ППБОП-Д-4/15

06. новембар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ради закључења уговора за јавну набавку добара – набавка стручне литературе, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15 – Партија 3
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ради закључења уговора за јавну набавку добара – набавка стручне литературе, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15 – Партија 3
Позив за подношење понуда

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору