МВ-У-23/16

26. децембар 2016.

Позив за подношење понуда – за ЈН мале вредности број МВ-У-23/16
набавка услуга – специјализоване услуге – израда процене угорожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији ГО Земун
Конкурснa документацијa – за ЈН мале вредности број МВ-У-23/16
набавка услуга – специјализоване услуге – израда процене угорожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији ГО Земун

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/Појашњења 1

Додатне информације/Појашњења 2

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци