Odeljenje za opštu upravu i javne nabavke

 

NAČELNIK ODELJENJA

Jelena Vranjevac

I sprat, kancelarija br. 40
tel: 3778-407

 

  • Odsek za opšte poslove
  • Grupa za upravljanje ljudskim resursima,
  • Odsek za upravljanje dokumentima,
  • Grupa za poslove pisarnice,
  • Grupa za poslove arhive,
  • Grupa za upravljanje elektronskim dokumentima i IKT
  • Odsek za javne nabavke.

 

Odeljenje za opštu upravu i javne nabavke vrši poslove koji se odnose na: organizaciju i rad Uprave; pripremu nacrta odluke o upravi i ostalih akata iz delokruga rada odeljenja koje donose organi opštine, odnosno pripremu i izradu normativnih akata i analitičkih materijala iz delokruga Uprave; davanje stručnih mišljenja za potrebe organa Uprave; stručne i administrativne poslove za potrebe uvođenja i funkcionisanja elektronske uprave; poslove prijemne kancelarije, pisarnice, raspoređivanja predmeta po odeljenjima  i  arhive; stručne, informatičke, statističko-evidencione i personalne poslove iz oblasti rada i radnih odnosa zaposlenih i postavljenih lica u Upravi i izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine;  poslove izrade nacrta rešenja iz oblasti radnih odnosa koji se odnose na raspoređivanje zaposlenih, prestanak  radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih; poslove upravljanja ljudskim resursima; pripremu predloga kadrovskog plana; stručne poslove  u postupku zapošljavanja;  organizaciju stručnog usavršavanja zaposlenih i vođenje evidencije o završenim obukama, seminarima, predavanjima, učešću u radionicama i drugim vidovima stručnog usavršavanja zaposlenih; vođenje kadrovske evidencije zaposlenih; obavljanje stručnih i administrativnih poslova  koji se odnose na rad van radnog odnosa, izradu nacrta ugovora o delu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova i njihovo praćenje;  obradu podataka i vođenje evidencije o svim oblicima radne angažovanosti;  vršenje prijave i odjave na obavezno socijalno osiguranje; izradu informacija i analitičkih materijala koji se odnose na kadrove; administrativne i stručne poslove iz oblasti informacionih tehnologija; planiranje javnih nabavki kao i pružanje tehničke i stručne pomoći komisiji za javnu nabavku u  sprovođenju postupka javne nabavke uključujući, ali ne ograničavajući se na učešće u komisiji za javnu nabavku: izradu konkursne dokumentacije; izradu akata u postupku javne nabavke; predlog ugovora o javnoj nabavci; praćenje izvršenja javne nabavke;  poslove evidentiranja i izveštavanja i druge poslove koji su povezani sa postupkom javne nabavke; obavlja i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugog odeljenja.