ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО

 

ВЕЛИКО И МАЛО РАТНО ОСТРВО

 

На ушћу Саве у Дунав, у троуглу који ограничавају градови Београд и Земун, као и остаци некада непрегледних мочвара и ритова на левој страни Дунава, смештене су две дунавске аде — Велико и Мало ратно острво.

 

То су две последње оазе нетакнуте природе, водом раздвојене од урбаног језгра престонице Србије. Са острва, према југу и југоистоку пружа се поглед на заштићену Београдску тврђаву и прати се силуета старог Београда са истакнутим звоником Саборне цркве. Ка северозападу, линију воде Дунавца следи уређени кеј са старим центром Земуна, којим доминира кула на Гардошу, а динамична панорама високих солитера, изграђених после Другог светског рата, прати обалу до ушћа Саве. Велико ратно острво заштићено је 2005. године у укупној површини од 211,38 ha.

 

За укупну површину Великог ратног острва категорисаног као значајно природно добро утврђене су три зоне са различитим режимом заштите.

 

Зона заштите природе (режим заштите I степена) има карактер специјалног резервата природе и обухвата Мало ратно острво у целини, зону приобаља Великог ратног острва, шумски комплекс, влажна подручја унутар Великог ратног острва и водене површине око Малог ратног острва.

 

Зона рекреације (режим заштите II степена) обухвата унутрашње делове Великог ратног острва, некадашње обрадиве површине које се и сада користе на тај начин, ливадске површине приобаља према Дунавцу, које су сада делимично заузете објектима, као и локацију јавног пристана са контролисаном јавном саобраћајницом и заштитном зоном у ширини од 10 метара која повезује ову локацију са плажом Лидо.

 

Трећа зона — зона туризма обухвата плажу Лидо са планираним проширењем где се могу организовати туристичке – рекреативна понуда и нови садржаји.

 

Поред ових режима заштите примењују се и режими заштите утврђени законом Републике Србије и другим прописима којим се уређује управљање међународним пловним путевима, заштита водоснабдевања и водопривредних објеката, заштита мочварних подручја, као и заштита ловних и риболовних резервата. По Међународном статусу је значајно подручје за птице IBA (Important Bird Areas) и Европске мреже заштићених природних добара Емералд (Emerald Area).