ОБАВЕШТЕЊЕ-УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

05. март 2016.

 
На основу чланова 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/2012), а у вези Oдлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, бр. 21/2016), расписаних за 24.04.2016. године, Управа градске општине Земун, даје следеће
 

ОБАВЕШТЕЊЕ
 
ЗА УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА
(УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ИСПРАВКА)

 
У бирачки списак уписују се држављани Републике Србије који имају бирачко право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.
Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта, с тим што се на захтев бирача, у бирачки списак може уписати и његово боравиште у земљи.
Бирач који има боравиште у иностранству уписује се у бирачки списак према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци о његовом боравишту у иностранству.
Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.
Увид у део бирачког списка може се извршити непосредно сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у згради Градске општине Земун, Магистратски трг 1, (приземље-шалтер сала), као и у просторијама месних канцеларија (Батајница и Угриновци), електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу и на сајту Градске општине Земун, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, најкасније до 08.04.2016. године до 24:00 часа, односно до закључења бирачког списка.
Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 3778-465, 3778-531 и 3778-532.
Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења општинска, односно градска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора надлежно Министарство за послове управе.
Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.
 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Број: 013-4/2016-IV
Датум: 05.03.2016. године