Послови матичара и лична стања грађана

 
 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА,
ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА- ЗЕМУН

 
Обавља послове државне управе у области матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и личних стања грађана за територију општине Земун.
 
МАТИЧНЕ КЊИГЕ
 
I спрат-канцеларијe бр.37 и 37а;
 
тел. 37-78-448; 37-78-449; 37-78-451;37-78-452
 
ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана од 8,00 -14 часова
 
Увид у матичне књиге као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује право на приступ информацијама од јавног значаја. (Чл. 41. Закона о матичним књигама „Сл. Гласник РС“ бр. 20/09,145/14)
 
Изводи из матичних књига издају се на захтев лица на која се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује право на приступ информацијама од јавног значаја. (Чл. 83. Закона о матичним књигама „Сл. Гласник РС“ бр. 20/09, 145/14)
 

Пријава рођења

Заказивање венчања

Пријава смрти

 
 
Послови матичне евиденције
 
ПРЕУЗМИТЕ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 

Захтев за издавање извода из МКР-КД

Захтев за издавање извода из МКВ

Захтев за издавање извода из МКУ

Захтев за исправку у матичној књизи рођених

Захтев за исправку у матичној књизи венчаних

Захтев за исправку у матичној књизи умрлих

Захтев за упис у матичну књигу рођених

Захтев за уверење о слободном брачном стању

Захтев за промену личног имена – презимена

Захтев за промену личног имена малолетног детета

Захтев за промену презимена по разводу брака у року од 60 дана после развода

Захтев за упис у матичну књигу венчаних