Отуђење и давање у закуп грађевинско земљиште у јавној својини

(члан 96. став 9. Закона о планирању и изградњи «Сл. гласник Р.Србије», бр. 72/09)

 

Уз захтев се подноси:

 

1. копија плана парцеле,

2. власнички лист или лист непокретности,

3. уверење о идентификацији парцеле.

 

Захтев се подноси у случајевима:

 

–          прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта који је захтев поднео у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи («Сл. гласник Р.Србије», бр. 72/09)

–          исправке граница суседних катастарских парцела,

–          формирања грађевинске парцеле у складу са чл. 102. овог закона,

–          споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријацији, у складу са прописима о експропријацији.