Борачко-инвалидска заштита

 
Послови борачко инвалидске заштите који се обављају по захтевима странака.
 
Утврђивање својства ратног војног и мирнодопског војног инвалида се остварује:
 
Подношењем захтева, састављеног у слободној форми, који потписује подносилац, а подноси се ГО Земун, Одељењу за друштвене делатности и привреду-Групи за борачко инвалидску заштиту.
 
1.Уз захтев за стицање својства ратног војног инвалида се подносе докази у оригиналу или у овереној копији и то:
-уверење надлежне војне поште или МУП-а о времену проведеном у оружаним акцијама;
-уверење и начину и околностима рањавања, повређивања или озлеђивања из времена када се догодило;
-медицинска документација о лечењу након рањавања, повређивања или озлеђивања из времена рањавања, повређивања или озлеђивања, као и медицинска документација о континуираном лечењу до подношења захтева.
– доказ о држављанству,
– доказ о пребивалишту, избегличком статусу или статусу расељеног лица са Косова и Метохије или копија личне карте.
 
***
Захтеви за остваривање својства по болести поднети по истеку рока од 5 година по престанку ратних околности се одбацују као застарели.
 
Како је од престанка ратних околности протекло више од 5 година, сви поднети захтеви по овом основу биће одбачени.
 
2. Уз захтев за стицање својства мирнодопског војног инвалида се подносе докази у оригиналу или у овереној копији и то:
-уверење надлежне војне поште или другог војног органа о начину о околностима рањавања, повређивања, озлеђивања или настанка болести за војнике на одслужењу војног рока, студенте војне академије, ученике средње војне школе, слушаоце школе за резервне официре и лица у резервном саставу, као и добровољце на војној дужности у Војсци Србије, које су настале у вршењу војне службе – дужности и у вези са том службом без своје кривице за стицање својства мирнодопског војног инвалида,
-медицинска документација о лечењу из времена рањавања, озлеђивања повређивања или настанка болести, настале услед појачаног напора у вршењу војне дужности
-доказ о држављанству,
-доказ о пребивалишту, избегличком статусу или статусу расељеног лица са Косова и Метохије или копија личне карте.
 
Утврђивање својства цивилног инвалида рата
– захтев
– уверење војне поште или извештај МУП-а о околностима и начину рањавања, повређивања или озлеђивања
– медицинска документација о лечењу
– доказ о држављанству
– доказ о пребивалишту, односно статусу расељеног лица и копија личне карте.
 
Право на породичну инвалиднину
Остварују брачни друг, деца, родитељи
– захтев
– доказ војне једнице или установе да је лице по коме се остварује право, погинуло или нестало под околностима утврђеним Законом,
– оригинал извода из матичне књиге умрлих за лице које је погинуло или проглашено за нестало или умрло,
– доказ о сродству са лицем по коме се остварује право,
– доказ о држављанству или избегличком статусу,
– извод из матичне књиге рођених за супружника са накнадним уписом као доказ да именовани-а није склопио-ла нови брак,
– за децу умрлог РВИ, МВИ или палог борца (уколико их је имао) оригинал извода из матичне књиге рођених и доказ о школовању ако су старији од 15 година,
– доказ о пребивалишту, односно боравишту
Ови захтеви се подносе према пребивалишту, односно боравишту подносиоца.
 
Материјално обезбеђење – кадровска помоћ
– захтев,
– извод из матичне књиге венчаних,
– извод из матичне књиге рођених за супругу и децу,
– уверење војног одсека да се хранилац налази у војсци и на колико месеци,
– уверење из катастра и из Републичке управе јавних прихода да хранилац и чланови његове породице немају непокретности, односно приходе подложне опорезивању,
– фотокопија личне карте за храниоца и чланове његове породице,
– оверена изјава два сведока да је хранилац са члановима породице живео у заједничком домаћинству,
– уверење националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породице,
– оверена изјава два сведока да хранилац не остварује лични доходак или накнаду личног дохотка по позитивним прописима
 
Исплата инвалидских принадлежности
Група за борачко-инвалидску заштиту води евиденцију о износу пренетих средстава из буџета Републике Србије и Града Београда за борачко инвалидску заштиту, о корисницима права, о извршеним исплатама и о томе саставља извештај.
 
Формулари за остваривање различих основних и изведених права из области борачко инвалидске заштите:
 
Захтев за доделу ортопедских помагала
 
Захтев за издавање уверења ради увоза путничког моторног возила
 
Захтев за накнаду погребних трошкова
 
Захтев за накнаду трошкова сахране „Носиоца партизанске споменице 1941“
 
Захтев за повећање процента војног инвалидитета
 
Захтев за помоћ у случају смрти војног инвалида
 
Захтев за помоћи у случају смрти корисника МНП
 
Захтев за пресељење списа инвалидског предмета на другу општину због промене пребивалишта
 
Захтев за престанак права на породичну инвалиднину
 
Захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ војног инвалида
 
Захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ војног инвалида (2)
 
Захтев за признавање права на додатак за негу корисника месечног новчаног примања
 
Захтев за признавање права на месечно новчано примање
 
Обавештење о смрти корисника права на борачко инвалидску заштиту
 
Потврда о висини личног дохотка за кориснике борачког додатка