Pravna pomoć

Pravna pomoć: Kancelarije br. 15 i 16 – visoko prizemlje
 
Telefoni: 3778-472, 3778-473 i 3778-474
Prijem stranaka :
 
-usluge davanja usmenih, besplatnih pravnih saveta pružaju se isključivo građanima sa teritorije Gradske opštine Zemun na osnovu usmenog, ličnog zahteva i to svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova.
– za sastavljanje podnesaka za sudske i druge državne organe ( tužbe, žalbe, molbe, punomoćja, ugovore, predloge, urgencije, sporazume, prijave, krivične prijave…) se zakazuje izrada po prijemu stranke za prvi slobodni termin.
 
Građani treba da ispunjavaju sledeće uslove i prilože sledeća dokumenta radi ostarenja prava na besplatnu pravnu pomoć:
1.Kada stranka prima stalnu novčanu pomoć preko Centra za soc. Rad
Dokaz : Rešenje Centra za soc. Rad
2.Kada stranka prima minimalnu zaradu
Dokaz: Potvrda o zaradi poslodavca
3.Kada je stranka nezaposlena
Dokaz: Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje
Ili Uverenje RFPIO
4.Kada stranka prima najnižu penziju
Dokaz: Poslednji Ček od penzije
5.Ostvarivanje prava na zakonsko izdržavanje
Dokaz: Pravosnažna i izvršna presuda kojom je utvrđena
obaveza plaćanja doprinosa za izdržavanje
6.Kada stranka prima invalidninu
Dokaz: Rešenje kojim je utvrđeno svojstvo ratnog ili mirnodopskog
vojnog invalida, invalida rada ili porodičnog invalida
7.Za izbegla i raseljena lica
Dokaz: Izbeglička legitimacija,odnosno legitimacija
raseljenog lica,prijava boravka i lična karta
 
Za sva ostala lica – naknada za usluge pružanja pravne pomoći iznosi 25 % od iznosa predviđenog Tarifom o nagradama i naknadama za rad advokata, na osnovu čl. 42. Statuta Gradske opštine Zemun od 13. juna 2014. Godine ( Sl. list Grada Beograda, br. 43/13) čl.10. Odluke o pružanju pravne pomoći u Gradskoj opštini Zemun (Sl. list Grada Beograda, br.45/09) i Rešenja Veća Gradske opštine Zemun br.06-416/2014 –II/21 od 13.6.2014. godine.