VELIKO RATNO OSTRVO

 

VELIKO I MALO RATNO OSTRVO

 

Na ušću Save u Dunav, u trouglu koji ograničavaju gradovi Beograd i Zemun, kao i ostaci nekada nepreglednih močvara i ritova na levoj strani Dunava, smeštene su dve dunavske ade — Veliko i Malo ratno ostrvo.

 

To su dve poslednje oaze netaknute prirode, vodom razdvojene od urbanog jezgra prestonice Srbije. Sa ostrva, prema jugu i jugoistoku pruža se pogled na zaštićenu Beogradsku tvrđavu i prati se silueta starog Beograda sa istaknutim zvonikom Saborne crkve. Ka severozapadu, liniju vode Dunavca sledi uređeni kej sa starim centrom Zemuna, kojim dominira kula na Gardošu, a dinamična panorama visokih solitera, izgrađenih posle Drugog svetskog rata, prati obalu do ušća Save. Veliko ratno ostrvo zaštićeno je 2005. godine u ukupnoj površini od 211,38 ha.

 

Za ukupnu površinu Velikog ratnog ostrva kategorisanog kao značajno prirodno dobro utvrđene su tri zone sa različitim režimom zaštite.

 

Zona zaštite prirode (režim zaštite I stepena) ima karakter specijalnog rezervata prirode i obuhvata Malo ratno ostrvo u celini, zonu priobalja Velikog ratnog ostrva, šumski kompleks, vlažna područja unutar Velikog ratnog ostrva i vodene površine oko Malog ratnog ostrva.

 

Zona rekreacije (režim zaštite II stepena) obuhvata unutrašnje delove Velikog ratnog ostrva, nekadašnje obradive površine koje se i sada koriste na taj način, livadske površine priobalja prema Dunavcu, koje su sada delimično zauzete objektima, kao i lokaciju javnog pristana sa kontrolisanom javnom saobraćajnicom i zaštitnom zonom u širini od 10 metara koja povezuje ovu lokaciju sa plažom Lido.

 

Treća zona — zona turizma obuhvata plažu Lido sa planiranim proširenjem gde se mogu organizovati turističke – rekreativna ponuda i novi sadržaji.

 

Pored ovih režima zaštite primenjuju se i režimi zaštite utvrđeni zakonom Republike Srbije i drugim propisima kojim se uređuje upravljanje međunarodnim plovnim putevima, zaštita vodosnabdevanja i vodoprivrednih objekata, zaštita močvarnih područja, kao i zaštita lovnih i ribolovnih rezervata. Po Međunarodnom statusu je značajno područje za ptice IBA (Important Bird Areas) i Evropske mreže zaštićenih prirodnih dobara Emerald (Emerald Area).