ПОСЕТА НОВООТВОРЕНОМ ВРТИЋУ У УГРИНОВЦИМА

27. март 2017.

 
Председник Градске општине Земун Дејан Матић, градски менаџер Горан Весић, чланица Градског већа Тања Поповић, директорка ПУ ”Др Сима Милошевић” Јасмина Боуали Станојковић и кантауторка и професор музике Мари Мари обишли су новоотворено обданиште у насељу Угриновци.
 
Општина Земун је Предшколској установи ”Др Сима Милошевић”, односно Секретаријату за образовање и дечју заштиту, уступила простор од 212 квадрата, који се налази у оквиру зграде Дома културе на адреси, Угриновци, Београдска 1.
 
Простор је адаптиран и наменски опремљен тако да може да прими око сто деце предшколског узраста, а у складу са стандардима предвиђеним за боравак деце.
 
Нови простор представља огранак постојећег вртића ”Рода” у Угриновцима, тако да је преласком деце у овај простор растерећен капацитет централног обданишта.
 
”Јединствена политика Републике, Града и Општине, даје резултате. Данас на терну видимо да смо успели да овај девастиран простор претворимо у најмодерније опремњен кутак за боравак малишана. Постепено решавамо проблем родитеља овог дела Земуна, будући да у Угриновцима није било довољно капацитета, тако да су родитељи морали да воде малишане у за њих удаљене вртиће. Настављамо са сличним пројектима. У насељу Бусије у сарадњи са црквом стварамо услове за отварање вртића и школовање деце до четвртог разреда, а доградња обданишта у насељу Алтина креће ових дана”, рекао је Дејан Матић и нагласио да Општина Земун улаже у васпитно –образовне институције на својој територији. Покренут је и пројекат видео надзора у свим основним школама који ће бити умрежен са локалном полицијском станицом што ће утицати на подизање нивоа безбедности деце.
 
”У oвoм трeнутку нa мeстo у бeoгрaдским вртићимa чeкa oкo 8.500 дeцe из кaтeгoриje приoритeтних. To je мнoгo и сaмo гoвoри кaквe су лaжи билe плaсирaнe прe нeкoликo гoдинa дa je рeшeн прoблeм сa смeштajeм дeцe у вртићe, a ситуaциja je дa су пoтрeбe свe вeћe и вeћe”, укaзao je грaдски мeнaџeр Весић и истакао да се у oквиру рaциoнaлизaциje мрeжe oснoвних шкoлa нa тeритoриjи Бeoгрaдa, oчeкуjе дa ћe бити oбeзбeђено дoдaтних две хиљаде мeстa зa дeцу прeдшкoлскoг узрaстa, дoк ћe се oстaтaк нeдoстajућих мeстa упрaвo трaжити у адаптацији oвaквих прoстoра, нa чeму ћe бити aнгaжoвaнe oпштинe, грaд и Mинистaрствo прoсвeтe.
 
Поред улагања у капацитете вртића и школа, Општина подржава и креативне програме. Управо је у оквиру Јавног конкурса из области културе, опредељено милион динара за реализацију пројекта музичке радионице, која ће се реализовати од марта до краја године, у Предшколској установи ”Др Сима Милошевић”.
 
Деца су кратким програмом поздравила госте, а кантауторка Мари Мари представила је пројекат Музичка радионица ”Знање је имање”.
 
Пројекат има за циљ подстицај дечијег стваралаштва, развој музикалности, моторичких функција, развој кретаивности, и стицање нових знања и вештина. Радом са децом развија се и дикција, гласовни апарат, слух и деца се музички описмењују, ослобађају треме и кроз игру испољавају своје ”скривене” таленте.
 
Ауторка пројекта Мари Мари истакла је да је специфичност програма то што у фокус ставља развој моторике, која у време модерне технологије, занемарена, и захвалила се Општини Земун на активној улози у спровођењу музичке радионице.
 
Завршетком радионице деца ће бити спремна да концертом, снимањем и извођењем ауторске конпозиције покажу шта су научили.
 
Директорка директорка ПУ ”Др Сима Милошевић” Јасмина Боуали Станојковић нагласила је колико је важно предшколско васпитање за успешност целокупног образовног процеса и да је помоћ Општине Земун више него драгоцена и доноси видљиве резултате, како у проширењу капацитета, тако и у инвентивним едукативним методама које се спроводе у свим земунским вртићима.