ГРАДСКИ ОГЛАСИ, КОНКУРСИ И ТЕНДЕРИ

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

 

Јавни увид у Нацрт ПГР привредне зоне уз насеље Грмовац

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седницама одржаним 22.3.2022. год., 05.5.2022. год. и 6.4.2023. год. утврдила Нацрт плана генералне регулације привредне зоне уз насеље Грмовац, Градска општина Земун са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)
Oглашава

 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ НАСЕЉЕ ГРМОВАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће од 24. априла до 26. маја 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 15. јуна 2023. година у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Краљице Марије бр. 1, закључно са 26. мајем 2023. године.
5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.

 


Секретаријат за пољопривреду

Обавештење о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Београду

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за пољопривреду
Краљице Марије 1
Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 14 сати, дана 12. априла 2023. године, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА: https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1800793-obavestenje-o-raspisivanju-oglasa-za-davanje-u-zakup-i-na-koriscenje-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini-u-beogradu/

 


Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено – пословног објекта на К.П. 11097 КО Земун, Рада Кончара 96

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.11097 КО ЗЕМУН, У УЛИЦИ РАДА КОНЧАРА 96, У БЕОГРАДУ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 7. до 14. марта 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА: https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1800134-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-stambeno—poslovnog-objekta-na-kp-11097-ko-zemun-rada-koncara-96/ 

 


 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу гробља у Батајници

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБЉА У БАТАЈНИЦИ (НА ПАРЦЕЛИ КП-3) СА САОБРАЋАЈНИЦОМ НОВА 22 ( НА ПАРЦЕЛИ СА-108) И ТРАФОСТАНИЦОМ (НА ПАРЦЕЛИ ТС-11), НА К.П.БР. 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400/1, 2400/3, 2401/2, 2426/2, 5525/6, 5525/7 И ДЕЛУ К.П. 2401/1 СВЕ КО БАТАЈНИЦА

 1. 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 14. марта 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
  2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ANDZOR ENGINEERING” д.о.о. Иве Андрића бр.13, Нови Сад.
  3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело друштво за пројектовање, урбанизам и екологију „ANDZOR ENGINEERING” д.о.о. Иве Андрића бр.13, Нови Сад, а у име инвеститора ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА, Његошева бр.84, Београд.
  4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
  5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
  6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
  7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1 најкасније до 14. марта 2023. године.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1800058-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-groblja-u-batajnici-/


РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БАТАЈНИЧКОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Батајничкког канализационог система, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 67/21.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 15. до 29. децембра 2022. године на званичним интернет страницама минстарства надлежног за послове просторног планирања и јединицама локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама Градске управе града Београда и градских општина Земун и Сурчин. Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне 
целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 29. децембром 2022. године.
Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798849-rani-javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-batajnickog-kanalizacionog-sistema/

 


 

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР насеља

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 1. новембра 2022. године, утврдила Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације насеља „Плави хоризонти”, општина Земун и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798149-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-/

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 14. новембра до 14. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 14. децембром 2022. године.

 

 


 

Јавна презентација УП за изградњу једносистемског далековода 400 кV за увођење далековода бр. 450 РП Младост – ТС Нови Сад 3 у ТС Београд 50

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14,

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796454-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-jednosistemskog-dalekovoda-400-kv-za-uvodjenje-dalekovoda-br-450-rp-mladost—ts-novi-sad-3-u-ts-beograd-50/

 

 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. августа 2022. године.

 

 


 

Јавна презентација УП за изградњу трафостанице 400/100 кV “Београд 50”

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796453-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-trafostanice-400-100-kv-beograd-50/

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. августа 2022. године.

 

 


 

Jавна презентација УП за изградњу пословног објекта – трговина на мало – супермаркет “Лидл” на грађевинској парцели која се формира од КП 10201/43 и 10201/44 КО Земун На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796457-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-poslovnog-objekta—trgovina-na-malo—supermarket-lidl-na-gradjevinskoj-parceli-koja-se-formira-od-kp-10201-43-i-10201-44-ko-zemun/

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, на писарници у Улици краљице Марије бр.1, најкасније до 16. августа 2022. године.

 

 

 

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
Измена и допуна плана детаљне регулације насеља „Алтина 2” у Земуну, за блок 30

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 25. јула до 8. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796399-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-/

 

 


 

Јавна презентација урбанистичког пројекта за доградњу фискултурне сале у оквиру школског комплекса ОШ „Гаврило Принцип” у Улици Крајишка 34, КП 16575 КО Земун

 

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796029-javna-prezentacija-urbanistickog-projekta-za-dogradnju-fiskulturne-sale-u-okviru-skolskog-kompleksa-os-gavrilo-princip-u-ulici-krajiska-34-kp-16575-ko-zemun_2/

 

 

Jавна презентација je у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену)

од 1. до 11. јула 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 11. јула 2022. године.

 

 


 

 

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица-Београд, на КП 708/1, 711/2, 712/1

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1795597-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-kompleksa-benzinskih-stanica-sa-pratecim-sadrzajima-leva-i-desna-strana-na-srednjoj-stacionazi-km-173000-infrastrukturnog-koridora-auto-puta-e-75-subotica-beograd-na-kp-708-1-711-2-712-1-i-713-1/

 

 

Нацрт плана биће изложен на јавни увид од 13. јуна до 12. јула, сваког радног дана од 8 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта 43-45, док ће се јавна седница одржати 21. јула у 13 часова у згради Градске управе, Улица краљице Марије 1 (сала на 20. спрату)