ЈАВНИ ПОЗИВ

09. мај 2013.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2013. години

Рок за пријаву: понедељак, 10. јун 2013.

 

У оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2013. години, Национална агенција за регионални развој расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за доделу бесповратних средстава

 

Програм подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2013. години (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: Национална агенција) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама. Основни циљ програма је јачање конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

 

Бесповратна средства ће се одобравати за:

 

I група активности:

– уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;

– едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке;

 

II група активности:

– побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;

– побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;

– тестирање нових производа и

– израда и имплементација специјализованог софтвера.

– нови дизајн производа и амбалаже и

– електронска презентација предузећа.

 

Право на доделу средстава имају мала и средња предузећа, задруге и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:

– да се баве производњом или пружањем услуга;

– да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;

– да су основани најкасније у мају 2011. године;

– да успешно послују претходне две године;

– да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;

– да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

– да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција.

 

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 400.000,00 динара за I групу активности, односно од 50.000,00 до 800.000,00 динара за II групу активности.

Национална агенција ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта без ПДВ-а.

 

Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 40.000.000,00 динара.

 

Средства се додељују малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама у складу са чл. 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11 и 91/12).

 

Рок за подношење пријава је 10. јун 2013. године.

 

Програм, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама и агенцији која је посебним уговором ангажована у реализацији овог програма за Београдски регион.

 

За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на бројеве телефона: 019/445-311; 019/445-312; 019/445-364; 011/2060-856; 011/2060-807 и 011/2060-827.