Поступак експропријације

Чланом 36. Закона о експропријацији («Сл. гласник РС», бр. 53/95, 23/01 и 20/2009), прописано је да се на захтев ранијих сопственика експроприсане непокретности, односно његовог наследника правоснажно решење о експропријацији може поништити или изменити, ако корисник експропријације у року од три године од правоснажности одлуке о накнади, односно од дана закључења споразума о накнади, није извршио, према природи објекта, знатније радове на објекту ради чије је изградње извршена експропријација.

 

По истеку рока од пет година од правоснажности одлуке о накнади, односно од дана закључења споразума о накнади ранији сопственик експроприсане непокретности, односно његов наследник не може поднети захтев за понишај или измену правоснажног решења о експропријацији.

 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ (ДЕЕКСПРОПРИЈАЦИЈА) СТРАНКА ПОДНОСИ:

 

1. Копију плана за експроприсану катастарску парцелу, не старију од шест

месеци,

 

2. Уверење о идентификацији, уколико се ради о к.о. Земун где и даље важе земљишне књиге,

 

3. Извод из земљишних књига за земљишно-књижну парцелу, не старији од шест месеци,

 

4. Налаз вештака грађевинске струке да корисник експропријације није извршио према природи објекта знатније радове на објекту, ради чије је изградње извршена експропријација,

 

5. Правоснажну одлуку о накнади, односно споразум о закљученом поравнању.