАВИЛНИК

СТАТУТ ГО ЗЕМУН

УРЕДБА О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.3.2021.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 04. марта 2021. године расписао Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун за 2021. годину, на основу Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана, односно од 5. марта 2021. године, а завршава се закључно са 19. мартом 2021. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

4.3.2021.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 04. марта 2021. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18и 156/20).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 05. марта 2021. године,  а завршава се закључно са 19. мартом 2021. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

4.3.2021.

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 04. марта 2021. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 30 дана од дана објављивања, односно од 05. марта 2021. године, а завршава се закључно са 03. априлом 2021. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-553.

 

 

Конкурсна документација и обрасци:

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

22.02.2021.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Управа градске општине Земун, на основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020-др. закон), члана 11., члана 12., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8368/2020 од 28.10.2020. године, оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у управи Градске општине Земун.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ИЗЈАВА

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ

ЗАКОН О ПЕЧАТУ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ОРГАНА

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

УРЕДБА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА И УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

19.2.2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун је 18. фебруара 2021. године расписала Јавни конкурс за подношење предлога програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун.

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 19. фебруара, а закључно са 5. мартом 2021. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

 

 

ОДЛУКА

 

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

 

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОГРАМА

 

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОГРАМА

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

 

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

 

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

19.2.2021.

 

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 7. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18 и 156/20), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2021. годину („Сл. лист града Београда“, број 156/20), председник Градске општине Земун, доноси

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2021. ГОДИНУ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

29.1.2021.

 

На основу члана 5. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), и члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2021. годину („Сл. лист града Београда“, број 156/20), председник Градске општине Земун, доноси

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2021. ГОДИНУ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

29.1.2021.

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и члана 4. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), у складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2021. годину („Сл. лист града Београда“, број 156/20), председник Градске општине Земун, доноси

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2021. ГОДИНУ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

26.1.2021.

 

Број набавке 01/21, редни број поступка по гранту је 14

Набавка и дистрибуција ланч пакета за стажисте у току похађања вокацијских тренинга и стручне праксе, за потребе реализације пројекта „Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености“

Позив за подношење понуда

 

ПОЗИВ

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

13.1.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

(ЗА ПРЕОСТАЛА ТРИ ПАКЕТА ПОМОЋИ ЗА 2019. ГОДИНУ).

Градска општина Земун је дана 13. јануара 2021. године расписала Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности, на територији Градске општине Земун (за преостала три пакета помоћи за 2019. годину).

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 13.01.2021.године, а најкасније до 27.01.2021. године.

Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун

Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563.

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ИЗЈАВА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

31.12.2020.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

У РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА УЗ МЕНТОРСКУ ПОДРШКУ

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

18.12.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ОМЛАДИНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА ЗЕМУНА СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГО ЗЕМУН ЗА 2021. ГОДИНУ

Предлоге годишњих програма организације у области спорта достављају Омладинском спортском савезу Земуна до 26.12.2020. године, поштом, на адресу  Градска општина Земун, Земун, Магистратски трг 1, III спрат, канцеларија бр.91.

Додатне информације се могу добити путем телефона: 060/333-6699 или слањем електронске поште на zemunsport@gmail.com

 

ЈАВНИ ПОЗИВ   

ОДЛУКА

ПРАВИЛНИК

 Предлог годишњег програма

 Стипендије и новчане награде

 Завршни извештај

Периодични извештај

Изјава о партнерству

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

27.11.2020.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТРЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО НАСТАЊЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

            Градска општина Земун дана 27. новембра 2020. године расписала је  Јавни позив за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интрерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 7 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 28.11.2020.године, а најкасније до 04.12 .2020. године.

            Пријавни обрасци са пратећом документацијом предаје се на писарници Градске општине Земун или путем поште на адресу: Градска општина Земун, Магистратски трг бр. 1, за Комисију за избор корисника помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интрерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун, са назнаком „За Јавни позив за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интрерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун“

 

Информације се могу добити на телефон број: 011/ 3778-563, 3778-463,3778-469.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

27.11.2020.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО НАСТАЊЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

            Градска општина Земун дана 27.новембра 2020. године расписала је Јавни позив за доделу новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 7 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 28.11.2020. године, а најкасније до 04.12.2020. године.

 

Пријавни обрасци са пратећом документацијом  предају се на писарници Градске општине Земун или путем поште на адресу: Градска општина Земун, Магистратски трг бр. 1, за Комисију за избор корисника новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун, са назнаком „За Јавни позив за доделу новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун“

Информације се могу добити на телефон број: 011/3778-563, 3778-463,3778-469.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.11.2020.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

На основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон)члана 11., члана 12., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8368/2020 од 28.10.2020. године.

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

оглашава

                                                             

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Текст јавног конкурса, изјаву и иматеријал можете погледати/преузети овде:

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ИЗЈАВА

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНКУРС

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

17.11.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун је 17. новембра 2020. године расписала Јавни конкурс за подношење предлога програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 18. новембра, а закључно са 2. децембром 2020. године.

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОГРАМА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

16.11.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун је 16. новембра 2020. године расписала Јавни конкурс за подношење предлога програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 17. новембра, а закључно са 1. децембром 2020. године.

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОГРАМА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

19.10.2020.

 

Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун.

 

Градска општина Земун дана 19. октобра 2020. године расписује Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун.

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 5 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на интернет сајту и огласним таблама општине, и то дана 19.10.2020. године, закључно са 23.10.2020. године, имајући у виду да постоји опасност од брзог кварења и пропадања прехрамбених производа у пакетима хране, те је стога скраћен рок за пријем пријава за доделу помоћи.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563, 011/3778-463 и 011/3778-469.
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12.09.2020.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

17.06.2020.

 

Јавни позив за прикупљање понуда за избор лучког оператера за обављање лучке делатности у међународном путничком пристаништу у градској општини Земун

 

 

Public call Zemun PGA

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

10.06.2020.

 

ОДЛУКA О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОМЛАДИНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА ЗЕМУН И ЊЕГОВИХ ЧЛАНИЦА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9.6.2020.

 

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун бр. 06-113/2020 од 13.03.2020. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2020. годину бр. 06-49/2020-V од 21.01.2020. године, одлуке по приговору и Извештаја Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2020. годину, бр. 06-340/2020 од 04.06.2020. године,  председник Градске општине Земун доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8.6.2020.

 

Јавни позив за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији Градске општине Земун.

Градска општина Земун је дана 08. јуна 2020. године расписала Јавни позив за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији Градске општине Земунза 2020. годину.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 08.06.2020године, а најкасније до 22.06.2020. године.

Програми и пројекти се морају реализовати на територији Градске општине Земун до 31.07.2021. године.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ИЗЈАВА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

20.5.2020.

 

На основу Одлуке o укидању ванредног стања (”Службени гласник РС”, број 65/20), Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 (”Сл. гласник РС” бр. 37/2020),  Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун (”Сл. лист Града Београда”, број 38/18) и члана 37. став 1. Статута Градске општине Земун (”Сл. лист Града Београда”, број 95/19- пречишћен текст), председник Градске општине Земун доноси

 

 

ОДЛУКУ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, РАСПИСАНОГ 21. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

18.5.2020.

 

На основу Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID – 19 ( ”Сл. гласник РС”, бр 37/20), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору ( ”Сл. гласник РС”, бр 66/20), члана 6. Одлуке о начину,  критеријумима и мерилима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе, из буџета Градске општине Земун ( ”Сл. лист Града Београда”, бр. 38/18),  Одлуке о буџету градске општине Земун за 2020. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 131/19 и 47/20)  и на основу члана 37. Став 1. Тачка 11. Статута Градске општине Земун ( ”Сл. лист Града Београда”, бр. 95/19- пречишћен текст) председник Градске општине Земун доноси

 

 

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

18.5.2020.

 

            Начелник Управе градске општине Земун, на основу Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID – 19 ( ”Сл. гласник РС”, бр 37/20),  Одлуке о буџету градске општине Земун за 2020. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 131/19, 14/20 и 47/20) и члана 26. Одлуке о оргаизацији Управе Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 123/16, 60/19 и 95/19), доноси

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2020. ГОДИНИ

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8.5.2020.

 

 

Веће градске општине Земун, на основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 95. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), члана 11. став 3, члана 12. став 2. и члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 42. Статута Градске општине Земун („Службени лист града Београда“, број 95/19 – пречишћен текст,), оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЈАВНИ КОНКУРС

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

18.03.2020.

 

 

Начелник Управе градске општине Земун, на основу Одлуке o проглашењу ванредног стања (”Службени гласник РС”, бр. 29/20), Уредбе о мерама за време вaнредног стања  (”Службени гласник РС”, бр. 31/20)  и члана 26. Одлуке о оргаизацији Управе Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 123/16, 60/19 и 95/19), доноси

 

 

ОДЛУКУ

 

О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА  СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2020. ГОДИНИ

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 13.02.2020.

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2020. годину, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2020. годину бр. 06-49/2020-V од 21.01.2020. године:    

 

 

 

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН  

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

13.03.2020.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА КУПОВИНУ СТАНА ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА ЗА ГРАД БЕОГРАД

 

 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/poziv-za-podnosenje-prijava-za-kupovinu-stana-pod-povoljnijim-uslovima-za-grad-beograd

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12.03.2020.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2020. ГОДИНИ

 

КОНКУРС

 

 

Пријавни формулар:

 

Образац  1

Образац  2

Образац  3

Образац  4

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

24.02.2020.

 

На основу Одлуке o финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18), и Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, број 06-122/2020-V од 13.02.2020. године, председник Градске општине Земун, доноси :

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14.02.2020.

 

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за изградњу, обнову, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање из буџета Градске општине Земун за 2020. годину, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, број 06-48/2019-V од 23.01.2020. године.

 

 

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

 


 

 25.01.2020

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

На основу члана 82. став 4., члана 93., члана 94., члана 102., Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18, 95/18-др.закон), члана 11., члана 12. и члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6010/2018 од 28.6.2018. године и број: 112-9949/2019 од 2.10.2019. године

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Текст јавног конкурса, изјаву и материјал можете погледати/преузети овде:

 

 

 ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ИЗЈАВА

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНКУРС

 

 


 

23.01.2020.

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 23. јануара 2020. године расписао Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун за 2020. годину, на основу Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана, односно од 23. јануара 2020. године, а завршава се закључно са 6. фебруаром 2020. године. 

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

21.01.2020. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 21. јануара 2020. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 21. јануара 2020. године,  а завршава се закључно са 4. фебруаром 2020. године.

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА-ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

21.01.2020.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 21. јануара 2020. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 30 дана од дана објављивања, односно од 21. јануара 2020. године, а завршава се закључно са 19. фебруаром 2020. године.

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-553, 062/ 8019-126.

 

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА-ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

 ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

20.01.2020.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2020. ГОДИНИ

 

Председник Градске општина Земун је донео Годишњи план расписивања јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката и програма из буџета Градске општине Земун у 2020. години.

 

 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

 

 


 

26.12.2019.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОТУЂЕЊЕ И УНИШТЕЊЕ РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕМ ЈЕ ИСТЕКАО РОК ЧУВАЊА-СТАРИ ПАПИР

(путем прикупљања понуда)

 

Јавни позив за подношење понуда

 

 


 

 

16.11.2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

На основу члана 82. став 4., члана 93., члана 94., члана 102., Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18, 95/18-др.закон), члана 11., члана 12. и члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6010/2018 од 28.6.2018. године и број: 112-9949/2019 од 2.10.2019. године

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Текст јавног конкурса, изјаву и материјал можете погледати/преузети овде:

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ИЗЈАВА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ И ЗНАЊА

 

 


 

31.10.2019.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО НАСТАЊЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун дана 31. октобра 2019. године расписује Јавни позив за доделу новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 31.10.2019. године, а најкасније до 14.11.2019. године.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

 

 


 

31.10.2019.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТРЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО НАСТАЊЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун дана 31. октобра 2019. године расписује Јавни позив за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интрерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 31.10.2019.године, а најкасније до 14.11.2019. године.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

 

 


 

9.10.2019.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18)  и Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун бр. 06-833/2019 од 24.09.2019. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2019. годину бр. 06-782/2019-V од 03.09.2019. године,  председник Градске општине Земун,  доноси

 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

 

 

 


24.09.2019.

                               

На основу члана 12, 13. и 14. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2019. годину, утврђује и објављује:

 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН   

 

 

 


04.09.2019.

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

Јавна признања градске општине Земун су:

 

 

1. ПОВЕЉА ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ-ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

 

2.ПОВЕЉА О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА МЕДАЉОМ-ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

 

3.ПОВЕЉА О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ ЗЕМУНА

 

 

   ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

 

 1.Повеља за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна додељује се грађанима Србије, као и избеглим и прогнаним лицима која се налазе на територији градске општине Земун за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области привреде, науке, здравства, образовања, културе, спорта и другим видовима рада и стваралаштва.

 

2.Повеља о јавном признању са медаљом – Почасни грађанин Земуна  додељује се грађанима Србије, избеглим и прогнаним лицима, као и страним држављанима за изванредан допринос укупном развоју градске општине Земун и унапређењу пријатељства и сарадње са градовима у земљи и иностранству.

 

3.Повеља о пријатељству са кључем Земуна додељује се домаћим и иностраним општинама, градовима и институцијама за заслуге постигнуте посебно у области, привредне,културне, међуопштинске и међународне сарадње, хуманитарне и друге помоћи градској општини Земун.

 

4.Право предлагања за доделу јавних признања имају сва правна и физичка лица са подручја градске општине Земун.

 

5.Предлог за доделу јавног признања се подноси у писаној форми и мора бити образложен и документован.

 

6.Јавни позив за учешће у поступку предлагања са Обавештењем о условима за  додељивање јавних признања општине Земун биће објављен  у дневном листу и на званичном порталу ГО Земун.

 

7.Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за доделу признања градске општине Земун, Магистратски трг 1, канцеларија  бр. 108/III, најкасније у  року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива са Обавештењем, односно од 4.септембра 2019. године.

 

8.За сва ближа обавештења јавности је на располагању следећи телефон: 011/ 3778-582.

 

 


 

 

3.9.2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 03. септембра 2019. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 04. септембра  2019. године,  а завршава се закључно са 18. септембром 2019.године.

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

OБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

 

22.08.2019.

 

Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун

 

Градска општина Земун дана 22. августа 2019. године расписује Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине, дана 22.08.2019. године, имајући у виду да је тренутно летњи период и да су тренутно високе спољне температуре, као и да постоји опасност од брзог кварења и пропадања прехрамбених производа у пакетима хране, те је стога скраћен рок за пријем пријава за доделу помоћи.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун 

 
Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 


 

 

22.07.2019.

 

Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности, на територији Градске општине Земун   

 
Градска општина Земун је дана 22. јула 2019. године расписала Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности, на територији Градске општине Земун  за 2019. годину.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 22.07.2019. године, а најкасније до 05.08.2019. године.

Програми и пројекти се морају реализовати на територији градске општине Земун до 30.09.2020. године.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун 

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563.
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

И З Ј А В А

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

 


 

22.07.2019.

 

Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градске општине Земун

 
Градска општина Земун је дана 22 јула 2019. године расписала Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 22.07.2019.године, а најкасније до 05.08.2019. године.

Програми и пројекти се морају реализовати на територији градске општине Земун до 31.08.2020. године.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун 

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

И З Ј А В А

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА