Друштвене делатности и Одсек за привреду

 
Послови који се обављају у Одсеку за друштвене делатности по захтевима странака су:
 
Издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства, а која се односе на поступак добијања стипендија или кредита за ђаке и студенте. Потребна документација која се доставља:
 
·   фотокопија овереног обрасца бр. 3 с обе стране (образац се оверава на шалтерима овере у ГО Земун, уз присуство два сведока са личним картама),

·   потврда о оствареним приходима свих чланова домаћинства за период јануар-јун текуће године

–   уверење о оствареној заради,

–   за кориснике пензије – уверење из РФПИО, ул.Булевар уметности бр.10

–   уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике;

–   за незапосленог члана домаћинства, уверење издато од Националне службе за запошљавање. У случају да је незапослено лице корисник накнаде, потребан је доказ да ли му је исплаћена у периоду јануар-јун текуће године;

–   за чланове домаћинства која се налазе на редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл., достављају се докази о томе издати од стране надлежних органа;

–   доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена изјава о томе

·   уверење о имовном стању (приход остварен од имовине, капитала, ауторских права и др., који се опорезују), за све пунолетне чланове домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Пореске управе-филијала Земун, Магистратски трг бр.1
 
Уколико је родитељ преминуо, доставити извод из МКУ, уколико су родитељи разведени доставити пресуду, као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета.
 
Захтев за издавање преписа решења о категоризацији
 
Захтев се узима на шалтеру Писарнице бр. 1 и 2 или у Одељењу за друштвене делатности и привреду, II спрат, канцеларија бр. 83
 
Захтев садржи следеће податке:
 
– име и презиме

– девојачко презиме

– датум рођења

– адреса становања

– контакт телефон

– број решења о категоризацији

– година доношења решења о категоризацији

– адреса у време доношења решења

– назив школе

– година уписа у школу
 
Препис решења се преузима у Одељењу за друштвене делатности и привреду, II спрат, канцеларија бр. 83.
 
Образац преузмите овде
 

• Процена потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику – Интерресорна комисија

 
У складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику («Сл.гласник РС», бр. 63/2010), решавајући по захтеву родитеља, односно старатеља детета и по службеној дужности – на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне заштите, уз сагласност родитеља, односно старатеља детета:
 
Комисија за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику (Интерресорна комисија) врши процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику. Захтев садржи:
 
-податке о детету/ученику;
-контакт податке родитеља/ старатеља, односно хранитеља детета (име и презиме, адреса, контакт телефон, имејл)
-контакт податке установе која предлаже поступак процене
-разлоге и образложење предлагања поступка процене
-налазе, мишљења, извештаје и друга документа која указују на потребу за поступком процене и обезбеђењем подршке детету/ученику
 
Захтев мора бити потписан од стране изабраног лекара и оверен печатом здравствене установе у којој је запослен изабрани лекар.
 
 
ЗАХТЕВ/ИНИЦИЈАТИВУ КОМИСИЈИ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ[1]
 
Ексхумација и пренос посмртних остатака
 
Потребна документа за ексхумацију и пренос посмртних остатака:
 
·   захтев,

·   извод из матичне књиге рођених, за подносиоца захтева, као доказ о сродству

·   оверена изјава подносиоца захтева (суд, општина) о броју ближих сродника умрлог

·   сагласност ближих сродника умрлог да су сагласни са ексхумацијом и фотокопије њихових личних карата

·   извод из матичне књиге умрлих (оригинал или оверена копија)

·   потврда ЈКП „Погребне  услуге“  да је лице  сахрањено у  Земуну

·   потврда да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака
 
Сагласност о прибављању личних података
 
На пословима локалног-економског развоја по захтевима странака врши се:
 
Издавање Уверења о обављању делатности, за која су потребна следећа документа:
 
-образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 81, IIспрат)
-фотокопија личне карте подносиоца захтева
Образац захтева о обављању делатности
 
Издавање преписа Решења о обављању делатности, за која су потребна следећа документа:
-образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 81, IIспрат)
-фотокопија личне карте подносиоца захтева
-Решење о обављању делатности (уколико постоји)
Образац захтева за препис решења