ГРАДСКИ ОГЛАСИ, КОНКУРСИ И ТЕНДЕРИ

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БАТАЈНИЧКОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Батајничкког канализационог система, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 67/21.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 15. до 29. децембра 2022. године на званичним интернет страницама минстарства надлежног за послове просторног планирања и јединицама локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама Градске управе града Београда и градских општина Земун и Сурчин. Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне 
целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 29. децембром 2022. године.
Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798849-rani-javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-batajnickog-kanalizacionog-sistema/

 


 

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР насеља

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 1. новембра 2022. године, утврдила Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације насеља „Плави хоризонти”, општина Земун и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798149-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-/

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 14. новембра до 14. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 14. децембром 2022. године.

 

 


 

Јавна презентација УП за изградњу једносистемског далековода 400 кV за увођење далековода бр. 450 РП Младост – ТС Нови Сад 3 у ТС Београд 50

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14,

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796454-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-jednosistemskog-dalekovoda-400-kv-za-uvodjenje-dalekovoda-br-450-rp-mladost—ts-novi-sad-3-u-ts-beograd-50/

 

 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. августа 2022. године.

 

 


 

Јавна презентација УП за изградњу трафостанице 400/100 кV “Београд 50”

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796453-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-trafostanice-400-100-kv-beograd-50/

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. августа 2022. године.

 

 


 

Jавна презентација УП за изградњу пословног објекта – трговина на мало – супермаркет “Лидл” на грађевинској парцели која се формира од КП 10201/43 и 10201/44 КО Земун На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796457-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-poslovnog-objekta—trgovina-na-malo—supermarket-lidl-na-gradjevinskoj-parceli-koja-se-formira-od-kp-10201-43-i-10201-44-ko-zemun/

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, на писарници у Улици краљице Марије бр.1, најкасније до 16. августа 2022. године.

 

 

 

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
Измена и допуна плана детаљне регулације насеља „Алтина 2” у Земуну, за блок 30

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 25. јула до 8. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796399-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-/

 

 


 

Јавна презентација урбанистичког пројекта за доградњу фискултурне сале у оквиру школског комплекса ОШ „Гаврило Принцип” у Улици Крајишка 34, КП 16575 КО Земун

 

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1796029-javna-prezentacija-urbanistickog-projekta-za-dogradnju-fiskulturne-sale-u-okviru-skolskog-kompleksa-os-gavrilo-princip-u-ulici-krajiska-34-kp-16575-ko-zemun_2/

 

 

Jавна презентација je у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену)

од 1. до 11. јула 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 11. јула 2022. године.

 

 


 

 

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица-Београд, на КП 708/1, 711/2, 712/1

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1795597-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-kompleksa-benzinskih-stanica-sa-pratecim-sadrzajima-leva-i-desna-strana-na-srednjoj-stacionazi-km-173000-infrastrukturnog-koridora-auto-puta-e-75-subotica-beograd-na-kp-708-1-711-2-712-1-i-713-1/

 

 

Нацрт плана биће изложен на јавни увид од 13. јуна до 12. јула, сваког радног дана од 8 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта 43-45, док ће се јавна седница одржати 21. јула у 13 часова у згради Градске управе, Улица краљице Марије 1 (сала на 20. спрату)