Правна помоћ

Правна помоћ: Канцеларије бр. 15 и 16 – високо приземље
 
Телефони: 3778-472, 3778-473 и 3778-474
Пријем странака :
 
-услуге давања усмених, бесплатних правних савета пружају се искључиво грађанима са територије Градске општине Земун на основу усменог, личног захтева и то сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова.
– за састављање поднесака за судске и друге државне органе ( тужбе, жалбе, молбе, пуномоћја, уговоре, предлоге, ургенције, споразуме, пријаве, кривичне пријаве…) се заказује израда по пријему странке за први слободни термин.
 
Грађани треба да испуњавају следеће услове и приложе следећа документа ради остарења права на бесплатну правну помоћ:
1.Када странка прима сталну новчану помоћ преко Центра за соц. Рад
Доказ : Решење Центра за соц. Рад
2.Када странка прима минималну зараду
Доказ: Потврда о заради послодавца
3.Када је странка незапослена
Доказ: Уверење Националне службе за запошљавање
Или Уверење РФПИО
4.Када странка прима најнижу пензију
Доказ: Последњи Чек од пензије
5.Остваривање права на законско издржавање
Доказ: Правоснажна и извршна пресуда којом је утврђена
обавеза плаћања доприноса за издржавање
6.Када странка прима инвалиднину
Доказ: Решење којим је утврђено својство ратног или мирнодопског
војног инвалида, инвалида рада или породичног инвалида
7.За избегла и расељена лица
Доказ: Избегличка легитимација,односно легитимација
расељеног лица,пријава боравка и лична карта
 
За сва остала лица – накнада за услуге пружања правне помоћи износи 25 % од износа предвиђеног Тарифом о наградама и накнадама за рад адвоката, на основу чл. 42. Статута Градске општине Земун од 13. јуна 2014. Године ( Сл. лист Града Београда, бр. 43/13) чл.10. Одлуке о пружању правне помоћи у Градској општини Земун (Сл. лист Града Београда, бр.45/09) и Решења Већа Градске општине Земун бр.06-416/2014 –II/21 од 13.6.2014. године.