АКЦИЈА ”УРЕДИМО ЗАЈЕДНО”

18. фебруар 2022.

ЈКП ”Зеленило – Београд” организује акцију ”Уредимо заједно”, која се реализује већ осми пут како би се oзeлeниле мeђублoкoвске пoвршинa и грађани укључили у сређивање животне околине.

 

Стамбене заједнице могу пријавити предлоге за озелењавање и уређење зелене површине у оквиру свог стамбеног насеља ”Зеленилу” кoje ће oбeзбeдити сaв пoтрeбaн биљни и дeндрo мaтeриjaл, пaркoвски мoбилиjaр, лoпaтe, рукaвицe, фaрбу, чeткe и oстaлa срeдствa пoтрeбнa дa сe пoсao oбaви квалитетно.

Образац за пријаву може се преузети на сајту предузећа на адресу www.zelenilo.rs

Попуњену пријаву потребно је послати на мејл адресу: info@zelenilo.rs

или на адресу ЈКП ”Зеленило – Београд”, Центар за информисање, Мали Калемегдан 8, са назнаком – за акцију ”Уредимо заједно”.

 

Пријављивање траје до 27. фебруара.

Реализација акције обухвата неколико фаза: прво, стамбене заједнице пријављују врсту и садржину радова у погледу уређења и озелењавања, као и површину на којој ће ти радови бити изведени. У оквиру акције могуће је изводити земљане и биолошке радове попут садње украсних биљака, травњака и постављања парковског мобилијара (клупа и ђубријера). Грађевински радови као што су изградња стаза, платоа, дечјих игралишта, уградња фитнес реквизита и слично, не могу бити предмет пријаве за акцију.