Конверзија права коришћења у право својине на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње

КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ ЈЕ СТЕЧЕНО РАДИ ИЗГРАДЊЕ (члан 104. Закона о планирању и изградњи «Сл. гласник РС» бр. 72/09)

Захтев подносе физичка и правна лица која су стекла право коришћења на основу одлуке надлежног државног органа (општинског органа).

 

Уз захтев се подноси:

– решење о уступању земљишта,

– копија плана парцеле,

– власнички лист или лист непокретности.


Конверзија права коришћења у право својине на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње

КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ ЈЕ СТЕЧЕНО РАДИ ИЗГРАДЊЕ (члан 104. Закона о планирању и изградњи «Сл. гласник РС» бр. 72/09)

 

Захтев подносе физичка и правна лица која су стекла право коришћења на основу одлуке надлежног државног органа (општинског органа).

 

Уз захтев се подноси:

 

–          решење о уступању земљишта,

–          копија плана парцеле,

–          власнички лист или лист непокретности.