МВ-Д-23/14

05. септембар 2014.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку добара – канцеларијски материјал по партијама за потребе Управе ГО Земун, – Партија 1  Канцеларијски материјал (папир, прибор за писање, ситна  канцеларијска опрема и сл. ) број јавне набавке МВ-Д-23/14

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности добара – канцеларијски материјал по партијама за потребе Управе ГО Земун, – Партија 1  Канцеларијски материјал (папир, прибор за писање, ситна  канцеларијска опрема и сл. ) број јавне набавке МВ-Д-23/14

Poziv za podnosenje ponuda

KD Kancelarijski materijal Partija

Обавештење о закљученом уговору Партија I