Сервис за грађане Управе ГО Земун

Радно време ГО Земун:

Радним даном – од 7,30 до 15,30 часова 

Суботом – од 8 до 12 матичар за пријаву смрти

Овераванје потписа, рукописа и преписа  врши се у шалтер сали Управе градске општине Земун радним данима у времену од 7,30 до 18 часова.

МАТИЧНЕ КЊИГЕ

I спрат-канцеларијe бр. 37 и 37а;

Тел: 3778-448;  3778-449;  3778-450;  3778-451;  3778-452

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана од 8,00 -14 часова

Увид у матичне књиге као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује право на приступ информацијама од јавног значаја. ( Чл. 41. Закона о матичним књигама „Сл. Гласник РС“ бр. 20/09)

Изводи из матичних књига издају се на захтев лица на која се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује право на приступ информацијама од јавног значаја. ( Чл. 83. Закона о матичним књигама „Сл. Гласник РС“ бр. 20/09)

Одсек грађанских стања 

Пријава рођења

Заказивање венчања

Пријава смрти

Послови матичне евиденције

ПРЕУЗМИТЕ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Захтев за издавање извода из МКР-КД

Захтев за исправку у матичној књизи рођених

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних

Захтев за уверење о слободном брачном стању

Захтев за исправку у матичној књизи венчаних

Захтев за промену личног имена/презимена

Захтев за промену презимена по разводу брака у року од 60 дана после развода

Захтев за издавање извода из МКУ

Захтев за исправку у матичној књизи умрлих

Захтев за промену  личног имена малолетног детета

Захтев за упис у матичну књигу рођених

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
МИРЈАНА ЈАНКОВИЋ
I спрат, канцеларија бр. 39
тел: 3778-407  

Одсек за опште послове обавља послове који се односе на: организацију и рад Управе; утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Управе; реализацију структуре Управе и поједностављивање административних процедура коришћењем савремених метода и технологија; припрему нацрта Одлуке о Управи и других аката које доносе органи општине, односно припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе; уређење, организацију и рад мировних већа; послове пружања правне помоћи грађанима; стручне, информатичке, статистичко-евиденционе и персоналне послове из области рада и радних односа запослених и постављених лица у Управи и изабраних, именованих и постављених лица у органима општине; административне и стручне послове из области информационих технологија и друге послове који нису стављени у надлежност другог одељења.

Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве обавља послове припреме и израде нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе; послове око пописа становништва; ажурирање општег бирачког списака; обављање стручних и административних послова за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини општине; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе Републичке изборне комисије, у поступку спровођења избора; стручне и административне послове у вези са спровођењем референдума; издавања уверења о животу и статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица; послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, овера преписа, потписа и рукописа; послове месних канцеларија.

Писарница

Послови бирачких спискова и издавање потврда о животу 

Овера потписа, преписа и рукописа

Послови месне канцеларије

Правна помоћ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
СНЕЖАНА КОВАЧЕВИЋ
II спрат, канцеларија бр. 62
тел: 3778-518

Одсек за грађевинске послове издаје грађевинске дозволе за  изградњу објекта до 800м2, грађевинске дозволе за доградњу објеката, решења за адаптацију, санацију, реконструкцију, промену намене објекта, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инввалидитетом, решења за изградњу помоћних објеката, потврде-пријаве почетка радова-по раније издатим решењима о одобрењу, употребне дозволе, потврде  о усаглашености изграђених темеља са Главним пројектом, ставља клаузуле правоснажности на издате грађевинске и употребне дозволе, ради преписе раније издатих решења, издаје уверења о посебним деловима зграда, даје заинтересованим лицима на увид архивску пројектну документацију или им омогућује копирање исте, даје савете грађанима у вези поступака издавања грађевинских и употребних дозвола као и осталих поступака који су у надлежности овог Одељења.

II спрат-канцеларијe бр. 58 и 59;

Тел: 3778-521;  3778-522;  3778-523; 3778-525; 3778-526 

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана од 7,30-15,30 часова

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Захтев за издавање грађевинске дозволе

Захтев за издавање потврде о завршетку израде темеља

Пријава почетка извођења радова по новом закону

Пријава почетка извођења радова по старом закону

Захтев за издавање преписа Решења

Захтев за издавање решења на основу члана 145 

Захтев за издавање употребне дозволе

Захтев за стављање Клаузуле правоснажности на решење број

Захтев за Уверење о посебним деловима објекта

Захтев за увид у пројектно техничку документацију

Захтев за издавање одобрења за постављање средства за оглашавање

Захтев за сечу стабала и орезивање

Захтев за издавање одобрења за постављање покретног привременог објекта на јавној површини за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација


Захтев за издавање одобрења за привремено заузеће јавнеповршине за постављање покретног привременог објекта испред малопродајног објекта

Захтев за издавање одобрења за постављање покретног привременог објекта на јавној површини

Захтев за издавање одобрења за постављање забавних паркова, циркуса, спортских објеката и других монтажних објеката за извођење културних, спортско-рекреативних и  других сличних програма комерцијалног типа

Захтев за издавање решења  за привремено заузеће јавне површине ради постављања истоветне  баште угоститељског објекта-поновно издавање одобрења

Захтев за издавање решења  за привремено заузеће јавне површине ради постављања баште угоститељског објекта – нова башта

Допуна документације

Захтев за издавање употребне дозволеза унутрашњу гасну инсталацију

Захтев за издавање одобрења за извођење унутрашње гасне инсталације

Захтев за издавање одобрења за извођењеспољне електро мреже

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
МАРИНА РАДОВАНОВИЋ
III спрат, канцеларија бр. 94
Тел: 3778-411

Дежурство грађевинских инспектора обавља се суботом од 07,30 до 15,30 часова на терену.

Телефон за пријаву бесправне градње – радним данима: 2610-154 и 3778-411.

Телефон за пријаву бесправне градње – суботом и недељом од 07,30-15,30 – 3778-411.

 

Грађевинска инспекција врши надзор над изградњом објеката, надзор над недозвољеном градњом, спроводи административна извршења из области грађевинске инспекције и обавља друге послове у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, другим законским и подзаконским актима.

III спрат –канцеларија бр. 87, 91 и 92

Тел:  2610-154;  3778-575;  3778-576;  3778-574;  3778-573

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана 07,30-10 и 14,30-15,30 часова

 

Комунална инспекција врши надзор над применом прописа који се односе на обављање комуналних делатности и одржавање комуналног реда и обавља друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

III спрат-канцеларија бр. 89

Тел: 2612-251; 3778-579; 3778-580; 3778-581

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана 07,30-10,00 и 14,30-15,30 часова

Одељење за инспекцијске послове обавља и послове других инспекција уколико се законом повере општини

Грађевинска инспекција

Комунална инспекција

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
МИРЈАНА ПОПОВИЋ
II спрат, канцеларија бр.66
Тел: 3778-503 

Одсек за имовинско-правне послове врши послове евиденције, заштите, управљања и коришћења непокретности на којима право коришћења има општина Земун и уписа тог права у јавним књигама; давања грађевинског земљишта у закуп у складу са одлуком Града, ради изградње објеката бруто површине до 800 м2; управљање имовином ГО Земун; коришћење средстава у државној својини и старање о њиховом очувању и увећању у складу са законом; геодетске послове за потребе органа општине; идентификацију објеката и парцела, формирање грађевинских парцела за приградско подручје, обележавање и идентификацију катастарских парцела на терену, израду геодетских ситуација; управно-правне послове у вези са експропријацијом, изузимањем, престанком права коришћења, комасацијом, повраћајем земљишта и национализацијом непокретности и друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

 

У Одсеку за  стамбене послове обављају се стручни послови у вези са откупом станова на којима је општина Земун носилац права располагања; исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија по захтеву власника станова, односно носилаца права располагања на тим становима и спровођење поступка административног извршења; послови евиденције и други послови у складу са законом и подзаконским актима.

II спрат- канцеларија бр. 65, 66, 85 

Тел: 3778-506; 3778-511;  3778-512

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана од 7,30-15,30 часова

Поступак експропријације

Доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле

Отуђење и давање у закуп грађевинско земљиште у јавној својини

Доношење решења о поништају правоснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта које је изузето до 13. маја 2003. године, а корисник градског грађевинског земљишта исто није привео намени до 13. маја 2004. године

Конверзија права коришћења у право својине уз накнаду

Конверзија права коришћења у право својине на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње

Захтев за откуп стана на којима је општина Земун носилац права располагања

Остали послови одељења

Одељење за друштвене делатности и привреду

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ДАФИНА БАШАНОВИЋ
I спрат, канцеларија бр. 36
Тел:  3778-577 и 2611-939

Одсек за друштвене делатности прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе, редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; обавља административно-техничке послове у вези са стипендирањем и кредитирањем ђака и студената; подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину и у циљу задовољавања потреба грађана може оснивати установе културе; изградњу и одржавање спортских објеката и установа чији је оснивач општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју општине; учествује у реализацији система школског спорта у општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на своме подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе у области спорта; спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси акциони план за младе општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе; стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју; обавља обраду докумената и рачуна за покриће трошкова сахране корисника социјалне заштите; обавља управно-правне и административно-техничке послове у области борачко-инвалидске заштите и све књиговодствено-рачуноводствене исплате средстава из ове области; врши све послове збрињавања избеглих, прогнаних и привремено расељених лица и све послове регулисања избегличког статуса.

Одсек за привреду прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине, у складу са актима Града, и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју; спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града; припрема нацрте аката које доносе органи општине; обавља одређене послове приватног предузетништва и Канцеларије за локални и економски развој; овере, издавања, исправке и промене у радним књижицама, овере и раскид уговора о раду са свим потребним законом предвиђеним евиденцијама.

 

Одсек за друштвене делатности

Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица

Послови за борачко-инвалидску заштиту

Одсек за привреду

Област личног рада и радних књижица