ОБАВЕШТЕЊЕ

04. децембар 2020.

Лучка капетанија Београд позива старешине пловила, надлежне органе и организације, привезишта за чамце и наутичке клубове, власнике плутајућих објеката и чамаца, и остале учеснике у пловидби, као и сва заинтересована лица да уочи зимиског периода 2020/2021 и могућу појаву леда, ледохода и ледостаја благовремено, до 15. децембра 2020. године, у интересу безбедности унутрашње пловидбе, спречавања угрожавања људских живота, животне средине и материјалних добара, предузму следеће мере по врстама пловних објеката:

 

 1. ПЛУТАЈУЋИ ОБЈЕКТИ за угоститељство и остале привредне сврхе
 • уколико се плутајући објекти не премештају на неко предвиђено и одобрено место или зимско склониште, извршити ојачање и повећати број одбојника (шорпања), сидрених уређаја, привезних ужади и упорних тачки на објекту и обали,
 • власници плутајућих објеката за привредне сврхе су дужни да организују перманентну контролу над својим пловилима у виду дежурне посаде или дежурних стручних лица који ће вршити сталан, непосредан и непрекидан надзор (24 часа) над безбедношћу својих пловила,
 • вршити остале превентивне мере и у тренутку појаве по потреби разбијати ледену масу око објекта.

 

 1. СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ПРИВЕЗИШТА ЗА ЧАМЦЕ
 • све чамце и мања пловила треба извући на обалу,
 • уколико се не извлаче на обалу, плутајуће објекте који служе за потребе привезивања чамаца – понтоне и пристане, раставити и груписати уз обални руб са чврстим везивањем за обалне битве,
 • власници спортских клубова и привезишта за чамце су дужни да организују перманентну контролу над својим објектима у виду дежурне посаде или дежурних стручних лица који ће вршити сталан, непосредан и непрекидан надзор (24 часа) над безбедношћу својих објеката.

 

 

 1. СПЛАВ КУЋИЦЕ за спорт и рекреацију
 • извршити ојачање привезних сајли и упорних тачака (битви, казука, грчких рупа итд) на објекту и на обали,
 • са додатним сидрима избаченим узводно спречити откидање и неконтролисано плутање и пловидбу,
 • власници сплав кућица су дужни да врше сталан, непосредан и непрекидан надзор над безбедношћу својих објеката.

 

Поред тога, позивају се власници да уклоне своја мала пловила, чамце, плутајуће објекте, као и друге пловне објекте са пловног пута у за то одређене зимовнике и зимска склоништа обзиром на последице које могу проистећи услед уклањања пловидбених ознака са пловног пута и појаве неповољних хидрометеоролошких услова.

Лучка капетанија Београд ће на подручју своје надлежности налагати поступке и радње прописане законом и обичајима у пловидби на основу пловидбене искуствене праксе у неповољним хидрометеоролошким условима и према потреби издавати додатна упутства, односно саопштења бродарству у складу са хидролошким прогнозама и упозорењима Републичког хидрометеоролошког завода.