Одсек за Локални економски развој

На пословима подстицаја развоја привредних делатности  по захтевима странака  врши се:
 Издавање Уверења за сушу за 2003. годину, за која су потребна следећа документа:

– образац захтева (образац се  може преузети и у канцеларији  број 84. II спрат)

-фотокопија личне карте подносиоца захтева

доказ о пореском задужењу

 

http://zemun.rs/wp-content/uploads/2020/02/Obrazac-zahteva-za-sušu.doc

 

На усмени захтев странака врши се и:

-дистрибуција образаца за регистрацију пољопривредног газдинства

-дистрибуција захтева, образаца и правилника за све видове подстицаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС

-дистрибуција захтева, образаца и правилника за подстицаје Града Београда

-дистрибуција захтева и образаца за пречи закуп државног пољопривредног земљишта  за сточаре

 

http://zemun.rs/saopstenja-poljoprivrednim-proizvodjac/

 

 

На пословима заштите животне средине по захтевима странака врши се:

-предузимање мера на заштити животне средине

-информисање локалне заједнице о третману свих врста отпада

-организовање јавних расправа везаних за процену утицаја на животну средину

-предузимање мера за уређење јавних зелених површина и урбаних џепова

-информисање локалне заједнице о значају заштите природних добара

 

На пословима  локалног-економског развоја по захтевима странака врши се:

 

Издавање Уверења о обављању делатности, за која су потребна следећа документа:

 

-образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 83, II спрат)

-фотокопија личне карте подносиоца захтева

 

http://zemun.rs/wp-content/uploads/2020/02/Obrazac-zahteva-za-izdavanje-uverenja-o-statusu-preduzetnika-pre-2006.-god-.doc

 

Издавање преписа Решења о обављању делатности, за која су потребна следећа документа:

-образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 83, II спрат)

-фотокопија личне карте подносиоца захтева

-Решење о обављању делатности (уколико постоји)

 

http://zemun.rs/wp-content/uploads/2020/02/Obrazac-zahtev-za-prepis-rešenja-o-statusu-preduzetnika-pre-2006-god.doc