Конверзија права коришћења у право својине уз накнаду

(члан 103. Закона о планирању и изградњи «Сл. гласник РС» бр. 72/09)

 

Захтев подносе привредна друштава и друга правна лица као и њихови правни следбеници која су носиоци права коришћења.

 

Уз захтев се подноси:

 

–          решење о уступању земљишта на трајно коришћење,

–          копија плана парцеле,

–          власнички лист или лист непокретности.