ОП-Д-9/14

28. новембар 2014.

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, БРОЈ ОП-Д-9/14
НАБАВКА ДОБАРА – ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, ПО ПАРТИЈАМА

Конкурсна документација

позив за подношење понуда

појашњења и измена КД

појашњења и  измене КД 3

појашњења и   КД 4

појашњења и   КД 5

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3