РЕГИСТРAЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 
Документација за пријаву стамбених заједница у Регистар се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем поднесака) сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова. – Градска општина Земун, Магистратски трг 1, шалтер сала.
 
За све додатне информације
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Канцеларија број 65, II спрат.
Телeфон за информације – 3778-506
 
У циљу унапређења стања у области становања на предлог Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре крајем 2016. године усвојен је Закон о становању и одржавању зграда (,,Сл. Гласник РС”, broj 104/16). Ступањем на снагу Закона 31. децембра 2016. године, створили су се предуслови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама. Управо због увођења ефикасног система управљања, стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству правног лица, и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, што је било по претходном законском решењу , већ у пуном правном промету. У том смислу, било је потребно да се другачије уреди и регистрација стамбених заједница, као и да подаци о стамбеној заједници и управнику буду јавно доступни. Законом је по први пут успостављен јединствени систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденције о стамбеним зградама (а многе општине овакву евиденцију нису ни имале). Регистрација стамбених заједница је предвиђена као ,,једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а Решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.
 
ШТA ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 
Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице
 
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
 
Додатак пријави
 
Записници са седнице и одлука о избору управика стамбене заједнице (прилагођени примерци)
 
Доказ о уплаћеној такси
 
Очитана лична карта (за изабраног управника и изабрано овлашћено лице од стране Скупштине стамбене заједнице уколико то лице подноси пријаву за регистрацију стамбене заједнице уместо управника).
 
НАПОМЕНА
 
На основу члана 6. Правилника о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената уз пријаву за регистрацију се прилажу документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији.
Потребно је да подносиоци пријаве за регистрацију стамбене заједнице поднесу уредно попуњене обрасце (пријава, записник).
 
ПРЕУЗМИТЕ ОБРАСЦЕ
 
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
 
Додатак пријави
 
Записници са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице (прилагођени примерци)
 
КОРИСНИ ЛИНКОВИ:
 
База јединствене евиденције РГЗ – http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice