Правна помоћ

ПРИЗЕМЉЕ
Соба број 15
Локали: 472,473

Пружа правне савете грађанима Општине, усмено или пише пријаве, предлоге, захтеве, тужбе и жалбе и све поднеске надлежним органима и судовима.
Служба не заступа пред органима и судовима.

 

НАКНАДЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРАВНЕ ПОМОЋИ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Утврђује се висина накнаде за пружање услуга правне помоћи у Управи градске општине Земун.

2. За састављање поднесака којима се иницира покретање поступака пред судом или другим органима у процењивим предметима утврђује се накнада на следећи начин :

ВРЕДНОСТ СПОРА (дин)

 

Износ накнаде

(25% од АТ)

од до Поднесак
0 450.000,00 1.500,00
450.000,00 750.000,00 2.250,00
750.000,00 . 1.500.000,00 2.812,50
1.500.000,00 3.000.000,00 4.125,00
3.000.000,00 6.000.000,00 5.625,00
6.000.000,00 12.000.000,00 7.500,00
12.000.000,00 24.000.000,00 9.375,00
24.000.000,00 па навише 11.250,00

 

3. За састављање поднесака којима се иницира покретање поступака пред судом или другим органима у непроцењивим предметима утврђује се накнада на следећи начин :

 

ВРСТА  СПОРА Износ накнаде (   25% од АТ)
Поднесак Жалба
Сметање поседа 4.125,00 8.250,00
Развод брака 4.125,00 8.250,00
Непостојање брака или поништај брака 4.125,00 8.250,00
Законско издржавање 1.500,00 3.000,00
Утврђивање и оспоравање очинства или материнства 6.375,00 13.500,00
Вршење родитељског права 2.812,50 5.625,00
Радни односи 4.125,00 8.250,00
Стамбени односи 5.625,00 11.250,00
Ауторско право 11.250,00 22.500,00
Ванпарнични поступак :(лишење пословне способности; задржавање у здравственој установи; проглашење несталог лица за умрло, давање дозволе за ступање у брак, продужење и лишење родитељког права, и остале ванпарнице непроцењиво); 4.125,00 8250,00
Прекршаји 4.125,00       8.250,00
Кривични поступак 4.125,00 8.250,00
Управни поступак ( упис у Катастар непокретности ; инспекција и други поступци пред државним органима ) 4.125,00 8.250,00

 

4. Састављање исправа

 

Све исправе о закључењу правних послова за живота или у случају смрти. 11.250,00
Све исправе о закључењу правних послова између сродника првог наследног реда. 9.000,00
Пуномоћја; Молбе; Изјаве; Представке 750,00

 

5. За састављање поднесака у току трајања поступка утврђује се износ накнаде у висини од 50 % износа накнада прописаних у табелама  под бројем 2 и  3.

 

6. У табели под бројем 4. накнада за састављање исправа и закључивање правних послова између сродника првог наследног реда утврђена је у износу мањем за 20% у односу на износ утврђен за састављање тих истих исправа између осталих лица, имајући у виду да се у таквим случајевима не остварује економска добит.