Послови матичара и лична стања грађана

 
 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА,
ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА- ЗЕМУН

 
Обавља послове државне управе у области матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и личних стања грађана за територију општине Земун.
 
МАТИЧНЕ КЊИГЕ
 
I спрат-канцеларијe бр.37 и 37а;
 
тел. 37-78-448; 37-78-449; 37-78-451;37-78-452
 
ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана од 8,00 -14 часова
 

 
У складу са чл. 83 Закона о матичним књигама („Сл.гласник Републике Србије“број 20/2009, 145/2014 и 47/2018), извод из матичних књига и уверења издају се на захтев лица  на које се ти подаци односе, супружнику, крвном сроднику у правој линији и лицу које је у другом степену крвног сродства у побочној линији, усвојитељу или старатељу.
 

Пријава рођења

Заказивање венчања

Пријава смрти

 
 
Послови матичне евиденције
 
ПРЕУЗМИТЕ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 

Захтев за издавање извода из МКР-КД

Захтев за издавање извода из МКВ

Захтев за издавање извода из МКУ

Захтев за исправку података

Захтев за упис у матичну књигу рођених

Захтев за уверење о слободном брачном стању

Захтев за промену личног имена – презимена

Захтев за промену личног имена малолетног детета

Захтев за промену презимена по разводу брака у року од 60 дана после развода

Захтев за упис у матичну књигу венчаних