ОП-Д-10/14

19. децембар 2014.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – отворени поступак ради закључења уговора за јавну набавку добара – oпрема за саобраћај-аутомобили за   потребе ГО Земун, број јавне набавке ОП-Д-10/14

 КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку радова у отвореном поступку – oпрема за саобраћај-аутомобили за   потребе ГО Земун, број јавне набавке ОП-Д-10/14

Конкурсна документација

позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору