Родитељски додатак

 
Право на родитељски додатак грађани Београда остварују у Секретаријату за социјалну заштиту, 27. марта 43-45.
 
Право на родитељски додатак остварује мајка за своје прво, друго, треће и четврто дете, под условом:
 
да је држављанин Републике Србије;
да има пребивалиште у Републици Србији;
да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање.
 
Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту подношења захтева за новорођено дете.
 
Родитељски додатак не може се остварити ако мајка или чланови породице у којој живи плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од 12.000.000 динара.
 
Родитељски додатак не може се остварити ако родитељи у моменту подношења захтева живе и раде у иностранству.
 
Захтев за остваривање права на родитељски додатак може се поднети најкасније до навршених шест месеци старости детета.
 
Уз попуњени образац захтева потребно је приложити следећа документа:
 
• извод из Матичне књиге рођених са холограмском заштитом за сву децу – оригинал или оверена фотокопија;
 
• уверење о држављанству Републике Србије за мајку, које не може бити старије од шест месеци – оригинал или оверена фотокопија;
 
• фотокопија личне карте мајке ( личне карте са чипом потребно је очитати);
 
• фотокопија здравствене књижице мајке;
 
• фотокопија пријаве пребивалишта за децу;
 
• уверење Центра за социјални рад надлежног према месту пребивалишта мајке да она: непосредно брине о детету за које је поднела захтев, да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и да није лишења родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
 
Право на родитељски додатак под условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, може остварити и отац детета, уколико мајка детета није жива, уколико је напустила дете или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.
 
У складу са Законом о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр. 22/09), чл. 33, став 1. тачка 7. и 9. и Одлуком Уставног суда број IУз-40/2012 од 11. јула 2014. године („Сл. гласник РС, бр. 104/14) утврђено је да право на родитељски додатак, ако испуњава горе наведене услове, може остварити и отац детета, уколико мајка није држављанин Републике Србије.
 
Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак, у случају када је мајка детета страни држављанин, потребно је да отац детета приложи, поред прописаних доказа за себе, и доказе који се односе на испуњеност услова на страни мајке, а то су следећа документа:
 
1) доказ да је мајка страни држављанин (уверење о држављанству);
 
2) доказ да мајка има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије
(фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопију пасоша);
 
3) доказ о здравственом осигурању мајке;
 
4) доказ о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета;
 
5) уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајеног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
 
6) доказ да у земљи уобичајеног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.
 
Наведени докази морају бити издати у складу са правилима уређеним за признање страних јавних исправа – преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким апостилом („APOSTILLE“)
 
Са примерком решења и личном картом подносилац захтева подиже новац са наменског текућег рачуна код Поштанске штедионице, који ће бити отворен по службеној дужности. Корисницима који већ имају рачун код Поштанске штедионице уплата ће се извршити на тај рачун.
 
Читко попуњен захтев и документа предају се у Писарници Градске управе, 27. марта 43-45, од 7,30 до 15,30 часова сваког радног дана.
 
Образац захтева можете да добијете у Писарници, или да га сами одштампате пошто га преузмете кликом на линк испод овог текста.
 
Преузимање обрасца за родитељски додатак