Одсек за привреду

За давање земље у закуп за 2009. годину, потребно је приложити следећу документацију:

·   формулар за пријављивање заједно са понудом,

·   лична карта за физичка лица, односно извод из привредног регистра (не старији од 6 месеци од дана објављивања огласа) за правна лица,

·   доказ о уплати депозита,

·   доказ о праву првенства са изводом из одговарајућих јавних књига о евиденцији непокретности, односно доказ из става 3 тачке III огласа (пољопривредник који је уписан у регистар пољопривредног газдинства у складу са прописом којим се уређује упис у регистар пољопривредног газдинства).

За давање земље у закуп за 2010. годину, потребно је упутити јавни позив за достављање захтева за право пречег закупа. Потребна документација:

·   захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури,

·   извод из јавне књиге о евиденцији непокретности,

·   записник републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре