ППБОП-Д-5/15

29. јул 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –
јавна набавка добара- набавка публикације – „монографија земуна“, број ЈН ППБОП-Д-5/15
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА публикације – „монографија земуна“ – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, број ЈН ППБОП-Д-5/15

Обавештење о покретању поступка
КД

Одлука о додели уговора о преговарачком поступку
Обавештење о закљученом уговору