Upravni postupak

Obaveštenje građanima koji se pojavljuju kao stranke u upravnim postupcima pred organima GO Zemun

 
Dana 08.06.2016. godine stupile su na snagu odredbe članova 9, 103. i 207. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16). Kako je navedenim odredbama novog zakona propisano da je organ dužan da po službenoj dužnosti obavi uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje u postupku, Gradska opština Zemun
 
d a j e

 
OBAVEŠTENJE
 
građanima koji se pojavljuju kao stranke u upravnim postupcima pred organima GO Zemun

 
OBAVEŠTAVAJU SE građani/ke, koji se pojavljuju kao stranke u upravnim postupcima pred organima GO Zemun da više nisu u obavezi da dostavljaju podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje, o kojima se vodi službena evidencija (izvodi iz matične knjige rođenih, državljana, prijava prebivališta, izvodi iz registara državnih organa i slična dokumenta).
 
U cilju uspešnog i celovitog ostvarivanja i zaštite prava i pravnih interesa stranke, organ pred kojim se vodi postupak je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
 
Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.
 
UPRAVA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 
Izjava da će stranka u postupku sama pribaviti činjenice koje su neophodne za odlučivanje
 
Obrazac