ГРАДСКИ ОГЛАСИ, КОНКУРСИ И ТЕНДЕРИ

 

понедељак, 11. септембар 2023.

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид за потребе израде ПДР блока 11 и дела блока 10, Градске општине Земун и Нови Београд

У складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 31. августа 2023. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације блока 11 и дела блока 10, Градске општине Земун и Нови Београд, на рани јавни увид, и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
за потребе израде Плана детаљне регулације блока 11 и дела блока 10, Градске општине Земун и Нови Београд 

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 11. до 25. септембра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 25. септембром 2023. године.

Текст и графика

 

 


 

уторак, 5. септембар 2023.

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нарт ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије метро система

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 24.8.2023. године, утврдила Нацрт плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије метро система – I етапа са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) 
оглашава
ЈАВНИ УВИД 
У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ДРУГЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА – I етапа
са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена 
на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 6. Септембра до 6. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату),   24. октобра 2023. године, у 13 часова. 
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 6. октобром 2023. године. 

Текст и графика – ЈУ нацрт ЈУ шински систем

 

 


 

 

недеља, 23. јул 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР за део подручја западно од улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до улице Прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд, за спортски комплекс

између улица Студентске, Тошин бунар

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 13.7.2023. год. утврдила Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације за део подручја западно од улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд, за спортски комплекс између улица Студентске, Тошин бунар и Аутопута Е75 и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)

Oглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР

(ОД БУЛЕВАРА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА ДО УЛИЦЕ ПРИЛАЗ)

ДО УЛИЦЕ МАРИЈЕ БУРСАЋ,

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД,

ЗА СПОРТСКИ КОМПЛЕКС ИЗМЕЂУ

УЛИЦА СТУДЕНТСКЕ, ТОШИН БУНАР И АУТОПУТА Е751.

 

 1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 24. јула до 7. августа 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).
 2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 17. августа 2023. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
 3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
 4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 7. августом 2023. године.
 5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.

Текст и графика


понедељак, 10. јул 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР блока између улица Скадарске, Петра Кочића, Жарка Миладиновића и Тошин бунар, Земун

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 29.6.2023. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације блока између улица Скадарске, Петра Кочића, Жарка Миладиновића и Тошин бунар, Градска општина Земун, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СКАДАРСКЕ, ПЕТРА КОЧИЋА, ЖАРКА МИЛАДИНОВИЋА И ТОШИН БУНАР, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 10. до 24. јула 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 24. јулом 2023. године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА:  https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1802811-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-bloka-izmedju-ulica-skadarske-petra-kocica-zarka-miladinovica-i-tosin-bunar-zemun_2/

 

 


 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

 

Јавни увид у Нацрт ПГР привредне зоне уз насеље Грмовац

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седницама одржаним 22.3.2022. год., 05.5.2022. год. и 6.4.2023. год. утврдила Нацрт плана генералне регулације привредне зоне уз насеље Грмовац, Градска општина Земун са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)
Oглашава

 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ НАСЕЉЕ ГРМОВАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће од 24. априла до 26. маја 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 15. јуна 2023. година у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Краљице Марије бр. 1, закључно са 26. мајем 2023. године.
5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.

 


Секретаријат за пољопривреду

Обавештење о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Београду

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за пољопривреду
Краљице Марије 1
Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 14 сати, дана 12. априла 2023. године, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА: https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1800793-obavestenje-o-raspisivanju-oglasa-za-davanje-u-zakup-i-na-koriscenje-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini-u-beogradu/

 


Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено – пословног објекта на К.П. 11097 КО Земун, Рада Кончара 96

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.11097 КО ЗЕМУН, У УЛИЦИ РАДА КОНЧАРА 96, У БЕОГРАДУ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 7. до 14. марта 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА: https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1800134-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-stambeno—poslovnog-objekta-na-kp-11097-ko-zemun-rada-koncara-96/ 

 


 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу гробља у Батајници

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБЉА У БАТАЈНИЦИ (НА ПАРЦЕЛИ КП-3) СА САОБРАЋАЈНИЦОМ НОВА 22 ( НА ПАРЦЕЛИ СА-108) И ТРАФОСТАНИЦОМ (НА ПАРЦЕЛИ ТС-11), НА К.П.БР. 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400/1, 2400/3, 2401/2, 2426/2, 5525/6, 5525/7 И ДЕЛУ К.П. 2401/1 СВЕ КО БАТАЈНИЦА

 1. 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 14. марта 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
  2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ANDZOR ENGINEERING” д.о.о. Иве Андрића бр.13, Нови Сад.
  3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело друштво за пројектовање, урбанизам и екологију „ANDZOR ENGINEERING” д.о.о. Иве Андрића бр.13, Нови Сад, а у име инвеститора ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА, Његошева бр.84, Београд.
  4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
  5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
  6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
  7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1 најкасније до 14. марта 2023. године.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1800058-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-groblja-u-batajnici-/


РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БАТАЈНИЧКОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Батајничкког канализационог система, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 67/21.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 15. до 29. децембра 2022. године на званичним интернет страницама минстарства надлежног за послове просторног планирања и јединицама локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама Градске управе града Београда и градских општина Земун и Сурчин. Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне 
целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 29. децембром 2022. године.
Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798849-rani-javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-batajnickog-kanalizacionog-sistema/

 


 

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР насеља

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 1. новембра 2022. године, утврдила Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације насеља „Плави хоризонти”, општина Земун и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798149-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-/

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 14. новембра до 14. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 14. децембром 2022. године.

 

 


 

Јавна презентација УП за изградњу једносистемског далековода 400 кV за увођење далековода бр. 450 РП Младост – ТС Нови Сад 3 у ТС Београд 50

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14,

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796454-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-jednosistemskog-dalekovoda-400-kv-za-uvodjenje-dalekovoda-br-450-rp-mladost—ts-novi-sad-3-u-ts-beograd-50/

 

 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. августа 2022. године.

 

 


 

Јавна презентација УП за изградњу трафостанице 400/100 кV “Београд 50”

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796453-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-trafostanice-400-100-kv-beograd-50/

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. августа 2022. године.

 

 


 

Jавна презентација УП за изградњу пословног објекта – трговина на мало – супермаркет “Лидл” на грађевинској парцели која се формира од КП 10201/43 и 10201/44 КО Земун На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796457-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-poslovnog-objekta—trgovina-na-malo—supermarket-lidl-na-gradjevinskoj-parceli-koja-se-formira-od-kp-10201-43-i-10201-44-ko-zemun/

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, на писарници у Улици краљице Марије бр.1, најкасније до 16. августа 2022. године.

 

 

 

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
Измена и допуна плана детаљне регулације насеља „Алтина 2” у Земуну, за блок 30

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 25. јула до 8. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796399-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-/

 

 


 

Јавна презентација урбанистичког пројекта за доградњу фискултурне сале у оквиру школског комплекса ОШ „Гаврило Принцип” у Улици Крајишка 34, КП 16575 КО Земун

 

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796029-javna-prezentacija-urbanistickog-projekta-za-dogradnju-fiskulturne-sale-u-okviru-skolskog-kompleksa-os-gavrilo-princip-u-ulici-krajiska-34-kp-16575-ko-zemun_2/

 

 

Jавна презентација je у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену)

од 1. до 11. јула 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 11. јула 2022. године.

 

 


 

 

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица-Београд, на КП 708/1, 711/2, 712/1

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1795597-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-kompleksa-benzinskih-stanica-sa-pratecim-sadrzajima-leva-i-desna-strana-na-srednjoj-stacionazi-km-173000-infrastrukturnog-koridora-auto-puta-e-75-subotica-beograd-na-kp-708-1-711-2-712-1-i-713-1/

 

 

Нацрт плана биће изложен на јавни увид од 13. јуна до 12. јула, сваког радног дана од 8 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта 43-45, док ће се јавна седница одржати 21. јула у 13 часова у згради Градске управе, Улица краљице Марије 1 (сала на 20. спрату)