Природна средина и екологија

 Велико ратно острво у површини од 157.91 ха, налази се на ушћу Саве у Дунав. Настало је као седиментна и акумулативно-алувијална творевина Дунава, чије је пешчане талоге успорила река Сава. На овом острву живи и гнезди се велики број птица мочварица заштићених међународним уговорима. Неке се повремено јављају у прелетима, пошто се ово подручје налази на путу миграција север-југ.

 

ekologija2

 

На Великом ратном острву су колоније белих чапљи (Egretta alba), сиве чапље (Ardea cinerea), црвене чапље (Ardea purpurea), корморана (Phalacrocorax puqmaeus), и гакова (Nucticorax nucticorax).

Природне реткости: жалар слепић (Charadrias dubius), чигра (Sterna hirundo), сребрнасти галеб (Larus argentatus), кукумавка (Athene noctua) и славуј (Luscinia luscinia).

Стално насељене птице: сеница (Parus major), пузавац (Cumma eyponaea), кос (Turdus merula), трстењак млакар (Аcrocephalus palustris), бела плиска (Mitacilla alba) и дивља патка (Anas platyrhunchos).

 

spomenicikulture3_0

 

Фауна је заступљена у бројним популацијама глодара, ласица (Mustella nivalis) и јежева (Erinadeus europaeus).

Флора је карактеристична за мочварска станишта: трска и рогоз, шашеви и шевар, врба и црна топола, зова, багренац, коприва, бела росуља, повит, ладолеж и остале зељасте врсте.

Канал Галовица у дужини од 52 км сакупља све воде које се сливају са Фрушке горе, повезан је са сплетом канала за одводњавање подземних и надземних вода. Галовица обилује белом рибом и стециште је великог броја љубитеља пецања и природе.

Добановачки забран, шума у површини од 500 ха, богата крупном дивљачи.

Земунски градски парк, у центру Земуна, заштићено природно добро са заштићеним стаблима: Гинко (Ginko biloba), старости око 100 година, Гвоздено дрво (Gumnocladus cannadensing) старо око 100 година, Тиса (Taxus baccata), више стабала старих око 60 година и Софора (Sophora Japonica), старости око 100 година.

 

Заштићено природно добро Земуна „Винова лоза у Земуну“- споменик природе површине око 230,00 квадрата односно 2,30 ари.
Чокот винове лозе у Земуну поседује велику естетску вредност захваљујући својој висини, правилном хабитусу и широкој разгранатости која краси терасе и фасадне површине зграде у Господској улици број 4. Споменик природе карактерише и културно историјска вредност. Налази се у дворишту зграде која је проглашена за непокретно културно добро-„Старо језгро Земуна“, као просторно културно-историјска целина. Кућа и двориште у Господској број 4 где се овај чокот налази датира из 1827. године. Првенствено је била у власништву породице Пуљо, власника прве земунске штампарије, а касније је у овој кући била трговина на велико и мало познате земунске породице Живановић
 

 
Земунски лесни профил налази се на подручју градске општине Земун, од центра Београда удаљен свега 6,6 км северозападно, на стрмој десној обали Дунава, у непосредној близии средње саобраћајне школе „Бранко Пешић“. Дужина отвореног дела износи око 114 м а висина око 30 м.
Лесни профил „Капела“ налази се 15 км северозападно од Београда, на стрмој десној обали Дунава у близини насеља Батајница. Дужина профила износи око 250 м а висина око 40 м.
Секвенце на овим лесним профилима формиране током последњих пет глацијално-интерглацијалних циклуса, прадстављају један од најкомплетнијих палеоклиматских архива на европском континенту током последњих 620 000 година.
Ова два зааштићена лесна профила у Земуну једни су од неколико издвојених лесних профила који се налазе уз десну обалу панонског дела тока Дунава.