Одељење за друштвене делатности, протокол и информисање

 

Одељење за друштвене делатности, протокол и информисање

 

Послови који се обављају у Одсеку за друштвене делатности по захтевима странака су:
 

Издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства

 

За оверу уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства (образац бр. 4) за кредите, стипендије, домове, умањење школарине, потребна је следећа документација:

 

 1.  Оверена изјава два сведока о саставу породичног домаћинства (броју чланова домаћинства и њиховим занимањима – образац бр. 3)
 2.  Потврда о оствареним приходима свих чланова домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године:

 

 • уверење о оствареној нето заради (за период 01.01 – 30.06. текуће године)
 • за кориснике пензије уверење од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (за период 01.01 – 30.06. текуће године)
 • уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике (01.01 – 30.06. текуће године)
 • за незапосленог члана домаћинства уверење издато од Националне службе за запошлавање (за период 01.01 – 30.06. текуће године) или оверена изјава два сведока за незапосленог члана домаћинства да је био незапослен у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године. У случају да је незапослено лице корисник новчане надокнаде потребан је доказ да ли му је иста исплаћена у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године. Не достављати уверења ПИО као доказ о незапослености члана породице.
 • за чланове домаћинства који се налазе на редовном школовању, редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл. потребни су докази о томе издати од стране надлежних органа.
 • доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена лична изјава од стране два сведока о томе (за период 01.01 – 30.06. текуће године.). 
 1.  Уверење о имовном стању (приход остварен од имовине, капитала, ауторских права и др. који се опорезује) за све пунолетне чланове пор. домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Пореске управе.

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства  се  узима у Одељењу за друштвене делатности, протокол и информисање, III спрат, канцеларија бр. 109.

Образац преузмите овде

 

Н А П О М Е Н А:

 

 • Уколико је родитељ преминуо потребан је извод из Матичне књиге умрлих, као и доказ о износу примљеним на име породичне пензије (за период 01.01– 30.06. текуће године) од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (односно доказ – потврда РФПИО да на име пок. родитеља породица не остварује право на породичну пензију),
 • Уколико су родитељи разведени потребна је пресуда, као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета (или оверена изјава два сведока о висини месечног доприноса на име издржавања детета односно оверена изјава два сведока да други родитељ не плаћа месечни допринос на име издржавања детета) – (за период 01.01 – 30.06. текуће године)

 

Захтев за издавање преписа решења о категоризацији

 

Захтев се узима на шалтеру Писарнице бр. 1 и 2 или у Одељењу за друштвене делатности, протокол и информисање, III спрат, канцеларија бр. 110

 
Захтев садржи следеће податке:

 

 • име и презиме
 • девојачко презиме
 • датум рођења
 • адреса становања
 • контакт телефон
 • број решења о категоризацији
 • година доношења решења о категоризацији
 • адреса у време доношења решења
 • назив школе
 • година уписа у школу

 

Препис решења се преузима у Одељењу за друштвене делатности, протокол и информисање, III спрат, канцеларија бр. 110

 
Образац преузмите овде

 

 

Процена потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом – Интерресорна комисија

 

На основу чл. 8. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Сл. гласник РС“, бр. 80/2018), решавајући по захтеву родитеља, односно другог законског заступника и одраслог на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника и одраслог и по службеној дужности – када родитељ, односно други законски заступник и одрасли не дају сагласност на иницијативу образовне или здравствене установе или пружаоца услуге социјалне заштите.

 

Стручну и административно-техничку потпору Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом  обавља координатор Комисије, Одељење за друштвене делатности, протокол и информисање, III спрат, канцеларија бр. 110.

   
ЗАХТЕВ/ИНИЦИЈАТИВУ КОМИСИЈИ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ[1]
 

 

Ексхумација и пренос посмртних остатака

 

Захтев се узима у Одсеку за друштвене делатности,  потребно је приложити  следећа документа:

 

 1. Захтев за ексхумацију и пренос посмртних остатака
 2. Извод из МК умрлих за сахрањено лице
 3. Потврду Управе гробља о месту на коме је покојник сахрањен
 1. Потврду Управе гробља о слободном гробном месту где ће се ексхумирани покопати
 2. Изводи из матичних књига за наследнике:

           – за супружника умрлог лица извод из МК венчаних

           – за децу и остале законске сроднике извод из МК рођених

 1. Правоснажно решење о наслеђивању покојника који се ексхумира
 2. Сагласност свих законских наследника покојника да се може извршити ексхумација и покоп посмртних остатака оверену код јавног бележника
 3. Фотокопије личних карата за подносиоца захтева, сроднике-законске наследнике
 4. За гробно место из кога се врши ексхумација: сагласност власника-носиоца располагања гробног места у коме је покојник сахрањен, да се може извршити ексхумација-ископ посмртних остатака, оверена код јавног бележника
 5. За гробно место покопа ексхумираног: сагласност власника-носиоца располагања гробног места да се ексхумирани може у њему покопати, код јавног бележника

 

Напомена: Горе наведена документа морају бити приложена у оригиналу или као оверене фотокопије.

 

Захтев преузмите овде

 
Сагласност о прибављању личних података