Доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле

(члан 70. Закона о планирању и изградњи, «Сл. гласник Р.Србије», бр. 72/09)

 

Уз захтев се подноси:

 

1. Доказ о праву својине на објекту, односно доказ да је по поднетом захтеву за легализацију надлежни орган утврдио могућност легализације, односно решење о легализацији,

 

2. Копију плана парцеле.