УЗ ШИРОКИ ПУТ ПЛАНИРАНА И ИЗГРАДЊА РЕЦИКЛАЖНОГ ЦЕНТРА

10. јануар 2022.

Један од 10 центара за скупљање и рециклажу отпада у Београду биће изграђен у Улици  Широки пут у Батајници.

До 31. јануара траје јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације ове саобраћајнице, током којег је предвиђена процедура за подношење писмених примедаба и сугестија.

Нацрт плана даје решење за повезивање подручја планираних за привредне делатности са јавном саобраћајницом и дефинише укрштања са мрежом сервисних путева уз ауто пут Е-75 дуж предвиђеног коридора, површине око 17 хектара.

Поред мреже саобраћајница планиране површине јавних намена су и рециклажни центар, заштитни зелени појас и комуналне стазе.

О неопходности изградње рециклажног центра изјаснила се градска власт усвајањем решења о његовој изградњи 2016. године на локацији нелегалне депоније, која је више пута с мање или више резултата уклањана. Објекат ће допринети хигијенском изгледу овог дела Батајнице, којем гравитирају власници викендица и рекреативци, посебно везани за Дунав.

Регулација предвиђена нацртом плана предложила је да саобраћајница Широки пут буде широка најмање 16 метара, да од тога коловоз заузима најмање седам, а двосмерне бициклистичке стазе по 2,25 са заштитним обостраним тротоарима од по 0,75 метара. У ширину саобраћајнице улази и зелени појас са дрворедом ширине два метра, обостраним тротоарима од по метар и по и банкинама од 50 центиметара ширине. Линеарни елементи зеленила, једнострани дрворед и травне баштице, сачуваће изглед Широког пута на који су грађани навикли, док ће се на денивелисаном укрштају преко саобраћајнице првог реда задржати елементи попречног профила.

Што се комунално-инфраструктруног опремања тиче, планирана је изградња цевовода дуж целе саобраћајнице, која ће се орикључити на постојећи водовод код раскрснице са Улицом Станка Тишме и на други крак дуж сервисних саобраћајница уз ауто-пут Е-75.

Испод ауто-пута се планира изградња фекалне црпне станице, као и комплексног система атмосферске канализације са комуналном стазом у заокружен санитарни систем.