Организационе јединице Управе ГО Земун

У Управи градске општине Земун  образују се основне организационе јединице:

 1. Одељење за општу управу;
 2. Одељење за финансије;
 3. Одељење за друштвене делатности и привреду;
 4. Одељење за грађевинско-комуналне послове;
 5. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове;
 6. Одељење за инспекцијске послове;
 7. Служба  за скупштинске послове и информисање;
 8. Служба за заједничке послове.

 

1. У Одељењу за општу управу ван унутрашњих организационих јединица обављају се послови начелника Одељења и административно-техничког секретара.

 

У Одељењу за општу управу образују се унутрашње организационе јединице:

 1. Одсек за опште послове
 2. Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве

 

Одсек за опште послове обавља послове који се односе на: организацију и рад Управе; утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Управе; реализацију структуре Управе и поједностављивање административних процедура коришћењем савремених метода и технологија; припрему нацрта Одлуке о Управи и других аката које доносе органи општине, односно припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе; уређење, организацију и рад мировних већа; послове пружања правне помоћи грађанима; стручне, информатичке, статистичко-евиденционе и персоналне послове из области рада и радних односа запослених и постављених лица у Управи и изабраних, именованих и постављених лица у органима општине; административне и стручне послове из области информационих технологија и друге послове који нису стављени у надлежност другог одељења.

 

Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве обавља послове припреме и израде нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе; послове око пописа становништва; ажурирање општег бирачког списака; обављање стручних и административних послова за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини општине; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе Републичке изборне комисије, у поступку спровођења избора; стручне и административне послове у вези са спровођењем референдума; издавања уверења о животу и статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица; послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, овера преписа, потписа и рукописа; послове месних канцеларија.

 

2. У Одељењу за финансије ван организационе јединице обављају се послови начелника, административно-техничког секретара и дактилографа.

 

У Одељењу за финансије  образује се унутрашња организациона јединица:

 1. Одсек за финансије

–   Буџет

–  Трезор

Одсек за финансије  обавља све послове који се односе на: планирање, припрему и израду одлуке о буџету; праћење буџетских прихода и примања по уплатним рачунима јавних прихода и праћење буџетских расхода и издатака за директне и индиректне кориснике буџетских средстава; финансијско планирање; управљање готовинским средствима; контролу расхода буџета; буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора; управљање дугом и финансијском имовином; пласирање слободних средстава; праћење кретања масе зарада запослених у Управи и изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине и достављање извештаја надлежним органима; финансијско-рачуноводствене послове; формирање књиговодствених исправа; формирање документације о исплати и обустави законских и других обавеза; контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; благајничко пословање; вођење пословних књига и других евиденција о корисницима; усаглашавање потраживања и обавеза; статистичко-евиденционе послове; израду периодичног обрачуна, завршног рачуна и свих врста финансијских извештаја у складу са законским и подзаконским актима; консолидацију рачуна директног и индиректних корисника; припрему нацрта одређених акта које доносе органи општине и друге послове у складу са законским и подзаконским актима.

2.  Одсек за јавне набавке

Одсек за јавне набавке обавља све послове везане за јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и другим законским и подзаконским актима; евиденцију, коришћење, издавање основних средстава и ситног инвентара.

3. У Одељењу за друштвене делатности и привреду ван организационих јединица обављају се послови начелника и административно-техничког серкетара.

У Одељењу за друштвене делатности и привреду образују се унутрашње организационе јединице:

 1. Одсек за друштвене делатности

– Група за борачко-инвалидску заштиту

– Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица

 

2.   Одсек за привреду

Одсек за друштвене делатности прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе, редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; обавља административно-техничке послове у вези са стипендирањем и кредитирањем ђака и студената; подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину и у циљу задовољавања потреба грађана може оснивати установе културе; изградњу и одржавање спортских објеката и установа чији је оснивач општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју општине; учествује у реализацији система школског спорта у општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на своме подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе у области спорта; спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси акциони план за младе општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе; стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју; обавља обраду докумената и рачуна за покриће трошкова сахране корисника социјалне заштите; обавља управно-правне и административно-техничке послове у области борачко-инвалидске заштите и све књиговодствено-рачуноводствене исплате средстава из ове области; врши све послове збрињавања избеглих, прогнаних и привремено расељених лица и све послове регулисања избегличког статуса.

Одсек за привреду прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине, у складу са актима Града, и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју; спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града; припрема нацрте аката које доносе органи општине; обавља одређене послове приватног предузетништва и канцеларије за локални економски развој; овере, издавања, исправке и промене у радним књижицама, овере и раскид уговора о раду са свим потребним законом предвиђеним евиденцијама.

 

4. У Одељењу за грађевинско-комуналне послове ван организационих јединица обављају се послови начелника, административно-техничког секретара и дактилографа.

У Одељењу за грађевинско-комуналне послове образују се унутрашње организационе јединице:

 1. Одсек за грађевинске послове
 2. Одсек за комуналне послове и инвестиције

 

Одсек за грађевинске послове издаје грађевинске дозволе за  изградњу објекта до 800м2, грађевинске дозволе за доградњу објеката, решења за адаптацију, санацију, реконструкцију, промену намене објекта, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инввалидитетом, решења за изградњу помоћних објеката, потврде-пријаве почетка радова-по раније издатим решењима о одобрењу, употребне дозволе, потврде  о усаглашености изграђених темеља са Главним пројектом, ставља клаузуле правоснажности на издате грађевинске и употребне дозволе, ради преписе раније издатих решења, издаје уверења о посебним деловима зграда, даје заинтересованим лицима на увид архивску пројектну документацију или им омогућује копирање исте, даје савете грађанима у вези поступака издавања грађевинских и употребних дозвола као и осталих поступака који су у надлежности овог Одељења.

 

 

Одсек за комуналне послове и инвестиције врши послове везане за постављање привремених објеката на јавним површинама, у складу са прописима Града; стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских и пољских и других некатегорисаних путева; предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне расвете и сл.; припрема предлоге мишљења које даје надлежни орган на просторне и урбанистичке планове које доноси Град; чување техничке документације; обавља послове припреме и праћења реализације капиталног буџета и годишњег програма ангажовања наменских средстава; обезбеђује услове за уређење и коришћење јавних површина; обавља и друге послове из комуналне делатности у складу са законом и подзаконским актима.

 

5. У Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове ван организационе јединице обављају се послови начелника, административно-техничког секретара и дактилографа.

 

АКТИ КОЈЕ ДОНОСИ ОДЕЉЕЊЕ У СКЛАДУ СА СВОЈИМ НАДЛЕЖНОСТИМА

1.решење којим се утврђује да је земљиште због непривођења намени престало да буде градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште у ко Батајница, у складу са Одлуком о одређивању земљишта које престаје да буде градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште у ко Батајница (Сл.лист града Београда бр.20/91,9/98 и 15/2001)

2.решења о експропријацији и административном преносу

3.потврда о измиреним новчаним обавезама по решењима ГО Земун о уступању градског грађевинског земљишта

4.уверења да су решења ГО Земун о уступању градског грађевинског земљишта на снази

5.уверења да су решени имовинско-правни односи

6.уверења о идентификацији уступљеног земљишта по решењима ГО Земун

7.стављање клаузуле правноснажности

8.преписи решења

9.увид у списе предмета и издавање копије докумената из архивских предмета

10.решења о исељењу бесправно усељених лица

11.закључак о извршности решења о исељењу

12.уговори о откупу стана у целости

13.анекси уговора о откупу стана

14.уверења о откупљеним становима

15.уверења о спецификацији зграда у којима су општински станови

16.уверења на основу спроведених увиђаја

17.уверења да су решења стамбеног одсека на снази

18.обавештење у вези фомирања скупштине односно савета зграде

 

У Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове, образују се унутрашње организационе јединице :

 

 1. Одсек за имовинско-правне послове
 2. Одсек за стамбене послове

 

Одсек за имовинско-правне послове врши послове евиденције, заштите, управљања и коришћења непокретности на којима право коришћења има општина Земун и уписа тог права у јавним књигама; давања грађевинског земљишта у закуп у складу са одлуком Града, ради изградње објеката бруто површине до 800 м2; управљање имовином ГО Земун; коришћење средстава у државној својини и старање о њиховом очувању и увећању у складу са законом; геодетске послове за потребе органа општине; идентификацију објеката и парцела, формирање грађевинских парцела за приградско подручје, обележавање и идентификацију катастарских парцела на терену, израду геодетских ситуација; управно-правне послове у вези са експропријацијом, изузимањем, престанком права коришћења, комасацијом, повраћајем земљишта и национализацијом непокретности и друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

 

У Одсеку за  стамбене послове обављају се стручни послови у вези са откупом станова на којима је општина Земун носилац права располагања; исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија по захтеву власника станова, односно носилаца права располагања на тим становима и спровођење поступка административног извршења; послови евиденције и други послови у складу са законом и подзаконским актима.

 

6. У Одељењу за инспекцијске послове обављају се послови начелника, административно-техничког секретара, дактилографа, управно-правни, административно-технички  и послови извршења,   послови грађевинске и комуналне инспекције.

 

У Одељењу за инспекцијске послове образују се унутрашње организационе јединице:

 1. Грађевинска инспекција
 2. Комунална инспекција
 3. Одсек за управно-правне послове инспекције и извршења

Грађевинска инспекција врши надзор над изградњом објеката, надзор над недозвољеном градњом, спроводи адмнистративна извршења из области грађевинске инспекције и обавља друге послове у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, другим законским и подзаконским актима.

Комунална инспекција врши надзор над применом прописа који се односе на обављање комуналних делатности и одржавање комуналног реда и обавља друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

Одсек за управно-правне послове инспекције и извршења обавља све управно-правне послове везане за грађевинску и комуналну инспекцију и послове извршења у складу са Законом о општем управном поступку и другим законским и подзаконским актима.

Одељење за инспекцијске послове обавља и послове других инспекција уколико се законом повере општини.

 

7. У Служби за скупштинске послове и информисање ван организационих јединица обављају се послови начелника, административно-техничког секретара и послови редакције ”Земунских новина” (стручни, организациони и административно-технички послови на издавању гласила ”Земунске новине”).

У Служби за скупштинске послове и информисање образују се унутрашње организационе јединице:

 1. Одсек за скупштинске послове
 2. Кабинет председника

Одсек за скупштинске послове обавља стручне и организационе послове за Председника градске општине, Скупштину и Веће градске општине и њихова радна тела и одборничке групе Скупштине; врши припрему нормативних аката који се односе на рад Скупштине и њених радних тела; чува изворна докумената о раду Скупштине, Председника и Већа; води евиденцију о одржаним седницама; опслужује радна тела и одборничке групе Скупштине, као и друге послове које одреди Скупштина, Председник и Веће.

Кабинет председника обавља стручне, организационе и административно-техничке послове око организовања посета и пријема код Председника, заменика Председника и чланова Већа; припрема одговарајуће информатичко-аналитичке и друге материјале из делокруга рада Управе за потребе органа општине; учествује у организацији званичних манифестација општине;  обавља послове сарадње са медијима, припрема саопштења за јавност, одговоре новинарима; заказује и припрема медијске наступе,  организује конференције за штампу и припрема прес материјал за новинаре; припрема пресек дневне штампе и  квалитативну анализу новинских чланака сваког месеца; редовно информише јавност о свим дешавањима на територији општине; припрема текстове и уређује општински сајт; обавља послове интерног информисања; обавља дистрибуцију и архиву електронске поште; обавља друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

8. У Служби за заједничке послове ван организационих јединица обављају се послови начелника, административно-техничког секретара и административних секретара у месним заједницама.

У Служби за заједничке послове  образују се унутрашње организационе јединице:

 1. Одсек за техничке и помоћне послове

Одсек за техничке и помоћне послове обавља послове осигурања и противпожарне заштите, послове безбедности и здравља на раду, послове из области заштите и спасавања, послове техничког, текућег и инвестиционог одржавања општинских зграда, послове телефонске централе, коришћења и сервисирања службених моторних возила, материјалног обезбеђења Управе, штампања, умножавања и повезивања материјала, послове експедиције, физичке послове и друге заједничке послове за потребе Управе.