ППБОП-Д-4/15 Партија 8

16. децембар 2015.

Обавештење о покретању преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсну документацију
за јавну набавку – Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда –
набавка стручне литературе – Партија 8, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15

Обавештење о покретању поступка
КД
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору