Boračko-invalidska zaštita

 

Poslovi boračko invalidske zaštite koji se obavljaju po zahtevima stranaka.
 

Utvrđivanje svojstva ratnog vojnog i mirnodopskog vojnog invalida se ostvaruje:
 
Podnošenjem zahteva, sastavljenog u slobodnoj formi, koji potpisuje podnosilac, a podnosi se GO Zemun, Odeljenju za društvene delatnosti, protokol i informisanje, Odsek za društvene delatnosti Grupa za boračko-invalidsku zaštitu.
 
1. Uz zahtev za sticanje svojstva ratnog vojnog invalida  ili proširenje osnova invaliditeta se podnose dokazi i to:
-uverenje nadležne vojne pošte ili MUP-a o vremenu provedenom u oružanim akcijama u originalu;
-uverenje i načinu i okolnostima ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja iz vremena kada se dogodilo u originalu;
-medicinska dokumentacija o lečenju nakon ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja iz vremena ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja, kao i medicinska dokumentacija o kontinuiranom lečenju do podnošenja zahteva u originalu.
– dokaz o državljanstvu, iz perioda ranjavanja, bolesti, povrede ili ozlede u kopiji (original na uvid);
– dokaz o prebivalištu, izbegličkom statusu ili kopija lične karte.(očitane lične karte ako ima „čip“).
 
Zahtevi za ostvarivanje svojstva po bolesti podneti po isteku roka od 5 godina po prestanku ratnih okolnosti se odbacuju.
  
2. Uz zahtev za sticanje svojstva  vojnog invalida ili proširenje osnova invaliditeta podnosi se :
-uverenje nadležne vojne pošte ili drugog vojnog organa o načinu o okolnostima ranjavanja, povređivanja, ozleđivanja ili nastanka bolesti za vojnike na odsluženju vojnog roka, studente vojne akademije, učenike srednje vojne škole, slušaoce škole za rezervne oficire i lica u rezervnom sastavu, kao i dobrovoljce na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije, koje su nastale u vršenju vojne službeu originalu
-medicinska dokumentacija o lečenju iz vremena ranjavanja, ozleđivanja povređivanja ili nastanka bolesti, nastale usled pojačanog napora u vršenju vojne dužnosti u originalu,
-dokaz o državljanstvu u originalu,
-dokaz o prebivalištu, izbegličkom statusu  statusu raseljenog lica ili kopija lične karte (očitana lična karta).
 
3. Utvrđivanje svojstva civilnog invalida rata
– zahtev podnose samo lica koje su povređena na teritoriji Srbije,
– Zapisnik Nadležnog tužilaštva o zdesnom događaju ili izveštaj MUP-a o okolnostima i načinu ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja u originalu,
– medicinska dokumentacija o navedenom događaju iz perioda događaja u originalu,
– dokaz o državljanstvu u originalu

– dokaz o prebivalištu, odnosno statusu raseljenog lica i kopija lične karte.

 

4. Zahtev za povećanje procenta vojnog invalida

Ostvaruje vojni invalid koji ima postojeće rešenje o invaliditetu ako nastupi pogoršanje rane povrede ili bolesti

-zahtev

-izveštaj lekara specijaliste u originalu, koji konstatuje pogoršanje rane, povrede ili bolesti.

-lična karta podnosioca

Zahtevi za povećanje procenta invaliditeta koji su podneli vojni invalidi koji su dobili svojstvo po osnovu pogoršanja bolesti, odbijaju se zahtevi kao neosnovani.
 
5. Pravo na porodičnu invalidninu
Ostvaruju bračni drug, deca, roditelji
– zahtev
– dokaz vojne jednice ili ustanove da je lice po kome se ostvaruje pravo, poginulo ili nestalo pod okolnostima utvrđenim Zakonom,
– original izvoda iz matične knjige umrlih za lice koje je poginulo ili proglašeno za nestalo ili umrlo,

– izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu za poginulo lice
– dokaz o srodstvu sa licem po kome se ostvaruje pravo,
– izvod iz matične knjige venčanih sa svim upisima,
– izvod iz matične knjige rođenih za supružnika sa svim upisima,
– za decu umrlog RVI, MVI, palog borca ili poginulog  pripadnika VS,  original izvoda iz matične knjige rođenih i dokaz o školovanju ako su stariji od 15 godina,
– dokaz o prebivalištu (lična karta ili uverenje o prebivalištu iz MUP-a), odnosno boravištu za sve podnosioce zahteva.

–izjava dva svedoka overena kod Javnog Beležnika o sastavu porodičnog domaćinstva i da nema druge bračne ili vanbračne dece i da nije u bračnoj ili vanbračnoj zajednici

Ovi zahtevi se podnose prema prebivalištu, odnosno boravištu podnosioca.
 

6. Zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu i pomoć vojnog invalida

– vojni invalid I,II,II,IV grupe

– dokumentacija lekara specijaliste za navedene bolesti u originalu i ne starije od 6 meseci

–  lična karta imenovanog

 

 7. Zahtev za priznavanje prava na prava na naknadu za vreme nezaposlenosti ratnog vojnog invalida

– zahtev za ratne vojne invalide od I do  IV grupe invaliditeta

– uverenje poreskog organa iz mesta prebivališta i mesta rođenja

–  uverenje iz Katastra nepokretnosti mesta prebivališta i mesta rođenja

– potvrda registra privrednih subjekata Srbije (APR)

– uverenje RFPIO Beograd i nadležnog PIO po mestu rođenja

– uverenje sa NSZZ Beograd

– overena izjava dva svedoka kod Javnog beležnika o sastavu porodičnog domaćinstva

– kopija ličnih karata za podnosioca i za sve članove domaćinstva

 

 8. Zahtev za priznavanje prava na borački dodatak ratnom vojnom invalidu

– ugovor o radnom odnosu u kopiji (original na uvid)

– potvrda o zaradi za određeni mesec (uzima se u organu BiZ), koju popunjava poslodavac i potpisuje nadležno lice i overava je pečatom pravnog lica

–  obračun zarade koju izdaje poslodavac

– kopija rešenja o priznavanju svojstva RVI

– kopija lične karte

 

Korisnnk boračkog dodatka podnosi svakog meseca zahtev za ostavrivanje ovg prava za navedeni mesec uz dostavljanje zahteva, potvrde o zaradi (koju izdaje ovaj organ), koju popunjava poslodavac i obračunu zarade (platni listić).

 

 9. Zahtev za priznavanje prava na ortopedsko pomagalo  vojnom invalidu

– kopija rešenja o priznavanju svojstva

– izveštaj lekara specijaliste-ortopeda o potrebi ortopedskog pomagala  u originalu i ne starije od 6 meseci

–  uverenje RZZO da preko njih nije ostvario ortopedsko pomagalo

–  uverenje RFZO  VS da preko njih nije ostvario ortopedsko pomagalo

–  lična karta

Ukoliko je korisnik ostvario ovo pravo, po isteku roka trajanja pomagala , može podneti novi zahtev za ostvarivanje istog prava sa navedenim dokazima

 

 10. Zahtev za priznavanje prava na zamenu dela na dodeljenom ortopedskom pomagalu  vojnom invalidu

– kopija rešenja o priznavanju svojstva

-kopija rešenja o dodeli ortopedskog pomagala

– izveštaj lekara specijaliste-ortopeda o potrebi ortopedskog pomagala  u originalu i ne starije od 6 meseci

– izveštaj ortopedske kuće koja je dodelila ortopedsko pomagalo  o potrebi za zamenu  dela na ortopedskom pomagalu

–  uverenje RZZO da preko njih nije ostvario ortopedsko pomagalo

–  uverenje RFZO  VS da preko njih nije ostvario ortopedsko pomagalo

–  lična karta

 

 11. Zahtev za priznavanje prava na putničko motorno vozilo vojnom invalidu

– zahtev za vojne invalide I grupe koji imaju priznato svojstvo zbog aputacije ili teških oštećenja ekstremiteta ili gubitka vida na oba oka

– izveštaj lekara specijaliste za navedene povrede u originalu i ne starije od 6 meseci

– kopija rešenja o priznavanju svojstva RVI

– kopija lične karte

Ukoliko je lice ostvarilo ovo pravo, po isteku 7 godina po ostvarivanju ovog prava , može podneti novi zahtev

 

 12. Zahtev za priznavanje prava na porodični dodatak

– zahtev podnose sam korisnici koji imaju pravo na porodičnu invalidninu po osnovu smrti vojnog invalida koji je koristio tuđu negu i pomoć

– rešenja o invaliditetu RVI i rešenje o porodičnoj invalidnini

– uverenje poreskog organa iz mesta prebivališta i mesta rođenja

–  uverenje iz Katastra nepokretnosti mesta prebivališta i mesta rođenja

– potvrda registra privrednih subjekata Srbije (APR)

– uverenje RFPIO Beograd i nadležnog PIO po mestu rođenja

– uverenje sa NSZZ Beograd

– overena izjava dva svedoka kod Javnog beležnika o sastavu porodičnog domaćinstva

– kopija ličnih karata za podnosioca i za sve članove domaćinstva

Ukoliko korisnik ima članove domaćinstva decu i  roditelje koji žive u zajedničkom domaćinstvu, pribavljaju se navedena dokumenta i za njih.

 

 13. Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje

– zahtev podnose vojni invalidi i civilni invalidi rata i članovi porodice stradalih civilnih invalida i materijalno neobezbeđeni članovi porodice NOR-a

– rešenja o invaliditetu ili rešenje o porodičnoj invalidnini

– uverenje poreskog organa iz mesta prebivališta i mesta rođenja

–  uverenje iz Katastra nepokretnosti mesta prebivališta i mesta rođenja

– potvrda registra privrednih subjekata Srbije (APR)

– uverenje RFPIO Beograd i nadležnog PIO po mestu rođenja

– uverenje sa NSZZ Beograd

– overena izjava dva svedoka kod Javnog beležnika o sastavu porodičnog domaćinstva

– kopija ličnih karata za podnosioca i za sve članove domaćinstva

Ukoliko korisnik ima članove domaćinstva decu i  roditelje koji žive u zajedničkom domaćinstvu, pribavljaju se navedena dokumenta i za njih.

 

 

 14. Zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu korisnika mesečnog novčanog primanja

– zahtev podnose sam korisnici koji imaju pravo na mesečno novčano primanje

– rešenja o invaliditetu ili o porodičnoj invalidnini i rešenje o pravu na mesečno novčano primanje

– uverenje poreskog organa iz mesta prebivališta i mesta rođenja

–  uverenje iz Katastra nepokretnosti mesta prebivališta i mesta rođenja

– potvrda registra privrednih subjekata

– uverenje RFPIO Beograd i nadležnog PIO po mestu rođenja

– uverenje sa NSZZ Beograd

– overena izjava dva svedoka kod Javnog beležnika o sastavu porodičnog domaćinstva

– kopija ličnih karata za podnosioca i za sve članove domaćinstva

– izveštaj lekara specijaliste o potrebi za tuđu negu i pomoć  u originalu i ne starije od 6 meseci

 

Ukoliko korisnik ima članove domaćinstva decu i  roditelje koji žive u zajedničkom domaćinstvu, pribavljaju se navedena dokumenta i za njih (osim izveštaja lekara).

 

15. Zahtev za pomoć u slučaju smrti vojnog invalida

– zahtev podnose lica koja su živela u zajedničkom domaćinstvu i starala se o imenovanom korisniku,

–obaveštenje o smrti korisnika,

– overena izjava dva svedoka kod Javnog beležnika o zajednici života , staranju o istom i sahrani vojnog invalida

– potvrdi ili računi o troškovima sahrane u kopiji (original na uvid)

–  izvod iz matične knjige umrlih

– lične karte podnosioca zahteva i umrlog lica

 

16. Zahtev za naknadu troškova sahrane „Nosioca partizanske spomenice 1941“ i lica odlikovanih ordenom narodnog heroja

– zahtev podnose lica koja su živela u zajedničkom domaćinstvu i starala se o imenovanom ili lica koja su izvršila sahranu

–obaveštenje o smrti korisnika

– Overena izjava dva svedoka kod Javnog beležnika o zajednici života , staranju o istom i sahrani navedenih nosilaca

– potvrdi ili računi o troškovima sahrane u kopiji (original na uvid)

–  izvod iz matične knjige umrlih

– lične karte podnosioca zahteva i umrlog lica

 

17. Naknada pogrebnih troškova i pomoć u slučaju smrti korisnika mesečnog novčanog primanja

– zahtev podnose lica koja su živela u zajedničkom domaćinstvu i starala se o imenovanom,

–obaveštenje o smrti korisnika

– Overena izjava dva svedoka kod Javnog beležnika o zajednici života , staranju o istom i sahrani vojnog invalida

– potvrdi ili rčuni o troškovima sahrane u kopiji (original na uvid)

–  izvod iz matične knjige umrlih

– lične karte podnosioca zahteva i umrlog lica

Prava ne mogu ostvariti lica ukoliko su ova prava ostvarili po saveznom zakonu kojim se uređuju prava vojnih invalida i porodica palih boraca.

 

18. Obaveštenje o smrti korisnika prava

– izvod iz matične knjige umrlih u kopiji

– Kopija lične karte (ili očitana lična karta).

 

Isplata invalidskih prinadležnosti
Grupa za boračko-invalidsku zaštitu vodi evidenciju o iznosu prenetih sredstava iz budžeta Republike Srbije i Grada Beograda za boračko invalidsku zaštitu, o korisnicima prava, o izvršenim isplatama i o tome sastavlja izveštaj.

Isplata saveznih sredstava se vrši oko 20-og u mesecu a republička sredstva oko 25-og u mesecu (po prebacivanju sredstava na račun opštine).

 

Obaveštenje o smrti korisnika prava na boračko invalidsku zaštitu

Obaveštenje o promeni adrese

Prijava promene adrese

Potvrda za borački dodatak

Zahtev za priznavanje prava na borački dodatak

Zahtev za priznanje prava na borački dodatak za određeni mesec

Zahtev za priznavanje dodatka za negu i pomoć vojnog invalida

Zahtev za jednokratnu pomoć u slučaju smrti korisnika

Zahtev za pomoć u slučaju smrti RVI

Zahtev za naknadu pogrebnih troškova

Zahtev za priznavanje troškova sahrane nosioca Ordena narodnog heroja

Zehtev za priznavanje prava na dodatak nezaposlenog RVI

Zahtev za priznavanje prava na dodatak RVI u radnom odnosu

Zahtev za dodelu ortopedskog pomagala

Zahtev za zamenu delova ortopedskog pomagala

Zahtev za dodelu navlaka

Zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta

Zahtev za priznavanje prava na porodični dodatak

Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje

Zahtev za priznavanje prava na motorno vozilo

Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po palom borcu

Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po umrlom vojnom invalidu

Zahtev za priznavanje dodatka za negu

Zahtev za priznavanje prava na ortopedski dodatak

Zahtev za priznavanje prava na samohranost

Zahtev za priznavanje prava na ličnu invalidninu i svojstvo RVI, MVI, CIR

Zahtev za promenu iznosa mesečnog novčanog primanja

Zahtev za promenu iznosa mesečnog primanja – 80 godina života

Zahtev za proširenje osnova vojnog invaliditeta