Одељење за друштвене делатности и локални економски развој

 

ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ОДСЕКУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПО ЗАХТЕВИМА СТРАНАКА СУ:

 

Издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства

 

За оверу уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства (образац бр. 4) за кредите, стипендије, домове, умањење школарине, потребна је следећа документација:

 

 1. Оверена изјава два сведока о саставу породичног домаћинства (броју чланова домаћинства и њиховим занимањима – образац бр. 3)
  2. Потврда о оствареним приходима свих чланова домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године:
 • уверење о оствареној нето заради (за период 01.01 – 30.06. текуће године)
 • за кориснике пензије уверење од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (за период 01.01 – 30.06. текуће године)
 • уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике (01.01 – 30.06. текуће године)
 • за незапосленог члана домаћинства уверење издато од Националне службе за запошлавање (за период 01.01 – 30.06. текуће године) или оверена изјава два сведока за незапосленог члана домаћинства да је био незапослен у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године. У случају да је незапослено лице корисник новчане надокнаде потребан је доказ да ли му је иста исплаћена у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године. Не достављати уверења ПИО као доказ о незапослености члана породице.
 • за чланове домаћинства који се налазе на редовном школовању, редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл. потребни су докази о томе издати од стране надлежних органа.
 • доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена лична изјава од стране два сведока о томе (за период 01.01 – 30.06. текуће године.).
 1. Уверење о имовном стању (приход остварен од имовине, капитала, ауторских права и др. који се опорезује) за све пунолетне чланове пор. домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Пореске управе.

 

Н А П О М Е Н А:

 

Уколико је родитељ преминуо потребан је извод из Матичне књиге умрлих, као и доказ о износу примљеним на име породичне пензије (за период 01.01– 30.06. текуће године) од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (односно доказ – потврда РФПИО да на име пок. родитеља породица не остварује право на породичну пензију);

Уколико су родитељи разведени, потребна је пресуда, као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета (или оверена изјава два сведока о висини месечног доприноса на име издржавања детета односно оверена изјава два сведока да други родитељ не плаћа месечни допринос на име издржавања детета) – (за период 01.01 – 30.06. текуће године).

 

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичке стипендије, студентске кредите, студентске домове

 

 

Захтев за издавање преписа решења о категоризацији

 

Захтев се може преузети на шалтеру Писарнице бр. 1 и 2. или у у Одсеку за друштвене делатности, III спрат, канцеларија бр. 110, а Препис решења се преузима у Одсеку за друштвене делатности, III спрат, канцеларија бр. 110.

Захтев садржи следеће податке:

 • име и презиме
 • девојачко презиме
 • датум рођења
 • адреса становања
 • контакт телефон
 • број решења о категоризацији
 • година доношења решења о категоризацији
 • адреса у време доношења решења
 • назив школе
 • година уписа у школу

 

 Захтев за издавање преписа решења о категоризацији

 

Процена потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом – Интерресорна комисија

 

На основу чл. 8. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Сл. гласник РС“, бр. 80/2018), решавајући по захтеву родитеља, односно другог законског заступника и одраслог на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника и одраслог и по службеној дужности – када родитељ, односно други законски заступник и одрасли не дају сагласност на иницијативу образовне или здравствене установе или пружаоца услуге социјалне заштите.

Стручну и административно-техничку потпору Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом обавља координатор Комисије, Одељење за друштвене делатности делатности и локални економски развој, III спрат, канцеларија бр. 110.

  
Захтев/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене

 

Ексхумација и пренос посмртних остатака

 

Захтев се може преузети у Одсеку за друштвене делатности, III спрат, канцеларија бр. 109, и потребно је приложити следећа документа:

 

 1. Захтев за ексхумацију и пренос посмртних остатака
 2. Извод из МК умрлих за сахрањено лице
 3. Потврду Управе гробља о месту на коме је покојник сахрањен
 4. Потврду Управе гробља о слободном гробном месту где ће се ексхумирани покопати
 5. Изводи из матичних књига за наследнике:

  – за супружника умрлог лица извод из МК венчаних

  – за децу и остале законске сроднике извод из МК рођених

 1. Правоснажно решење о наслеђивању покојника који се ексхумира
 2. Сагласност свих законских наследника покојника да се може извршити ексхумација и покоп посмртних остатака оверену код јавног бележника
 3. Фотокопије личних карата за подносиоца захтева, сроднике-законске наследнике
 4. За гробно место из кога се врши ексхумација: сагласност власника-носиоца располагања гробног места у коме је покојник сахрањен, да се може извршити ексхумација-ископ посмртних остатака, оверена код јавног бележника
 5. За гробно место покопа ексхумираног: сагласност власника-носиоца располагања гробног места да се ексхумирани може у њему покопати, код јавног бележника

 

Н А П О М Е Н А:

Горе наведена документа морају бити приложена у оригиналу или као оверене фотокопије

 

Захтев за ексхумацију и пренос посмртних остатака
Сагласност о прибављању личних података
 

 

 

ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ,ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

 

Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица обавља следеће послове по захтевима странака:
Признавање статуса избеглог лица
• сагласност Републичког Комесаријата за избеглице и миграције
 
Укидање статуса избеглог лица
• решење о признатом статусу
• решење о држављанству
• извод из матичне књиге држављана или уверење (не старије од шест месеци)
• фотокопија избегличке легитимације
• фотокопија потврде о продуженом статусу или фотокопија решења по жалби
 
Промена места боравка
• изјава станодавца оверена код јавног бележника
• доказ да је давалац изјаве власник куће или стана (Уговор,Власнички лист..)
 
За досељене на подручује општине Земун
Сагласност од Повереништва Земун да се прихвата на смештај и збрињавање уз изјаву станодавца и фотокопију доказа о власништву станодавца куће или стана. Сагласност се носи у претходно место боравишта да се добије одјава и доноси у Повереништво Земун за пријаву.
 
Одјава боравка из Земуна
Сагласност Повереника са подручја Општине на коју се пресељава избегло или расељено лице да прихвата на смештај и збрињавање.
 
За добијање статуса расељеног лица са Косова и Метохије
Неопходно је прибавити сагласност Комесаријата за избеглице Републике Србије.
 
За признавање статуса расељеног лица:
• лична документа, лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта – за пунолетне
• извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци и лична карта једног од родитеља – за малолетне,
• пријава боравишта
• изјава о смештају (уколико странка не поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву),
• две фотографије за старије од шеснаест година.
 
за новорођенчад:
• извод из матичне књиге рођених
• пријава боравка
• личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља.
 
за дупликате:
• лична документа (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалиштва – за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци и лична карта једног родитеља – за малолетне)
• пријава боравишта,
. потврда МУП-а о нестанку документа
• две фотографије за старије од шеснаест година.
 
за промену у самој легитимацији расељених лица:
• лична документа (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалиштва – за пунолетне, извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци и лична карта једног родитеља – за малолетне)
• пријава боравишта
• доказ везан за измену, не старији од шест месеци
• две фотографије за старије од шеснаест година.
 
за промену у избегличкој легитимацији:
. молба за исправку података у личном документу
. фотокопија избегличке легитимације
. две фотографије
. фотокопија решења о признатом статусу
. фотокопија потврде о продуженом статусу , или фотокопија решења по
жалби
. извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци).
 
Исправка података у решењу или избегличкој легитимацији доноси се на основу Закључка и решења.
за дупликат избегличке легитимације
. потврда МУП-а о нестанку документа или потврда из
Службеног гласника којом се изгубљени документ оглашава неважећим
. две фотографије
. фотокопија личног документа
. фотокопија решења о признатом статусу
. фотокопија потврде о продуженом статусу избеглице , или фотокопија
решења по жалби
 
Потврде о боравишту
• молба
• фотокопија избегличке легитимације
 
Потврда за повлашћену вожњу ГСП-а
• фотокопија потврде о продуженом статусу
 
Рефундација дела трошкова сахране од Комесаријата за избеглице Републике Србије
• захтев подноси лице које је сносило трошкове сахране
• оригинал и фотокопију избегличке легитимације лица које је умрло
• фотокопија извода из матичне књиге умрлих (2х)
• оригинал рачун којим се доказује да је сахрана плаћена и треба да гласи на подносиоца захтева
• фотокопија избегличке легитимације и личног документа подносиоца захтева, односно сродника у заједничком домаћинству.
• изјаву два сведока оверену код јавног бележника да је преминуло лице живело у заједничком домаћинству са ( навести чланове домаћинства…) и да ли је имало приходе из претходног места пребивалишта.
. доказ о примањима за подносиоца захтева и чланове породичног домаћинства

 

 

 

 

ГРУПА ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

Послови борачко инвалидске заштите који се обављају по захтевима странака:

Утврђивање својства ратног војног и мирнодопског војног инвалида се остварује 
подношењем захтева, састављеног у слободној форми, који потписује подносилац, а подноси се ГО Земун, Одељењу за друштвене делатности, протокол и информисање, Одсек за друштвене делатности Група за борачко-инвалидску заштиту.
 

Уз захтев за стицање својства ратног војног инвалида  или проширење основа инвалидитета се подносе докази и то:
-уверење надлежне војне поште или МУП-а о времену проведеном у оружаним акцијама у оригиналу;
-уверење и начину и околностима рањавања, повређивања или озлеђивања из времена када се догодило у оригиналу;
-медицинска документација о лечењу након рањавања, повређивања или озлеђивања из времена рањавања, повређивања или озлеђивања, као и медицинска документација о континуираном лечењу до подношења захтева у оригиналу.
– доказ о држављанству, из периода рањавања, болести, повреде или озледе у копији (оригинал на увид);
– доказ о пребивалишту, избегличком статусу или копија личне карте.(очитане личне карте ако има „чип“).
 
***
Захтеви за остваривање својства по болести поднети по истеку рока од 5 година по престанку ратних околности се одбацују.
  
Уз захтев за стицање својства мирнодопског војног инвалида или проширење основа инвалидитета подноси се :
-уверење надлежне војне поште или другог војног органа о начину о околностима рањавања, повређивања, озлеђивања или настанка болести за војнике на одслужењу војног рока, студенте војне академије, ученике средње војне школе, слушаоце школе за резервне официре и лица у резервном саставу, као и добровољце на војној дужности у Војсци Србије, које су настале у вршењу војне службеу оригиналу
-медицинска документација о лечењу из времена рањавања, озлеђивања повређивања или настанка болести, настале услед појачаног напора у вршењу војне дужности у оригиналу,
-доказ о држављанству у оригиналу,
-доказ о пребивалишту, избегличком статусу  статусу расељеног лица или копија личне карте (очитана лична карта).
 
 

Утврђивање својства цивилног инвалида рата
– захтев подносе само лица које су повређена на територији Србије,
– Записник Надлежног тужилаштва о здесном догађају или извештај МУП-а о околностима и начину рањавања, повређивања или озлеђивања у оригиналу,
– медицинска документација о наведеном догађају из периода догађаја у оригиналу,
– доказ о држављанству у оригиналу

– доказ о пребивалишту, односно статусу расељеног лица и копија личне карте.

 

Захтев за повећање процента војног инвалида

Остварује војни инвалид који има постојеће решење о инвалидитету ако наступи погоршање ране повреде или болести

-захтев

-извештај лекара специјалисте у оригиналу, који констатује погоршање ране, повреде или болести.

-лична карта подносиоца

Захтеви за повећање процента инвалидитета који су поднели војни инвалиди који су добили својство по основу погоршања болести, одбијају се захтеви као неосновани.
 
Право на породичну инвалиднину
Остварују брачни друг, деца, родитељи
– захтев
– доказ војне једнице или установе да је лице по коме се остварује право, погинуло или нестало под околностима утврђеним Законом,
– оригинал извода из матичне књиге умрлих за лице које је погинуло или проглашено за нестало или умрло,

– извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за погинуло лице
– доказ о сродству са лицем по коме се остварује право,
– извод из матичне књиге венчаних са свим уписима,
– извод из матичне књиге рођених за супружника са свим уписима,
– за децу умрлог РВИ, МВИ, палог борца илипогинулог  припадника ВС,  оригинал извода из матичне књиге рођених и доказ о школовању ако су старији од 15 година,
– доказ о пребивалишту (лична карта или уверење о пребивалишту из МУП-а), односно боравишту за све подносиоце захтева.

–изјава два сведока оверена код Јавног Бележђника о саставу породичног домаћинства и да нема друге брачне или ванбрачне деце и да није у брачној или ванбрачној заједници

Ови захтеви се подносе према пребивалишту, односно боравишту подносиоца.
 

Захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ војног инвалида

– војни инвалид I,II,II,IV групе

– документација лекара специјалисте за наведене болести у оригиналу и не старије од 6 месеци

–  лична карта именованог

Захтев за признавање права на права на накнаду за време незапослености ратног војног инвалида

– захтев за ратне војне инвалиде од I до  IV групе инвалидитета

– уверење пореског органа из места пребивалишта и места рођења

–  уверење из Катастра непокретности места пребивалишта и места рођења

– потврда регистра привредних субјеката

– уверење РФПИО Београд и надлежног ПИО по месту рођења

– уверење са НСЗЗ Београд

– оверена изјава два сведока код Јавног бележника о саставу породичног домаћинства

– копија личних карата за подносиоца и за све чланове домаћинства

 

Захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ војног инвалида

– војни инвалид I,II,II,IV групе

– документација лекара специјалисте за наведене болести у оригиналу и не старије од 6 месеци

–  лична карта именованог

Захтев за признавање права на борачки додатак ратном војном инвалиду

– уговор о радном односу у копији (оригинал на увид)

– потврда о заради за одређени месец (узима се у органу БиЗ), коју попуњава послодавац и потписује надлежно лице и оверава је печатом правног лица

–  обрачун зараде коју издаје послодавац

– копија решења о признавању својства РВИ

– копија личне карте

Корисннк борачког додатка подноси сваког месеца захтев за оставривање овг права за наведени месец уз достављање захтева, потврде о заради (коју издаје овај орган), коју попуњава послодавац и обрачуну зараде (платни листић).

 

Захтев за признавање права на ортопедско помагало  војном инвалиду

– копија решења о признавању својства

– извештај лекара специјалисте-ортопеда о потреби ортопедског помагала  у оригиналу и не старије од 6 месеци

–  уверење РЗЗО да преко њих није остварио ортопедско помагало

–  уверење РФЗО  ВС да преко њих није остварио ортопедско помагало

–  лична карта

Уколико је корисник остварио ово право, по истеку рока трајања помагала , може поднети нови захтев за остваривање истог права са наведеним доказима

 

Захтев за признавање права на путничко моторно возило војном инвалиду

– захтев за војне инвалиде I групе који имају признато својство због апутације или тешких оштећења екстремитета или губитка вида на оба ока

– извештај лекара специјалисте за наведене повреде у оригиналу и не старије од 6 месеци

– копија решења о признавању својства РВИ

– копија личне карте

Уколико је лице остварило ово право, по истеку 7 година по остваривању овог права , може поднети нови захтев

 

 

Захтев за признавање права на породични додатак

– захтев подносе сам корисници који имају право на породичну инвалиднину по основу смрти војног инвалида који је користио туђу негу и помоћ

– решења о инвалидитету РВИ и решење о породичној инвалиднини

– уверење пореског органа из места пребивалишта и места рођења

–  уверење из Катастра непокретности места пребивалишта и места рођења

– потврда регистра привредних субјеката

– уверење РФПИО Београд и надлежног ПИО по месту рођења

– уверење са НСЗЗ Београд

– оверена изјава два сведока код Јавног бележника о саставу породичног домаћинства

– копија личних карата за подносиоца и за све чланове домаћинства

Уколико корисник има чланове домаћинства децу и  родитеље који живе у заједничком домаћинству, прибављају се наведена документа и за њих.

 

 

 

Захтев за признавање права на месечно новчано примање

– захтев подносе војни инвалиди и цивилни инвалиди рата и чланови породице страдалих цивилних инвалида

– решења о инвалидитету или решење о породичној инвалиднини

– уверење пореског органа из места пребивалишта и места рођења

–  уверење из Катастра непокретности места пребивалишта и места рођења

– потврда регистра привредних субјеката

– уверење РФПИО Београд и надлежног ПИО по месту рођења

– уверење са НСЗЗ Београд

– оверена изјава два сведока код Јавног бележника о саставу породичног домаћинства

– копија личних карата за подносиоца и за све чланове домаћинства

Уколико корисник има чланове домаћинства децу и  родитеље који живе у заједничком домаћинству, прибављају се наведена документа и за њих.

 

Захтев за признавање права на додатак за негу корисника месечног новчаног примања

– захтев подносе сам корисници који имају право на месечно новчано примање

– решења о инвалидитету или о породичној инвалиднини и решење о праву на месечно новчано примање

– уверење пореског органа из места пребивалишта и места рођења

–  уверење из Катастра непокретности места пребивалишта и места рођења

– потврда регистра привредних субјеката

– уверење РФПИО Београд и надлежног ПИО по месту рођења

– уверење са НСЗЗ Београд

– оверена изјава два сведока код Јавног бележника о саставу породичног домаћинства

– копија личних карата за подносиоца и за све чланове домаћинства

– извештај лекара специјалисте о потреби за туђу негу и помоћ  у оригиналу и не старије од 6 месеци

 

Уколико корисник има чланове домаћинства децу и  родитеље који живе у заједничком домаћинству, прибављају се наведена документа и за њих (осим извештаја лекара).

 

Захтев за помоћ у случају смрти војног инвалида

– захтев подносе лица која су живела у заједничком домаћинству и старала се о именованом кориснику,

–обавештење о смрти корисника,

– оверена изјава два сведока код Јавног бележника о заједници живота , старању о истом и сахрани војног инвалида

– потврди или рчуни о трошковима сахране у копији (оригинал на увид)

–  извод из матичне књиге умрлих

– личне карте подносиоца захтева и умрлог лица

 

Захтев за накнаду трошкова сахране „Носиоца партизанске споменице 1941“ и лица одликованих орденом народног хероја

– захтев подносе лица која су живела у заједничком домаћинству и старала се о именованом или лица која су извршила сахрану

–обавештење о смрти корисника

– Оверена изјава два сведока код Јавног бележника о заједници живота , старању о истом и сахрани наведених носилаца

– потврди или рчуни о трошковима сахране у копији (оригинал на увид)

–  извод из матичне књиге умрлих

– личне карте подносиоца захтева и умрлог лица

 

Накнада погребних трошкова и помоћ у случају смрти корисника месечног новчаног примања

– захтев подносе лица која су живела у заједничком домаћинству и старала се о именованом,

–обавештење о смрти корисника

– Оверена изјава два сведока код Јавног бележника о заједници живота , старању о истом и сахрани војног инвалида

– потврди или рчуни о трошковима сахране у копији (оригинал на увид)

–  извод из матичне књиге умрлих

– личне карте подносиоца захтева и умрлог лица

Права не могу остварити лица уколико су ова права остварили по савезном закону којим се уређују права војних инвалида и породица палих бораца.

 

Обавештење о смрти корисника права

– извод из матичне књиге умрлих у копији

– Копија личне карте (или очитана лична карта).

Исплата инвалидских принадлежности
Група за борачко-инвалидску заштиту води евиденцију о износу пренетих средстава из буџета Републике Србије и Града Београда за борачко инвалидску заштиту, о корисницима права, о извршеним исплатама и о томе саставља извештај.

Исплата савезних средстава се врши око 20-ог у месецу а републичка средства око 25-ог у месецу (по пребацивању средстава на рачун општине).

 

 

 

ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ОДСЕКУ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПО ЗАХТЕВИМА СТРАНАКА СУ:

 

Издавање Уверења за сушу за 2003. годину

 

Захтев се може преузети у Одсеку за локални економски развој и заштиту животне средине, II спрат, канцеларија бр. 84, а уз захтев потребно је приложити:

 • фотокопија личне карте подносиоца захтева
 • доказ о пореском задужењу

Захтев преузмите овде

 

 

 

На усмени захтев странака врши се и:

 • дистрибуција образаца за регистрацију пољопривредног газдинства
 • дистрибуција захтева, образаца и правилника за све видове подстицаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
 • дистрибуција захтева, образаца и правилника за подстицаје Града Београда
 • дистрибуција захтева и образаца за пречи закуп државног пољопривредног земљишта за сточаре

http://zemun.rs/saopstenja-poljoprivrednim-proizvodjac/

 

 

Издавање Уверења о обављању делатности

 

Захтев се може преузети у Одсеку за локални економски развој и заштиту животне средине, II спрат, канцеларија бр. 85, а уз захтев потребно је приложити:

 • попуњен образац
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева

Захтев преузмите овде

 

 

 

Издавање Преписа решења о обављању делатности

 

Захтев се може преузети у Одсеку за локални економски развој и заштиту животне средине, II спрат, канцеларија бр. 85, а уз захтев потребно је приложити:

 • фотокопија личне карте подносиоца захтева
 • Решење о обављању делатности (уколико постоји)

Захтев преузмите овде

 

 

 

На пословима заштите животне средине по захтевима странака врши се:

 • предузимање мера на заштити животне средине
 • информисање локалне заједнице о третману свих врста отпада
 • организовање јавних расправа везаних за процену утицаја на животну средину
 • предузимање мера за уређење јавних зелених површина и урбаних џепова
 • информисање локалне заједнице о значају заштите природних добара