Доношење решења о поништају правоснажног решења

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОНИШТАЈУ ПРАВОСНАЖНОГ РЕШЕЊА О ИЗУЗИМАЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ЈЕ ИЗУЗЕТО ДО 13.маја 2003. године А КОРИСНИК ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИСТО НИЈЕ ПРИВЕО НАМЕНИ ДО 13. маја 2004. године (члан 99. Закона о планирању и изградњи «Сл. гласник Р.Србије», бр. 72/09

 

Рок за подношење захтава је шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

 

Уз захтев се подноси:

 

–          копија решења о изузимању земљишта,

–          копија плана парцеле,

–          извод из земљишних књига или лист непокретности за предметну парцелу,

–          уверење о идентификацији,

–          налаз вештака грађевинске и геодетске струке да изузето земљиште није приведено намени ради које је изузето.