Одељење за грађевинске послове, инвестиције и развојне пројекте

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ВЕЗАНО ЗА ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА – ранији назив ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА – ИСТОВЕТНА БАШТА ПО НОВОЈ ОДЛУЦИ

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА – НОВА БАШТА ПО НОВОЈ ОДЛУЦИ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КЛУПА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ СЕДЕЊУ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНЕ ВИТРИНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ САНДУЧИЋА И ТЕЛЕФОНСКИХ ГОВОРНИЦА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЖАРДИЊЕРА И ДРУГИХ ПОСУДА ЗА БИЉНЕ ЗАСАДЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ПУТЕМ ПАНОА КОЈИ НОСИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ДЕЉЕЊЕ ЛЕТКА ИЗ РУКЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ИСТОВЕТНОГ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ОБЈЕКТА ИСПРЕД МАЛОПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАБАВНИХ ПАРКОВА, ЦИРКУСА, СПОРТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

ЗАХТЕВ ЗА СТАВЉАЊЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВОСНАЖНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА

ЗАХТЕВ ЗА УВИД У ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЗАХТЕВ ЗА УВИД У СПИСЕ ПРЕДМЕТА

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

 

Одсек за локални економски развој

 

 

На управним пословима локалног економског развоја по захтевима странака врши се:

 

Издавање Уверења за сушу за 2003. годину, за која су потребна следећа документа:

-образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 81. II спрат)

-фотокопија личне карте подносиоца захтева

-доказ о пореском задужењу

Образац захтева за сушу

 

 

На пословима унапређења локалног економског развоја по захтевима странака врши се:

 

Издавање Уверења о обављању делатности за предузетнике регистроване пре 2006. године за која су потребна следећа документа:

 

-образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 80 и 81, II спрат)

-фотокопија личне карте подносиоца захтева

Образац захтева о обављању делатности за предузетнике регистроване пре 2006. године

 

 

Издавање преписа Решења о обављању делатности, за која су потребна следећа документа:

 

-образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 80 и 81, II спрат)

-фотокопија личне карте подносиоца захтева

-Решење о обављању делатности (уколико постоји)

Образац захтева за препис решења

 

 

У оквиру Одсека за локални економски развој, на усмени захтев странака, врши се:

 

-дистрибуција образаца за регистрацију пољопривредног газдинства

-дистрибуција захтева, образаца и правилника за све видове подстицаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

-дистрибуција захтева, образаца и правилника за све видове подстицаја Министарства привреде и Фонда за развој Републике Србије

-дистрибуција захтева, образаца и правилника за подстицаје Секретаријата за привреду Града Београда

-дистрибуција захтева и образаца за пречи закуп пољопривредног земљишта у државној својини

-информисање пољопривредних произвођача о свим новинама из делокруга пољопривредног развоја, за које имају увид на званичном сајту у оквиру Саопштења пољопривредним произвођачима.