ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ИСПРАВКА)

30. март 2016.

 
На основу чланова 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/2012), а у вези Oдлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, бр. 21/2016), расписаних за 24.04.2016. године, Управа градске општине Земун, даје следеће
 

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА
(УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ИСПРАВКА)

 
У бирачки списак уписују се држављани Републике Србије који имају бирачко право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.
 
Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта, с тим што се на захтев бирача, у бирачки списак може уписати и његово боравиште у земљи.
 
Бирач који има боравиште у иностранству уписује се у бирачки списак према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци о његовом боравишту у иностранству.
 
Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.
 
Дан после расписивања избора, орган Управе који ажурира бирачки списак за подручје општине обавештава грађане да, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, могу поднети захтев да се у бирачки упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.
 
Увид у део бирачког списка може се извршити непосредно сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у згради Градске општине Земун, Магистратски трг 1, (приземље-шалтер сала), као и у просторијама месних канцеларија (Батајница и Угриновци), електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу и на сајту Градске општине Земун, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, најкасније до 08.04.2016. године до 24:00 часа, односно до закључења бирачког списка.
 
Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 3778-465, 3778-531 и 3778-532.
 
Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења општинска, односно градска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора надлежно Министарство за послове управе.
 
Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.
 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНE ЗЕМУН

 

Број: 013-4/2016-IV
Датум: 05.03.2016. године

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Наташа Ђукић, с.р.

 
grb