Правна помоћ

Група послова Правне помоћи

Одељење: за Општу управу

 

– канцеларија бр. 15 ( високо приземље )

– телефон : 3778 – 472

3778 – 473

 

 

Пријем странака :

-услуге давања усмених, бесплатних правних савета пружају се искључиво грађанима са територије градске општине Земун на основу усменог, личног захтева и то  сваког радног дана  од  9,00 до 14,00 часова.

– за састављање поднесака за судске и друге државне органе ( тужбе, жалбе, молбе, пуномоћја, уговоре, предлоге, ургенције, споразуме, пријаве, кривичне пријаве…) се заказује израда по пријему странке за први слободни термин.

 

Да би остварили право на бесплатну правну помоћ грађани прилажу документ, којим се потврђује статус и то :

 

  1. За кориснике новчане помоћи преко Центра за социјални рад

доставити Решење центра за социјални рад

 

  1. За незапослена лица

доставити : уверење Националне службе за запошљавање или уверење ( потврду ) РФ ПИО

 

  1. За запослене, који примају минималну зараду

доставити :  потврду послодавца о примањима

 

  1. За пензионере са најнижом пензијом

доставити : последњи чек од пензије

 

  1. За лица, која остварују права ратних или мирнодопских инвалида

доставити : потврду о примањима

 

  1. За избегла и расељена лица

доставити : избегличку легитимацију, односно легитимацију расељеног лица, пријаву боравка и личну карту

 

За сва остала лица – накнада за услуге пружања правне помоћи износи 25 % од износа предвиђеног Тарифом о наградама и накнадама за рад адвоката,

на основу чл. 42. Статута градске општине Земун од 13.јуна.2014.год.( Сл. лист града Београда, бр. 43/13-пречишћен текст ) ;  чл.10. Одлуке о пружању правне помоћи у градској општини Земун (Сл. лист града Београда, бр.45/09 ) и Решења Већа градске општине Земун бр.06-416/2014 –II/21 од 13.06.2014.год.